maandag 31 augustus 2015

BURGEMEESTER ONDERZOEKT KOMST PATIËNTEN VAN MESDAG NAAR BEIJUM


"Beste Beijumers

Van Anna Riemersma (Stadspartij) en Inge Jongman (Christen Unie) heb ik vernomen dat sinds vanmorgen de controverse in Beijum over de komst van forensische psychiatrische patiënten van de Mesdagkliniek de volle aandacht heeft van de Burgemeester van de gemeente Groningen. Hij is in overleg met de stichting Lentis." 

Lammert Doedens

De toestand rond het vervangen van 'gewone' psychiatrische patiënten die al jaren in een BW aan de Obnnemaheerd verblijven, naar forensische patiënten van de Van Mesdag-kliniek, wordt op een politiek niveau getild.

Dat berichte Onnemaheerder Lammert Doedens zojuist. Het ligt nu op het bordje van Peter den Oudsten.
Anna Riemersma, Stadspartij (archieffoto)
Een dezer dagen gaat een petitie de lucht in via Petitie.nl, volgens Doedens moet de link hiervan nog geactiveerd worden. Dit schreef hij verder:

LENTIS DOE BEIJUM DIT NIET AAN
TEKEN DEZE OPROEP
Beijum, 31 augustus 2015
Aan de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming
Mevr. S.D. Franken-van Velzen (Sabrina) (vice-voorzitter), lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid , Dr. P.C. Lerk (Peter), voorzitter Commissie Kwaliteit & Veiligheid, Drs. RA. J.H.M. van der Meer (John), voorzitter Auditcommissie, Drs. L.P. Middel (Bert), lid Renumeratiecommissie,Mr. E.A.O. Muurmans MBA (Olav), lid Auditcommissie
Geachte leden van de raad van Toezicht van Lentis,
Via de lokale wijk site Beijumnieuws.nl is ons ter oren gekomen dat Lentis op de Onnemaheerd 3 het Beschermd Wonen wil opheffen en hier voormalig TBS ers wil plaatsen als deel van een re integratieproject. Dit pand ligt naast een basisschool, in een woonwijk en in de directe omgeving bevinden zich nog drie scholen, een kinderopvang en een dagopvang.

Inge Jongman, ChristenUnie (Gezinsbode)
Als bewoners is op geen enkele wijze met ons overlegd. Verder uitleg is uiteindelijk aan een journaliste van het Dagblad van het Noorden gegeven.
Wij vragen U om de beslissing teug te draaien. Indien de plannen van Lentis gerealiseerd worden komt er een enorme sociale druk op de huidige bewoners, op de direct omwonenden en het maatschappelijk klimaat in dit deel van Beijum. 

Het terugdraaien van deze beslissing zou ons inziens getuigen van verantwoord maatschappelijk ondernemen.
In afwachting van Uw antwoord. Mede namens een aantal bewoners van de Onnemaheerd.

 Lammert Doedens

Hij vervolgt:
Deze oproep heb ik vanochtend geprobeerd op Petitie.nl te zetten. Het werkt nog niet. De boodschap is duidelijk is ook door Ina Reitzema van het Dagblad van het Noorden opgepakt. Twee gekozen vertegenwoordigers van democratische partijen Anna Riemersma (Stadspartij) en Inge Jongman (ChristenUnie) gaan onderzoek of Lentis überhaupt wel volgens de regels heeft gehandeld.

Update 19:44 uur, vanuit de stad werd onderstaande bericht gemaild.
Voorzieningen voor kwetsbare groepen.
Groningen is een stad voor iedereen, dus ook voor kwetsbare groepen die woonbegeleiding of een ander soort voorziening nodig hebben.
Het realiseren van voorzieningen voor kwetsbare groepen verloopt meestal zonder problemen. In een paar situaties zoals in de Moesstraat en H.W. Mesdagstraat, hebben de bewoners protest aan getekend. Zij waren niet of nauwelijks geïnformeerd over de komst van deze voorzieningen en zagen de vestiging van voorgestelde voorzieningen in hun buurt niet zitten. 

Op grond hiervan is er in juli 2012 besloten een procedurehandboek(leidraad) te maken. Hierin wordt beschreven hoe de gemeente in samenwerking met de buurt en instellingen voorzieningen voor kwetsbare groepen wil realiseren.

Deze leidraad is tot stand gekomen met bewoners, hulp- en dienstverleningsinstellingen. In deze werkwijze zijn de uitkomsten van hetevaluatieonderzoek Moesstraat (bureau Intraval) en tips uit Operatie Achtertuin meegenomen.

Het college heeft op 21 mei 2013 ingestemd met de leidraad (PDF, 284 kB). Op 12 juni 2013 wordt deze aangeboden aan de raad.

Update 1/9; 11:34 uur: Er komen berichten binnen van mensen die het "heel vervelend" vinden dat bewoners zoals Wim plaats zouden moeten maken voor "zware jongens." Bewoner Wim staat links op de foto in dit blogbericht.
Via e-mail: 'Linksom of rechtsom, mensen uit de Mesdagkliniek hebben zware feiten op hun kerfstok. Als dit niet via Beijumnieuws naar buiten was gekomen, had Lentis dit onzalige plan gewoon  met de stille trom, zonder overleg met de buurt, doorgedrukt. Dit is echt heel erg kwalijk. Wat mij betreft mag de burgemeester een hartig woordje met de horken van Lentis spreken, zo ga je niet met mensen om.' 

3 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Hierbij een mooi bericht van OOG TV:

http://www.oogtv.nl/2013/05/gemeente-belooft-betere-informatie-aan-buurt/

"Gemeente belooft betere informatie aan buurt Moesstraat8

22 mei 2013 15:15

Het Stadsbestuur wil omwonenden eerder betrekken bij het plannen van huisvesting voor kwetsbare groepen in hun buurt. Dit naar aanleiding van een evaluatieonderzoek van het bureau Intraval.

Intraval deed onderzoek naar de mislukte huisvestingsplannen van jonge ex-gedetineerden in de Moesstraat, twee jaar geleden. De omwonenden protesteerden omdat ze zich overvallen voelden door besluiten van het college.

Het onderzoek geeft aan dat omwonenden goed geïnformeerd moeten worden en niet voor voldongen feiten moeten worden geplaatst. Ook bewonersorganisaties moeten vroegtijdig bij de plannen worden betrokken. Bovendien moet de gemeente zorgvuldiger zijn bij het bepalen van de locatie, en goede afspraken maken over de nazorg."

=================================================================


Zie tevens dit rapport van Intraval van september 2012:

http://www.intraval.nl/pdf/a78_AGE7.pdf

“Evaluatie van opvang naar wonen”

De grote vraag is of Lentis op grond van de zorg-/huurovereenkomsten met de bewoners van Onnemaheerd 6 een rechtsgeldige titel (bevoegdheid) heeft om deze bewoners op grond van externe redenen plotseling uit hun beschermde woningen te zetten.

Met andere woorden: zitten in deze overeenkomsten artikelen of één artikel (mogelijk in de Algemene Voorwaarden bij deze overeenkomsten), die een plotselinge uithuiszetting rechtvaardigen? Op grond van externe redenen of nieuw beleid bij Lentis.
Mag Lentis op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kwetsbare groepen plotsklaps uit hun vertrouwde omgeving zetten? Zo ja, op grond van welk artikel?

Heeft Lentis in overeenstemming gehandeld met de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota inzake het huisvesten van kwetsbare groepen (juni 2013)?

Waarom moeten kwetsbare groepen met een bepaalde indicatie of beperking wijken voor personen met een crimineel verleden? Is dat geen discriminatie? Zie art. 1 van onze Grondwet en art. 14 EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens, EVRM). Art. 14 EVRM heeft betrekking op het verbod van discriminatie (op welke grond dan ook).
Art. 8 EVRM luidt: “Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.”

Noot: de rechter mag besluiten van instellingen of gemeenten rechtstreeks toetsen aan internationale verdragen!

Anoniem zei

Heel heel goed. Maar wanneer kunnen we die petitie nou tekenen?

Anoniem zei

Zou naast de (bestuurlijke) petitie ook voorbereiden op (juridische) procedure, waarbij algemenen beginselen van behoorlijk bestuur en evt. onrechtmatig handelen op de functie-omzetting van de Onnemalocatie getoetst kunnen worden door de rechter, op verzoek van buren en wijkbewoners en hun organisaties (BOB). Daarnaast is voor de huidige beschermd wonen bewoners (en hun vertegenwoordigers, ik neem aan dat curatele aan de orde is) een civiele huurbeschermingsrechtszaak voor de eenvoudige kantonrechter een mogelijkheid dreigend onheil af te wenden.
Burgemeester kijkt vooral naar openbare orde, waaronder spankracht van leefbare buurten, en heeft verantwoordelijkheid voor gemeentelijk zorgvuldig bestuurlijk handelen in voorbereiding, vaststelling en uitvoering.