vrijdag 16 april 2010

OVER DE EVENTUELE GOLFBAAN (2)


DOOR JAN MULDER (schets uit 2003)

De gemeente Bedum heeft in 2003 een gebiedsvisie laten ontwikkelen door KAW architecten en adviseurs betreffende het gebied tussen Zuidwolde en de stad Groningen. Voor de toekomstige ontwikkeling zijn toen vier scenario’s uitgewerkt:

Gebiedsvisie Zuidwolde (studie KAW)
• 1 - lntensivering van de recreatieve waarde
• 2 - lntensivering van de bewoningsmogelijkheden
• 3 - lntensivering van de landschappelijke waarde
• 4 - lntensivering van het agrarisch gebruik
Het vierde scenario is te veel in strijd met het Provinciaal Ontwikkelingsplan (POP). Om die reden is het eindbeeld samengesteld uit elementen van de eerste drie scenario's met de nadruk op de karakteristieken uit het landschapsscenario.

Landschapsontwikkeling
-rust en ruimte
-extensieve veehouderij

Wooneilanden
-kleinschalige wooneilanden
-trek harde grenzen rond Zuidwolde en Beijum

Intensieve recreatie
-de aanleg van een groot golfterrein tegen de Eemshavenweg aan
-de aanleg van een compensatiebos
De bewoners van Zuidwolde hebben zich hier op de bewonersavond over de Dorpsvisie voor uitgesproken. De gebiedsvisie is voorbereidend werk geweest op en moest uiteindelijk resulteren in een gezamenlijke Stadsrandvisie met gemeente Groningen, Provincie en Waterschap.

Provinciale plannen : Regiovisie, POP opgesteld in 2004.
In de Regiovisie 2030 en het Provinciaal Ontwikkelingsplan (POP) wordt in globale lijnen aangegeven hoe de ontwikkeling in de provincie Groningen voorgesteld wordt. Naast Zuidhorn, Winsum en Ten Boer is Bedum als schakelgemeente aangewezen, waar woningbouw geconcentreerd zal worden. Een ander perspectief van het zijn van schakelgemeente is, dat verbindingen met de stad Groningen goed moeten zijn. Voor recreatie en toerisme worden in het POP de volgende aandachtsgebieden genoemd: cultuurtoerisme, natuur en landschap, stad en ommelanden, plattelandstoerisme, vaartoerisme, routegebonden recreatie, professionalisering en kwaliteitsverbetering en promotie. In combinatie met de Gebiedsvisie Zuidwolde zal aandacht besteed worden aan uitbreiding van het (recreatieve) fietspadennet en kleinschalige recreatieve voorzieningen.

Het volledige verslag is te vinden via de onderstaande link
http://www.boeskoolnijs.nl/pdf/Dorpsvisie%20Zuidwolde.pdf
(wordt vervolgd op 20/4)

Geen opmerkingen: