zondag 11 april 2010

12 APRIL GOLFBAANBIJEENKOMST

Daan Tweehuyzen, bekend van de actie tegen de aanleg van een golfbaan ten noord-oosten van Beijum, stuurde een uitgebreide pdf met de titel "een wijde blik verruimd de geest," een initiatief gebiedsplan Woldstreek door bewoners van Noorddijk. De pdf is helaas veel te groot om helemaal op te laden, maar Daan stuurde er deze mail bij:"Het initiatief gebiedsplan Woldstreek werd destijds gepresenteerd door mr. Peter Bakker, zie, hier stukje van een mail van hem:"(mail dus van P. Bakker)
Met een groepje Noorddijkers is hier twee weken hard aan gewerkt. Er ligt ook flink onderzoek én een goede financiële onderbouwing aan ten grondslag. Dat laatste is een uitgebreid verhaal en zou te veel tijd hebben gekost voor de presentatie (ik kreeg maar 10 minuten), maar wordt nog aan de stuurgroep en overheden nagezonden. Daarnaast vind nog een gecoördineerde lobby plaats. We hebben er belang bij dat afstemming plaatsvindt over eventuele stappen en dat vergt coördinatie. Als Zuidwolde (lieft met de boeren), Beijum en Noorddijk één front vormen, wordt het voor de politiek al een stuk minderaantrekkelijk om daarmee strijdig te handelen. Misschien hebben ze op 12 april nog wat nieuws. Ons standpunt (van het Heerdencomite Jensemaheerd e.o.) is dat wij in eerste instantie kiezen voor behoud van de agrarische bestemming, maar dit plan beoordelen we zeer zeker ook positief. In ieder geval beter dan wat Bedum in petto lijkt te hebben.

In zijn artikel van 30 maart eindigde Daan Tweehyuzen met de woorden: Op 12 april houdt de gemeente Groningen een bijeenkomst over de zaak, waarvoor de ‘erkende organisaties’ zullen worden uitgenodigd. Daarover is verder nog niets bekend, maar we gaan er zeker naar toe.
Wordt vervolgd...

Ik (JF) ben even kwijt waar morgen de bijeenkomst ook nog maar is maar dat leest u hier zsm. Bijgevoegd de video die op OOG-TV was. Het geeft voor de niet insiders een beetje achtergrondinformatie over de golfbaanperikelen. Het blijft opvallend dat de perikelen Beijum nauwelijks beroeren. Willen we onze rust en uitzicht behouden? Praat mee, denk mee en beslis eventueel mee. Als het goed is stuurt Daan Tweehuyzen overmorgen een verslag van de bijeenkomst op 12 april.
Update: Daan Tweehuyzen mailde vanochtend:Die bijeenkomst is in het Heerdenhoes. Maar hij is bedoeld voor vertegenwoordigers
van bewonersorganisaties e.d., twee per club. Wij gaan namens ons heerdencomite, dus het is niet bedoeld a la Bedum, waar een paar honderd aanwezigen waren.

2 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Wie heeft bepaald dat er slechts "twee vertegenwoordigers" van huurders- of bewonersorganisaties naar deze gemeentelijke bijeenkomst mogen gaan?

Er spreekt een wethouder van Stadsbeheer (voorheen: Openbare Werken). Waarom is deze vergadering niet openbaar? Vreest men te veel aanwezigen?

Bepaalt de gemeente de vertegenwoordiging vanuit de wijken of STIEL? Ik was van plan te gaan, maar ga niet. Zo'n mededeling is enorm demotiverend. Niet wijkopbouwend en participerend van aard. Kortom: afstotend.

Een dorp als Bedum heeft een enorme sociale cohesie. Evenals Zuidwolde. Daar kan Beijum erg veel van leren...

Dit is de agenda:

Vergadering d.d. 12 april 2010
Onderwerp: Woldstreek
Aanvang 20.00 uur
Heerdenhoes
Isebrandsheerd 97
Beijum Groningen


Agenda:

1. Opening

2. Toelichting op de zienswijze van de gemeente Groningen
op de ontwikkeling van de Woldstreek. (mevr. Jannie Visscher)

3. Terugblik op de info-avond van 29 maart j.l. in Bedum (dhr. Wout Veldstra)

4. Zienswijzen van de diverse bewonersgroepen op de Woldstreek
- “Een wijde blik verruimt de geest” initiatief gebiedsplan bewoners Noorddijk
- Inbreng anderen

5. Hoe verder:
- Vorming van een klankbordgroep
- Informatie aan bewoners/communicatie
- Planning en besluitvormingsproces

6. W.v.t.t.k.

7. Rondvraag en sluitingVoor deze vergadering zijn 6 verschillende groeperingen uit Noorddijk uitgenodigd nl.:
De BOB; de Scheepsraad; Bewonersorganisatie Drielanden; Jensemaheerd; huurdersvereniging Patrimonium.
We verwachten dat van iedere groepering maximaal 2 mensen op de vergadering aanwezig zullen zijn. Wilt u aan ondergetekende doorgeven of u komt en wie we mogen verwachten?
Daarnaast zijn aanwezig Wout Veldstra en Leo van Gent (ROEZ Groningen), Jannie Visscher (wethouder Groningen) en Francis Nijdam (Stiel).


Met vriendelijke groeten,

Francis Nijdam
Opbouwwerk Stiel
Wegwijzer Beijum

06 42452197

Kees Huizenga zei

Van de stadsecoloog, de heer Wout Veldstra, kreeg ik vanmiddag het volgende bericht. Dit mag ik van hem op Beijumnieuws plaatsen.

Vanmiddag deelde Wout Veldstra mij telefonisch tevens mede dat de stippellijn-weg in de "schetstekening" op www.bedum.nl geen planologische status had. Van een geplande verkeersweg is dan ook niet meer sprake. In de planvorming is deze omstreden weg voltooid verleden tijd. Goed nieuws voor Beijum e.o.!

Binnenkort staat op www.bedum.nl een verslag van de zeer goed bezochte informatieavond van 29 maart 2010.

Wethouder Jannie Visscher was gisteren afwezig vanwege de drukke college-onderhandelingen.


Nu de e-mail van Wout Veldstra:

"Beste Kees,

in de procedure voor de Gebiedsvisie Woldstreek is voorzien in drie openbare informatieve bijeenkomsten, waar iedereen welkom is en ook zijn mening kan laten horen. De eerste daarvan was op 29 maart en daar is gebleken, dat zoiets prima functioneert.
Daarnaast zijn er straks bij de formele vaststelling van de Gebiedsvisie (die ook door de gemeente Groningen zal plaatsvinden) uiteraard de gebruikelijke inspraakmogelijkheden.
Vanuit de stad vinden we het belangrijk dat de meningsvorming en de inbreng van onze bewoners goed wordt geregeld. Daarom hebben we besloten een klankbordgroep samen te stellen van de bewonersorganisaties uit het gebied en enkele groepen die andere betrokkenen vertegenwoordigen. Deze bijeenkomsten organiseren we binnen het Groningse, parallel aan het 'officiële' gebiedsproces. De projectleider daarvan is ook aanwezig.
Het bleek gisteren een zeer nuttige en effectieve bijeenkomst te zijn en we hebben dan ook unaniem besloten om er in deze samenstellling mee door te gaan.

Met vriendelijke groet,

Wout Veldstra"