maandag 6 september 2010

BRANDBRIEF RICHTING GEMEENTEBESTUUR BEDUM


http://www.dvhn.nl/ : In het oosten van de stad zijn bewoners boos om de manier waarop ze door buurgemeente Bedum worden behandeld bij de plannenmakerij voor onder meer een golfbaan, pal over de grens van de gemeente Groningen.

Morgen meer in de papieren editie van Dagblad van het Noorden. Maar nu vast op Beijumnieuws een lel van een boze brandbrief richting "Bedum." Verstuurd door mensen van de klankbordgroep De Woldstreek.

Stuurgroep Gebiedsplan De Woldstreek
t.a.v. mevrouw J. Visscher
de heer H. te Velde,
de heer D. Hollenga
p/a Postbus 38
9780 AA BEDUM

Per email:
W.Haaijer@bedum.nl , w.veldstra@roez.groningen.nl

BRAND-BRIEF

Groningen, 5 september 2010

Inzake : gebiedsplan De Woldstreek, ten behoeve van stuurgroepbijeenkomst d.d. 9/9/2010

Geachte mevrouw Visscher, geachte heer Ter Velde, geachte heer Hollenga,

In deze brief wordt onze ernstige zorg over de ontwikkelingen inzake het gebiedsplan De Woldstreek kenbaar gemaakt. Wij zijn als (vertegenwoordigers van) betrokken gebiedspartijen verenigd in ‘Klankbordgroep Woldstreek’ en zijn een aantal keren bijeengekomen, waarbij wij werden voorgelicht door de heer S. Van Dusseldorp (DHV) en de heer W. Veldstra (ROEZ Groningen).

In de klankbordgroep is de ontwikkeling van de Woldstreek in de meest brede zin aan de orde geweest. Een terugkerend onderwerp op die bijeenkomsten was de al dan niet wenselijkheid van een (natuur) golfbaan. De unanieme uitkomst is geweest dat de deelnemende organisaties van mening zijn dat een golfbaan gelegen tegen Beijum en het Beijumerbos absoluut onwenselijk is. De argumenten daarvoor waren veelvuldig, bij wijze van voorbeelden noemen we: strijd met (de structuur van) het “ontwikkelingsplan Kardinge” (waaronder de zonering); de verwachte verkeersproblematiek op de Noorddijker- en de Oosterseweg en/ of ongewenste nieuwe ontsluitingsweg(en) langs Beijum; de aantasting van het landschap, enz.

Wij hebben begrepen dat ook de gemeente Groningen en provincie Groningen vinden dat er geen golfbaan langs Beijum en het Beijumerbos kan worden gerealiseerd, doch dat de gemeente Bedum dit nog altijd nastreeft. Dit vervult ons met grote zorg, temeer daar ernstig gevreesd wordt dat de gemeente Bedum haar afwijkend standpunt eenvoudigweg aan het ‘doordrukken’ is. Deze ernstige vrees berust op de –hierna uiteen te zetten- feitelijke en formele gang van zaken.

In 2008 heeft de gebiedsontwikkeling van de Wolstreek een valse start gemaakt met het ‘schetsboek’ (d.d. september 2008). In een ‘schetsschuit’ is door een select aantal partijen, waaronder ontwikkelaars van golfbanen, van gedachten gewisseld hoe het gebied zou kunnen worden ingericht. Die brainstormgroep was er op gericht –zie ook de schetsen- om te beoordelen waar een golfbaan zou kunnen worden gerealiseerd, niet op een open gedachtenwisseling over een wenselijke invulling van het gebied. Gebiedsbetrokken partijen, zoals onze bewonersorganisaties, de eigenaren en de boeren, waren op geen enkele wijze betrokken. Het moge bij een dergelijke samenstelling geen verrassing zijn geweest dat ontwikkeling van een natuurgolfbaan in dit gebied een goed idee werd gevonden. Drie plannen werden vervolgens uitgewerkt, alle drie betreffende een golfbaan.

Vervolgens is hierover (vanzelfsprekend) maatschappelijke ophef ontstaan. Om deze ophef het hoofd te bieden is op 29 maart 2010 te Bedum een informatiebijeenkomst gehouden. Op deze bijeenkomst is door wethouder te Velde van de gemeente Bedum in veler bewoordingen bezworen dat er “een nieuwe start” zou worden gemaakt, dat alle betrokkenen zouden worden gehoord en dat met inachtneming daarvan een plan zou worden ontwikkeld. Door de honderden aanwezigen werd duidelijk gemaakt dat zij niets voelden voor de ontwikkeling van een golfbaan. Een alternatief plan (‘Noorddiekster Visie’) is op deze bijeenkomst door omwonenden gepresenteerd en door de aanwezigen omarmd.
Later werden leden van de Klankbordgroep ook benaderd door de boeren uit het gebied. Zij werden tot dan toe geheel niet betrokken en gehoord, terwijl ook zij eensluidend tegen de komst van een golfbaan zijn.

Groot was onze verontwaardiging toen kort voor de zomer 2010 de opdrachtomschrijving bekend werd. Vrijwel elke pagina van deze opdrachtomschrijving straalt uit dat ter plaatse een golfbaan moet worden ontwikkeld. (“De gemeente Bedum streeft naar aanleg van een golfbaan” en “ uitgangspunt voor de inrichting van de Woldstreek is de aanleg van een circa 100 hectare nieuwe natuur in combinatie met een golfbaan” en “… gebruik daarbij de opties die genoemd zijn in het schetsboek ten aanzien van de aanleg van een natuurgolfbaan” enz. Het meest opmerkelijke in dit kader is dat in “ de kern van de opdracht” vermeld wordt dat het inrichtingsplan dient te worden gemaakt “op basis van de analyse van mei 2008 met het schetsboek als bouwsteen”. Dit schetsboek is hiervoor al aangeduid: het is een analyse in overleg met golfbaanontwikkelaars en betreft uitsluitend 3 uitgewerkte schetsen van golfbanen!
DHV-medewerker Van Dusseldorp moest ter klankbord-vergadering toegeven dat dit ‘nu eenmaal’ zijn opdracht was, de golfbaan ‘moest’ er in. Dit leidde ook tot problemen in de stuurgroep. De gemeente Groningen had intussen blijk gegeven niets voor de ontwikkeling van een golfbaan te voelen, terwijl de provincie Groningen inmiddels ook bedenkingen had, zodat er alle reden was om eerst een nieuwe opdrachtomschrijving te maken, waarin een (variant met een) golfbaan langs Beijum en het Beijumerbos niet meer aan de orde is.

Tot onze grote verbazing heeft het college van B&W van Bedum in haar Voorjaarsnota 2010 (15 juni 2010, pag. 29) – nog vóórdat zij in overleg trad met de overige leden van de stuurgroep(!)- aan haar gemeenteraad meegedeeld: het plan ‘zal in elk geval een golfbaan bevatten’. Toen vervolgens de stuurgroep daar in juli niet in is meegegaan, werd de besluitvorming aangehouden en nu wordt –hoe is het mogelijk- weer exact dezelfde opdrachtomschrijving, inclusief golfbaan (‘op basis van de analyse van mei 2008 met het schetsboek als bouwsteen’), aan de stuurgroep voorgelegd. Het lijkt er op dat de gemeente Bedum, zonder respect voor de mening van haar gesprekspartners en de gebiedsbetrokkenen, hoe dan ook haar zin wil doordrukken.

Ook de nadere uitwerking van de (concept-)opdrachtomschrijving is ontluisterend. Er is sprake van twee varianten (1. optimalisering/ontwikkeling landbouw 2. landbouw met inpassing recreatie). In variant 2 wordt de golfbaan gesitueerd plus allerlei nieuwe aantrekkelijke ontwikkelingen (recreatieve paden en routes, stadsboerderij, scouting, uitbreiding natuur). Deze aantrekkelijke ontwikkelingen zouden vanzelfsprekend ook onderzocht kunnen worden in samenhang met variant 1, doch worden daar buiten gelaten. Opzichtig wordt hier gemanipuleerd richting ‘golfbaan-variant’. Ook wordt in deze opdrachtbeschrijving wéér geformuleerd dat “het schetsboek als bouwsteen” dient te gelden.

Wij zijn nu erg boos, omdat alle betrokken partijen kennelijk door de gemeente Bedum niet serieus worden genomen en bij herhaling bedonderd zijn.

In de opdrachtomschrijving staat dat het gebiedsplan de Woldstreek tot stand dient te komen “in overleg met alle betrokken gebiedspartijen” en dat het ook “door alle betrokken partijen gedragen moet worden”. Inmiddels is vast komen te staan dat het onderdeel “golfbaan” grote weerstand oproept. Alle betrokken partijen, die bij de klankbordgroep bekend zijn, zijn tegen de ontwikkeling van een golfbaan langs Beijum en het Beijumerbos.

De klankbordgroep heeft vastgesteld dat de ontwikkeling van een golfbaan langs Beijum en het Beijumerbos maatschappelijk geen draagvlak heeft en door de betrokken gebiedspartijen niet wordt gedragen. Die ontwikkeling dient dan ook niet verder onderzocht te worden. Voorzetting op de huidige weg geeft voortdurende onrust en is feitelijk weggegooid (publiek) geld.

Wij, de betrokken organisaties van de klankbordgroep, verzoeken u dan ook dringend de voorliggende opdrachtomschrijving niet te accepteren, het streven (naar het onderzoek) naar een ontwikkeling van een golfbaan gelegen langs Beijum en het Beijumerbos te staken en dit ook uitdrukkelijk te besluiten.

Ten overvloede merken wij op dat wij een ontwikkeling als de ‘Noorddiekster Visie’ en ‘duurzame stadsrand-landbouw’ zouden toejuichen. Indien (natuur)golfbaan-ontwikkeling in dit gebied al gewenst zou zijn, zou dit uitsluitend gesitueerd kunnen worden bij de Eemshavenweg.

1 opmerking:

Anoniem zei

Stuurgroep wethouders Bedum en Groningen en gedeputeerde Provincie hebben vanochtend geen besluiten genomen. Zaak geschorst tot 29 september a.s.
Brandbrief is dus niet beantwoord.
Informeel duwen & trekken in de goede richting lijkt nodig om de bestuurders te bewegen het Beijumbos bos te laten en de aanliggende open stroken ongemoeid te laten.
gerrit