maandag 17 augustus 2015

KEES HUIZENGA OVER SOCIALE LONG BEIJUM


Door Kees Huizenga


De BOB en de Groene Long van Beijum
Kern: wat voor de Grote Speeltuin in de Groene Long geldt, dient tevens van toepassing te zijn op het prachtige project van Buitenfitness Beijum.

In januari 2015 schreven de heren Frans Egberink en Theo Smit een open brief naar alle fracties van de gemeenteraad van Groningen. Over buitenfitness in de Groene Long. Deze brief citeerde ik in drie delen op dit bericht van Beijumnieuws:
http://beijumnieuws.blogspot.nl/2015/08/feestje-voor-en-door-beijum-op-23.html
Ik herhaal hetgeen deze heren schreven, mede namens het bestuur van de BOB:

Herinrichtingsplan

Kees Huizenga, archieffoto uit 2008
Rond 2008/2009 werd door alle betrokkenen, bij de Groene Long actieve bewoners en gemeentelijke diensten, geconstateerd dat het park een opknapbeurt nodig had om ervoor te zorgen dat Beijum een aantrekkelijke woonomgeving zou blijven. In het Nieuw Lokaal Akkoord hebben bewoners en bewonersgroepen dan ook de aanpak van de Groene Long tot prioriteit verheven. Een vervolgens gevormde ‘klankbordgroep Groene Long’ bestaande uit omwonenden, geïnteresseerde wijkbewoners en professionals heeft in 2010 een analyse en visie opgesteld. Een visie die ook getoetst is aan gemeentelijk beleid.

Deze visie ligt ten grondslag aan de herinrichting van de Groene Long die, gezien de kosten en financieringsbronnen, in drie fasen is onderverdeeld. Twee fasen zijn inmiddels afgerond. De derde fase gaat dit voorjaar van start. Alle drie de fasen zijn via collegevoorstellen door de gemeenteraad goedgekeurd. In totaal kost de hele herinrichting bijna anderhalf miljoen euro, waarvan het leeuwendeel, ongeveer een miljoen, is gefinancierd uit de NLA-middelen voor Beijum.

Visie
In de jaren voor de aanpak was het park al verkleind door de aanleg van een voetbalkooi ter hoogte van de Bentismaheerd en het PedalPark ter hoogte van de Grevinga- en Bunnemaheerd. Een verdere verkleining door permanent gebruik van een andere activiteit past niet in de opgestelde visie. Daarin is uitgegaan van het standpunt dat het park na gebruik voor bepaalde activiteit of gebeurtenis weer ‘ongeschonden’ moet worden achtergelaten, zodat anderen daar geen hinder van ondervinden. Het beste voorbeeld hiervan is het sportveld tussen Jaltadaheerd en PedalPark dat op Koningsdag, voorheen Koninginnedag, wordt omgetoverd tot een grote rommelmarkt. De dag erop wordt ‘gewoon’ weer volop gesport.
Het plan voor een beweegtuin met verlichting, aansluiting voor water, een overdekte zitplek, etc. voorziet in een permanent gebruik van dat deel van het park. De toestellen staan er continu; ander gebruik van die plek is niet mogelijk, zodat dit plan haaks staat op de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de herinrichting.” Einde citaat.

Waarom niet Groene Long én Sociale Long?
De personen rondom de Sociale Long, door de beheerder van Beijumnieuws SocioLong genoemd, willen speeltoestellen voor kinderen in de Groene Long. Wat voor Buitenfitness Beijum geldt, is op analoge wijze van toepassing op de SocioLong van de bewoners van de Jaltadaheerd en omgeving. Gegeven de te plaatsen speeltoestellen/beweegtoestellen, die er immers “permanent” staan.
Zeer interessant hierbij is dat de penningmeester van de BOB, de heer Rein van der Velde, zich op de website van de BOB in een artikel positief heeft uitgelaten over het aanlokkelijk initiatief van de Jaltadaheerders. Ik doel op zijn artikel van 21 juni 2015, naar aanleiding van het BOB-café van 4 juni 2015. De grote vraag is of hij namens het bestuur van de BOB schreef. Ik citeer Rein van der Velde:
“Het werd al snel duidelijk (en zichtbaar) gaande het gesprek dat de dames niet alleen gemotiveerd maar ook zeer enthousiast, gedreven, kordaat zijn en boordevol ideeën en plannen zitten. Ook een grote speeltuin centraal in Beijum staat op hun wensen lijst. ( Binnenkort meer hierover) Maar bovenal er zelf ook wat aan willen doen, willen meehelpen, meedenken en voor continuïteit zorg willen dragen door meer sociale cohesie. Motiveren en activeren, chapeau! Een initiatief dat de BOB graag ondersteunt, het is duidelijk en helder.
(...)

Wij wensen de initiatiefneemsters veel succes toe en hopen dat veel bewoners, van jong tot oud, dit initiatief in woord en daad gaan ondersteunen en 12 september de start is voor een duurzaam project.”Einde citaat Rein van der Velde, die in het laatste gedeelte in wij-voud schrijft.
Deze mening van Rein van der Velde is echter totaal in strijd met de open brief van Theo Smit en Frans Egberink, mede namens de BOB geschreven. Ik waardeer het dat Rein van der Velde de bewoners rondom de Grote Speeltuin in de Groene Long van harte ondersteunt. Maar hoe verhoudt deze mening zich met de vastgestelde visie van de Klankbordgroep Groene Long en de harde lijn van de BOB aangaande Buitenfitness Beijum?  Gevraagd: het schenken van klare wijn!

Beleidsconsistentie.
De kern van mijn verhaal: er dient niet met twee maten gemeten te worden! Wat voor de Grote Speeltuin in de Groene Long geldt, dient tevens van toepassing te zijn op het prachtige project van Buitenfitness Beijum. Zelf zie ik beide projecten graag gerealiseerd in de Groene Long van Beijum. Die is van en voor alle Beijumers. Toch?
Binnenkort vergadert de werkgroep Groene Long over de Sociale Long van Beijum. Twee weken geleden sprak hierover met de heer Theo Smit in de bus van de Grote Markt naar Beijum. Ik wees hem fijntjes op de mening van Rein van der Velde…

Met opbouwende wijkgroet,
Kees Huizenga 
(sympathisant van de SocioLong en Buitenfitness Beijum)           

4 opmerkingen:

Truus zei

Ik lees steeds over de groene long en het grasveld bij de Jaltadaheerd waar zo uitvoerig gebruik van word gemaakt om te sporten... nu fiets ik daar regelmatig langs op alle mogelijke tijden, het enigste wat ik meestal zie op dat grasveld zijn mensen met honden, kinderen zie ik er nauwlijks.
Dus welk tijdstip word er dan zo druk gebruik van gemaakt dat het niet mogelijk is om iets anders met dat stuk grasveld te doen, ik ben wel voorstander van een grote speeltuin/beweegtuin.
Heb toch wel sterk het idee dat er een aantal mensen dwars loopt te doen, gewoon omdat het kan, maar verder zonder duidelijke reden.

Anoniem zei

VERSTENING LONG KOST MILJOENEN
Ik ben tegen verstening van de groene long. Ook als onderverharding van beweeg"tuin" voor grote mensen of kinderspeel"tuin". Er ligt al genoeg asfalt, bakstenen, klinkers en tegels als verharding in de wijk. Bij een regenbui verzuipt men bijkans. Openbare ruimtes en huizen stromen onder water met verzakkingen van wegen en paden en grote inboedel-schades tot gevolg. Omdat het regenwater niet de grond kan binnendringen. Verdere verstening kost miljoenen aan waterafvoersystemen en aanpassing van riolering in de wijk. Deze ondergrondse kosten mogen niet veronachtzaamd worden. Denk aan de kostenslurpende rioleringsaanpassing bij Plein Oost enkele jaren geleden, om regenwaterafvoer gescheiden van vuil rioolwater te regelen. Laat Beijum groen, en gebruik evt. reeds verharde openbare ruimtes voor functies als fitness-beweegplek voor volwasenen en grootschaliger soeelplek voor kinderen, als die functies er na afweging moeten komen uit collectieve middelen. Mijn voorkeur gaat uit naar zo'n inrichting van openbare ruimte dat lopen en fietsen door de wijk gestimuleerd wordt door veilige en aantrekkelijke paden en wegen, zodat metalen martelwerktuigen van de fitness overbodig zijn om slank, mooi en fris te blijven. Mijn kinderen spelen graag buiten in minder bedachte en voor-gefabriceerde speelruimte, dichtbij huis of school, kleinschalig in het groen, bij sloten en greppels, tussen struiken en bomen, op het gras en in de ruigtes.

Anoniem zei

Laat de Groene Long leven. er zijn al honderden bomen gekapt en de mensen blijven tot nu toe weg. Uitstekend initiatief dit, elkaar sterker maken toch?
Kees Huizinga moet zich niet zo druk maken over de Bob, die heeft niks meer in de melk te brokkelen in Beijum. Ik doe mee en kom zondag!

Kees Huizenga zei

Zie verder het DvhN van dinsdag 18 augustus 2015, pagina 22, met als kop:

"Jonge moeders willen grote speelplek Beijum".

Aan het slot van het artikel komt de heer Evert Sulman van Buitenfitness Beijum aan het woord.

Buitenfitness en een aantrekkelijke grote speelplaats voor kinderen in de Groene Long: het moet beide mogelijk zijn. Het gaat om de maatschappelijke wil!


Vraag: aan wie legt de Klankbordgroep Groene Long verantwoording af? In deze Klankbordgroep zitten bewoners, ambtenaren en vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties. Op welke wijze wordt deze Klankbordgroep samengesteld? Door middel van heimelijke coöptatie (zelfaanvulling)? Welke personen zitten in deze Klankbordgroep?

Omdat er ambtenaren in deze Klankbordgroep zitten, is de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) van toepassing.