vrijdag 23 oktober 2009

LIJN 2 REGIOTRAM: WAT VINDT U VAN DE TRACÉVARIANTEN?

De trampoll die afgelopen zomermaanden op Beijumnieuws stond wees uit dat Beijum verdeeld denkt over de mogelijke komst van een tram naar Kardinge. Een klein groepje bevoogdende mensen in de wijk dacht(denkt) de mening van de hele wijk te kunnen dicteren en tracht(te) de eigen politieke agenda door te voeren. Alsof Beijumers te dom zijn om zélf te denken. Binnenkort, op 26 oktober, hebben Beijumers de kans zich in het Trefpunt uit te spreken over de tram en vragen te stellen. Jorien Bakker van het projectbureau regiotram stuurde onderstaand bericht op:
DENK MEE, PRAAT MEE, DOE MEE
Inleiding
Op 1 oktober zijn de mogelijke tracévarianten van de tweede tramlijn gepresenteerd in het Schetsboek Lijn 2. Vanaf 13 oktober t/m 17 oktober 2009 was de publieksexpositie in de Martinikerk. Bijna 2600 bezoekers hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om zich te laten informeren over de plannen en mee te denken over de tracévarianten. Nog tot en met 30 oktober 2009 kunt u dat ook doen. Uw reacties, ideeën en adviezen helpen de Stuurgroep RegioTram om een voorkeurstracé voor tramlijn 2 tussen Hoofdstation en Kardinge te bepalen.

Er moet nog veel denk- en ander werk verzet worden voordat de tweede tramlijn daadwerkelijk in de stad rijdt. Daarom nogmaals onze uitnodiging: stap in en denk mee! Dit kan door een e-mail te sturen aan de projectorganisatie, deel te nemen aan wijkinformatieavonden en een reactieformulier in te vullen op http://www.regiotram.nl/. De projectorganisatie zal iedereen die de komende tijd een vraag stelt, een idee levert of een suggestie doet, antwoord geven.

Wijkinformatiebijeenkomsten

Project RegioTram organiseert de komende week nog drie informatiebijeenkomsten in de Groningse wijken in de nabijheid van het mogelijke tracé. Tijdens deze bijeenkomsten presenteren projectmedewerkers de ins en outs van de tracévarianten. Daarnaast is er veel tijd en ruimte voor het stellen van vragen.

26 oktober 2009: Beijum* Wijkcentrum Het Trefpunt 19.30 - 21.30 u.

27 oktober 2009: Ulgersmaborg Noorderpoortcollege 19.30 - 21.30 u.

29 okt: Zilvermeer/Lewenborg/Wijkcentrum Het Dok 19.30 - 21.30 u.

* Het wijkcentrum Het Trefpunt is gelegen aan de Beijumerweg 17.

Wat gebeurt er na de participatieperiode?

Het projectbureau zal alle ideeën en suggesties over de tracévarianten die in oktober 2009 binnen komen bestuderen. Ook worden een aantal onderzoeken gedaan, bijvoorbeeld naar verkeersveiligheid, reizigersaantallen, exploitatie en effecten op stedelijk groen. Op grond van al deze gegevens zal de Stuurgroep RegioTram eind 2009 een voorstel doen voor het Voorkeurstracé. Na besluitvorming hierover zullen Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen dit voorkeurstracé in januari 2010 voor inspraak voorleggen aan de inwoners van stad en regio.
Na verwerking van de inspraak zal de gemeenteraad het tracé van Lijn 2
definitief vaststellen.

Meer lezen?

Tramkrant 3 is op 8 oktober jl. huis-aan-huis verspreid in de Regio Groningen - Assen. Deze krant gaat over Lijn 2, maar ook over de voortgang van Lijn 1 en andere deelprojecten. In het eerder genoemde Schetsboek Lijn 2 worden alle tracévarianten uitgebreid beschreven. U kunt het Schetsboek en de Tramkrant downloaden van http://www.regiotram.nl/ of aanvragen bij Project RegioTram door middel van telefoonnummer 050 - 40 23 550 of per e-mail info@regiotram.groningen.nl.
Bezoekadres: Oosterstraat 56A.

4 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

A. Hierbij info van http://beijumkrant.nl/images/tram.php van de BOB.

Citaat:

"De tram.
Zoals in de laatste Beijumkrant al is vermeld, zijn er een aantal zaken te melden rond de plannen voor aanleg van de 2e tramlijn naar Kardinge en die gepland staan voordat de volgende krant op 30 oktober uitkomt.

1. Rond woensdag 7 oktober verschijnt een nieuwe tramkrant (nr.3). Daarin staat een samenvatting van de plannen.

2. Het complete plan staat in het ”Schetsboek lijn 2”. Dat is te bestellen bij het project regiotram (info@regiotram.groningen.nl of via tel. 050-4023550) maar ook rechtstreeks te downloaden van hun site: www.regiotram.nl. Daar staan ook alle eerder verschenen nota’s op (zoek in het menu naar bibliotheek).

3. Van 13 t/m 17 oktober is in de Martinikerk een informatieve publieksexpositie te bezichten met onder mee een maquette en een 3D-visualisatie.

4. Daarnaast zijn er in een aantal wijken informatieavonden georganiseerd. De informatieavond voor Beijum is op maandagavond 26 oktober om 19.30 in het Trefpunt.

5. De participatieperiode waarin inwoners hun mening kenbaar kunnen maken duurt t/m 30 oktober.

Uiteraard zal het bestuur van de BOB ook reageren. Hun reactie zal in het verlengde liggen van hetgeen hierover op de ledenvergadering van september is besproken." Einde citaat.

B. Mijn commentaar

Op 23 september 2009 waren er ± 15 leden van de BOB aanwezig op de AV. Bestuursleden, kandidaat-bestuursleden, enkele medewerkers van de BOB-krant, iemand van de oude kascie en andere aanhangers. Geen vertegenwoordigers van heerdcomités.

Die 15 personen hebben dus in september 2009 bij voorbaat al bepaald wat de BOB deze maand over de tram naar voren brengt. Los van de gehouden informatieavond(en). Nieuwe informatie is voor de BOB kenbaar niet meer relevant. Beijum heeft bijna 14.000 inwoners!!! Namens de wijk reageren met een vooraf (!) bepaalde politieke tunnelvisie.

De BOB trekt zich ook niets aan van de zeer geslaagde enquête/poll van Beijumnieuws over de Regiotram.

Wat de BOB moet doen: op de infobijeenkomst van 26 oktober in Het Trefpunt "goed luisteren". En vervolgens haar standpunt bepalen. In lijn met de statuten van de BOB. Eigenlijk zou de gemeente deze informatieavond samen met de BOB moeten organiseren (organisatie en opinie kunnen gescheiden worden). Om een hoge opkomst te krijgen. Het gaat wederom om actieve bewonersparticipatie. Wellicht is er eveneens een taak weggelegd voor de SDC Noorddijk.

De bewoners serieus nemen volgens het WRR-credo "VERTROUWEN IN DE BUURT". Nee, de BOB weet wat goed voor de wijk is. Geen post voor de AV van 23 september 2009 bij de leden van de BOB thuis bezorgen. Dus bewust een slechte opkomst bewerkstelligen. Alsof de BOB daar belang bij heeft... Ja, met minder (kritische) leden kan het bestuur van de BOB doen wat het zelf wil.

Geen BOB-website met relevante informatie over de regiotram. Zie: http://www.beijum.org
M.a.w.: de wijk onmondig en dom houden!

Vraag: is de BOB er voor zichzelf of voor de wijk? Waarvoor dient die grote OCSW-subsidie aan de BOB?

Met bezorgde groet over de wijkdemocratie en de bewonersparticipatie in Beijum,

Kees Huizenga

Kees Huizenga zei

1. Op de website van de Regiotram staat het volgende:

"2 1 - 1 0 - 2 0 0 9

Veel reacties op plannen 2e tramlijn

Met nog anderhalve week te gaan in de participatieperiode kunnen we melden dat er al meer dan 800 ingevulde reactieformulieren (schriftelijk en via de site) binnen zijn gekomen. Het onderwerp leeft zowel in de stad als de regio.

Nog tot en met 30 oktober 2009 kunt u uw mening geven over de tracévarianten van de tweede tramlijn in de stad Groningen. Uw reacties, ideeën en adviezen helpen de Stuurgroep RegioTram om in december een voorkeurstracé voor de lijn Hoofdstation - UMCG - Kardinge te bepalen. De maquette met de tracévarianten (zelf bedienbaar, mét lichtjes) staat zo lang nog tentoongesteld in de hal van de gemeentelijke dienst ROEZ aan het Zuiderdiep." Einde citaat.

2. Wat betreft de plicht van de BOB om hoorzittingen te organiseren over onderwerpen die voor de wijk Beijum van belang zijn, verwijs ik naar art. 2 lid 2 sub e van haar statuten:
"het organiseren van hoorzittingen in de wijkdelen van Beijum, welke zijn gegroepeerd rond de school- en buurtcentra."

Na deze hoorzitting(en) kan de BOB haar standpunt nader bepalen. Zo niet, dan handelt het bestuur van de BOB als een besloten stichting. Een stichting is per definitie ondemocratisch van aard. De BOB is nog steeds een vereniging... Of niet???

karin.p. zei

Ik ben ook voor een hoorzitting in beijum wat de bewoners vinden over de tram, het is echt belachelijk dat 15 mensen even bepalen hoe het moet.

Kees Huizenga zei

Het gaat mij niet om het voor of tegen de tram zijn.
Maar om actieve bewonersparticipatie.

Op de website van de BOB www.beijum.org staat:

"Het doel van de BOB is om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen, samen met zoveel mogelijk bewoners en andere betrokkenen.

Het BOB-kader probeert zo goed mogelijk voeling te houden met wat onder Beijumers leeft en dingen op te pikken die belangrijk zijn voor verbetering van de leefbaarheid in de wijk." Einde citaat.

Welnu: daarom moet de BOB de informatieavond / participatieavond van heden in Het Trefpunt serieus nemen. Om te weten wat er in de wijk Beijum leeft. Geen vooropgezette SP-mening, maar een luisterend oor...

"Voeling houden met"; weten wat een "hoorzitting" inhoudt! Niet claimen en monopoliseren, maar horen en vooral heel goed luisteren!