dinsdag 13 april 2010

OVER DE EVENTUELE GOLFBAAN

 Door Daan Tweehuyzen.

Op12 april is er een vergadering geweest over de plannen voor de Woldstreek met vertegenwoordigers van de gemeente Groningen, bewoners van Beijum. Het was o.i. beter geweest als er meer heerden vertegenwoordigd waren, maar men (de gemeente) wilde het houden bij ‘officiële’ organisaties.
Een volledig verslag van de vergadering zal ik hier niet geven, zo gauw notulen beschikbaar zijn maken we die openbaar. De gemeentevertegenwoordiger heeft een uitleg gegeven van de plaats van de plannen in hun stadsrandvisie, en de bewonersvertegenwoordigers hebben hun opinies naar voren gebracht. Als er een ding duidelijk is geworden, dan is het dat zij eensgezind zijn in de afwijzing van plannen die de rust in het gebied verstoren, zoals een golfbaan en de daarmee gepaard gaande toename van autoverkeer: juist die rust is uniek in het gebied. Een voorkeur bestaat voor het handhaven van de agrarische functie, maar verantwoorde natuurontwikkeling wordt zeker niet afgewezen. Het plan van Noorddijk is daarvoor een goede aanzet. Er werd tijdens de vergadering nog een alternatief plan op tafel gelegd, afkomstig van Beijumbewoners.

Nieuwsbrief
De aanwezigen vormen nu een ‘Klankbordgroep’, die de ‘Projektgroep’ van input moeten voorzien en vice versa, en die legt zijn bevindingen weer voor aan de ‘Stuurgroep’: de betrokken overheden. Dat klinkt allemaal nogal bureaucratisch, en het mag niet zo zijn dat zo’n struktuur leidt tot inkapseling; daar zullen we voor moeten oppassen. Voorlopig is het zo dat we in ieder geval gehoord worden. Wij hebben er op aangedrongen dat de informatievoorziening snel, volledig en accuraat moet zijn naar iedereen. Geen geheimzinnigdoenerij meer! Een goed begin is dan ook de ‘nieuwsbrief’ etc. die te zien is, met een verslag van 29 maart, op de site van Bedum (www.bedum.nl >producten en diensten>plannen en projecten>natuurgebied de Woldstreek). Je kunt je ook op die nieuwsbrief abonneren.
Er worden nog twee publieke informatiebijeenkomsten gehouden, wanneer en waar is nog niet bekend. Wij zouden graag zien dat er sowieso een mogelijkheid komt voor iedereen om zijn zegje te doen, daarvoor zou bijvoorbeeld op zijn minst een centraal punt als een emailadres kunnen worden ingericht.

Beijum als gekke Henkie?
Nog wat opmerkingen over de wijze van argumenteren zoals we die ontmoetten:
Een terugblik door de projektleider op de Bedumse bijeenkomst van 29 maart leverde een originele interpretatie op van de unanieme kritiek vanuit de bomvolle zaal: eigenlijk waren we het allemaal met elkaar eens! Dat is mooi om te horen en we zullen hem er aan houden :). Wat minder geslaagd was zijn poging de bezorgdheid die leefde onder Beijumers over een eventuele autoweg belachelijk te maken als ongefundeerde geruchten en ‘niet op enig realisme gebaseerde vooroordelen’ – dat ‘vooroordeel’ heeft dus wel twee jaar lang in volle glorie op de gemeentesite van Bedum gestaan en is bovendien afgedrukt in een fraaie officiële kleurenbrochure. Dat zoiets, als er rumoer over ontstaat, dan opeens ‘geen enkele status’ meer zou hebben is nog geen reden dat rumoer laatdunkend als onzin af te doen en Beijum als gekke Henkie weg te zetten – dat is een goedkoop trucje . Ook niet erg onder de indruk waren we van de argumenten voor de noodzaak van een golfbaan, bijvoorbeeld de cirkelredenering dat een stad als Groningen een golfbaan nodig heeft, want een middelgrote stad als Groningen moet een golfbaan hebben. Klaar. (?!?) Of het herhaaldelijk als ‘argument’ roepen dat golf de vierde sport van Nederland is - getallen maken altijd indruk, zo zijn de feiten, tegenspraak heeft geen zin, toch?

Drogreden
Hoe je aan die wijsheid komt? Simpel: er is ooit een onderzoekje geweest waarin ze het aantal keren meetelden dat op Google het woordje ‘golf’ werd ingetypt. Dat zou dan aangeven hoe populair het is. (Je hebt leugens, grove leugens en statistiek, nietwaar). In werkelijkheid staat golf qua aantal beoefenaars op de twintigste plaats in Nederland (wie ’t wil nagaan googelt maar even op ‘populariteitsindex sport’). Zoiets noem je dus een drogreden. Grappig trouwens, al die verontruste Beijumers die op Google ernaar op zoek gaan maken die golfbaanplannen ongewild alleen maar ‘noodzakelijker’! Overigens is volgens berichten in de media de golfterreinenmarkt al min of meer verzadigd, maar er zijn toch nog plannen voor de aanleg van tenminste 70 (zeventig!) meer – doet dat niet een beetje denken aan de ongebreidelde bouw van kantoorgebouwen, terwijl er al massa’s leegstaan, of idem industrieterreinen?
Dan was er nog een argument: wij dienen bang te zijn voor verrommeling en verloedering: ‘autonome’ ontwikkeling, ofwel de nuloptie: niets doen, zou onherroepelijk leiden tot caravanstallingen en illegale tegelhandels in het gebied. Pardon?? Een golfbaan als bescherming tegen de vrije jongens?

Commerciele veramsjing
Je zou verwachten dat daar andere middelen voor zijn, bestemmingsplannen, onthouden van vergunningen, met andere woorden een overheid die haar verantwoordelijkheid neemt. Als daarvoor de assistentie nodig is van winstbeluste projektontwikkelaars is dat wel een originele invulling van het ondernemerschap, maar dan kunnen we net zo goed meteen alle bestuurlijke overheden privatiseren – de vrije markt is in die redenering blijkbaar beter toegerust tegen dergelijke uitwassen. Tja, als je dat gelooft wordt het geloof in golfbanen ook wat begrijpelijker.
Alle gekheid terzijde, wij zijn uiteraard niet tegen versterking van de natuurlijke waarden van het gebied. Wij zijn wel tegen commerciële verramsjing ervan. Er zijn prima alternatieven voor een golfbaan, die net zo goed of beter waarborg bieden tegen ongewenste ontwikkelingen, en die voor bewoners en bewerkers van het gebied, stadjers, ommelanders en boeren, veel positiever uitpakken.Laten we daaraan werken, en het G-woord nooit meer noemen
.

4 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Daan Tweehuyzen schrijft een zeer opmerkelijke zin:

"Het was o.i. beter geweest als er meer heerden vertegenwoordigd waren, maar men (de gemeente) wilde het houden bij ‘officiële’ organisaties."

De gemeente Groningen demotiveert hierdoor de naburige heerdcomités en heerdbewoners. Sterker nog: enkele heerden zijn eenzijdig uitgesloten! De gemeente, dat is vooral de Stadsdeelcoördinatie Noorddijk in hartelijke samenwerking met STIEL. Zeer vreemd, aangezien STIEL er vooral is voor wijkopbouw en bewonersparticipatie.

Aan de noord-oostkant van Beijum zie ik de volgende straten (zie de Leander Wijkgids 2009-2010 op de middenpagina's):
Wilkemaheerd;
Galkemaheerd;
Eilardaheerd;
Jensemaheerd;
Fultsemaheerd;
Boelemaheerd;
Hylkemaheerd.

Wantrouwt de gemeente bij voorbaat de inbreng van de meeste van deze heerden? Zo ja, waarom?

De BOB heeft niet meer het "Communicatieplan Heerden". Dat bestaat niet meer. Dat stond niet in het secretarieel jaarverslag 2009, maar n.a.v. een vraag van mij erkende/bekende Wim Klein tijdens de BOB-AV op 23 maart jl. dat dit plan verleden tijd is. De BOB heeft volgens Wim Klein slechts contact met vier heerden in de wijk. De Jensemaheerd is de laatste nieuwkomer!

De BOB heeft o.m. als doelstelling: "het bevorderen dat de bewoners worden betrokken bij het overleg over knelpunten en activiteiten in Beijum" (art. 2 lid 2 sub b van haar statuten).

De gemeente wil vooral graag praten met de zgn. "erkende bewonersorganisaties". Maar die bewonersorganisaties moeten op hun beurt wel terugkoppeling met de wijk plegen over gevoelige kwesties. Hoe moet dit dan gebeuren? Zijn hier op 12 april 2010 afspraken over gemaakt? Ik verwijs naar de "bemiddelingsfunctie" van de BOB in art. 2 lid 2 sub c van haar statuten.

Waarom zijn voor 12 april jl. maar twee heerdcomités uitgenodigd? Blijkens de uitnodiging van Francis Nijdam van STIEL.

Kees.K zei

@Kees, als ik je tekst samenvat, dan zou iedereen van de door jou terecht genoemd aanwonende heerden inspraak moeten (kunnen) hebben. Mee eens. Maar welke heerden zijn dan 'eenzijdig uitgesloten'? Daar ben ik wel benieuwd naar. Maar gezien je eerder ideeen zouden zich meer officiele heerdencommitees moeten vormen. Ik stond daar in m'n vorige reacties nogal sceptisch tegenover, maar wellicht heb je gelijk, een gewone burger telt al lang niet meer mee omdattie z'n stem niet mag laten horen (tja, een keer in 4 jaar een vakje kleuren).

Stiel. Dat is toch een diepdroef clubje wat zich bezig houdt met zichzelf bezighouden toch? Een soort Vogelaar-vlieger?

Kees.K zei

Ik vind dit stuk van Daan wel een mooie samenvatting van de democratie in praktijk. Als er weerstand is tegen de plannen van de macht, dan roept de macht een aantal 'erkende' vertegenwoordigers bijeen om dan nog meer informatiekanalen in het leven te roepen zodat de gewone burger er helemaal zat van wordt om zich te orienteren en er nog meer 'ambtenaren' nodig zijn. Terwijl ondertussen blijkt dat wanneer het gaat om kennis van zaken (behoefte aan een golfbaan) er totaal geen harde info beschikbaar is. Ook een leuke opmerking in het verslag, googelen op golfbaan beijum vergroot dus de kans op een golfbaan. Maar bijvoorbeeld een enquete houden in de Beijumkrant, zou dat niet een leuke optie zijn?

Maar wat mij ook vooral treft is het 'verrommelen en verloederen' van het gebied. Als ik m'n avondrondje loop kijk ik altijd tevreden naar het stuk tussen beijum en zuidwolde, da's landelijk. Inclusief een half instortende schuur. Dat moet dan omgetoverd worden in 'beheerst' gebied? Laat die boeren toch lekker met hun land (en eigendommen) doen wat ze willen. We hebben hier aan de noordoostkant van beijum een stukje 'cultuurnatuur' (natuur is er natuurlijk nergens in nederland), laat dat blijven en maak er geen commercienatuurcultuur van. In dat opzicht is ook de vergelijking van Daan met de kantorenleegstand treffend, overal hoor je over golfbanen die in een behoefte zouden voorzien. Nou, een vraag voor alle Beijumnieuws lezende beijumers: wie heeft z'n golftas klaar staan in de gang?

Kees Huizenga zei

Voor de Klankbordgroep Woldstreek zijn voor Beijum uitgenodigd:

1. het heerdcomité van de Jensemaheerd;
2. de Huurdersvereniging Patrimonium Beijum;
3. het bestuur van de BOB.

De Huurdersvereniging Patrimonium Beijum omvat de volgende straten:
Emingaheerd, Munsterheerd, Bentismaheerd, Boelemaheerd, Hylkemaheerd, Amkemaheerd en de Hiddemaheerd.
Zie: http://www.patrimonium-groningen.nl/paginas/wijk.aspx?id=13

Naast de huurders van woningen zijn er op diverse heerden ook huiseigenaren, die zich kunnen activeren door de oprichting van verenigingen van huiseigenaren. Heel belangrijk!

Wat betreft de noord-oostzijde van Beijum zijn derhalve niet uitgenodigd:
Wilkemaheerd, Galkemaheerd, Eilardaheerd en de Fultsemaheerd.

Indien deze heerdcomités niet actief zijn, is er een reden om deze op te wekken tot leven. Met behulp van STIEL of via facilitering door de verhuurder.

STIEL en de SDC Noorddijk moeten niet uitsluiten, maar insluiten. Inclusief denken! "Samen Doen!"

"Vertrouwen hebben in de buurt", het credo van de WRR en het Nieuw Lokaal Akkoord 2006-2010.