vrijdag 27 september 2013

PLEIN OOST OP DE SCHOP (11)


Wat is dat nou? Plein Oost alweer op de schop? Ja, blijkbaar. Ondergetekende had het plan opgevat om deze lopende serie stop te zetten, totdat Innersdijk eventueel weer terug gaat keren. Maar ja, er is weer een rij stenen uit het plein gehaald en gisteren eind van de middag stond er ook weer een hek om de fonteinen-waterpartij heen. Zie de bovenste foto, over de hele zuidkant van het plein is een geul gegraven. Wat nou weer?

Deze vraag werd voorgelegd aan twee heren die in de grond bezig waren. "We doen dit omdat er in december een kerstboom moet kopen, die komt daar te staan." Er werd gewezen naar iets verder dan uiterst links op de dezelfde bovenste foto. Het is ondergetekende een raadsel, vorige jaren  stond de kerstboom rechts op het plein maar nu worden kosten nog moeite bespaard om aan de andere kant een aansluiting voor verlichting te realiseren.


Jaja, er wordt het nodige uitgegeven voor Plein Oost. Twee jaar geleden werd er in de Groninger binnenstad nog gesteggeld over al of niet een kerstboom op de Grote Markt neerzetten. Dat was namelijk allemaal te duur. Gelukkig zijn we in Beijum, daarvoor wordt de knip toch wat sneller getrokken. Het heeft zo z'n voordelen om in een 'achterstandswijk' te wonen. Het kan niet anders of de 'huiskamer van Beijum' staat er flonkerend bij met Kerst. Met een beetje mazzel ligt er dan een ijsbaantje, met zacht weer spuiten de fonteintjes en zorgt de verlichte kerstboom voor sfeer. Als dat geen 'most wonderful time of the year' wordt.

Maar hoe zit het nou met Innersdijk? Zie de rechter foto, ik hoor Beijumers over een 'leuke groene plantsoen aanleggen.' Of gewoon een mooi natuurgebied. Dat is het eigenlijk al een beetje. Zie nogmaals de foto (Plein Oost ligt op de achtergrond).
Maar zie helemaal onderaan dit bericht  naar wat voor flyer er in de wijk rondgaat. Niks geen plantsoen of natuurgebied. Als alles voorspoedig verloopt, staat er 'wordt in het voorjaar van 2014 de eerste paal geslagen.' Wat is voorspoedig? En wat als er tegenspoed komt?
Voor de levendigheid van het doodse en ongezellige plein- september t/m maart/april- zal nieuwbouw van het verpleeghuis een uitkomst zijn.
Speelt de Grunninger achterdocht een beetje op als ondergetekende leest dat dit zal gebeuren als 'alles voorspoedig zal gaan verlopen?' Daarboven, zie flyer, staat iets over het 'afstemmen van het pakket van eisen en het budget.'
'Daarnaast zijn we bezig met de financiering.'

Het zal. Ondergetekende mot het nog sain. Nogmaals, voor Plein Oost zal het een zegen zijn. Want levendigheid alleen rondom fonteinen tijdens tropische dagen, en onder een kerstboom eind december, dat schiet niet op over een heel jaar gerekend. Om structurele levendigheid te creëren moet er een goed ondernemersklimaat komen. En er moet aanloop zijn, er moet wat te doen zijn, reuring. Van Innersdijk?

De collega's van www.lijn6.com zijn een poll begonnen over Plein Oost. Wat moet er in het lege pand komen waar de videotheek net uit is vertrokken?
Foto's zijn gisteren gemaakt.

7 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Let vooral op wat er niet in bovengenoemde brief staat! Er wordt gezwegen over een nieuw Voorzieningengebouw dat in de buurt van het nieuwe Innersdijk gaat (?) komen. Hierin zouden o.a. medische praktijken komen.

Wordt het niet hoog tijd dat de SDC Noorddijk in goede samenwerking met het maatschappelijk middenveld van Beijum een openbare wijkbijeenkomst gaat organiseren over de bestemming en functie van meerdere wijkgebouwen? Ik denk hierbij tevens aan De Doefmat in Beijum-West.

Kan er in de oude videotheek een bedrijvencentrum komen van ZZP'ers? Kan Pand49 naar De Doefmat? Of kan STIEL/MJD Beijum naar De Doefmat? In combinatie met een Activiteitencentrum voor het Jeugd- en Jongerenwerk, waarbij mogelijk De Boerderijum aan de Beijumerweg betrokken kan worden.

Wat is de toekomst van Het Heerdenhoes en De Kleihorn?

Gaat het Gezondheidscentrum van Beijum aan de Emingaheerd op termijn verhuizen naar een nieuw Voorzieningengebouw op Plein Oost? Wat is de mening van de medische maatschappen? Op dit moment is een gemeentelijk onderzoek aan de gang.

Blijft de Openbare Bibliotheek aan de Ypemaheerd behouden? Aan het einde van dit jaar zal de stichting Biblionet Groningen duidelijkheid moeten gegeven. De gemeentelijke bezuinigingen in 2014 en volgende jaren zullen zeer fors zijn...

Kees Huizenga zei

Ik doelde vanmiddag op de Accommodatienota 2013.

Bron: http://gemeente.groningen.nl/beleid/accommodatienota-blik-op-de-wijk

De Accommodatienota “Met de blik op de wijk”, vastgesteld door het college van B&W op 21 mei 2013. In juni 2013 besproken en vastgesteld door de gemeenteraad.

Citaat § 4.2, pagina 19, onderaan:

“Op korte termijn samen met bewoners, bestuur en andere partijen de mogelijkheden voor een nieuw wijkcentrum onderzoeken ter vervanging van de huidige BIB-lokaties.
De intentie is om in het nieuwe wijkcentrum een combinatie van functies te realiseren, waarbij voor de ontmoetingsfunctie maximaal 500 m2 gesubsidieerd wordt. De structurele lasten (circa € 150.000,-) kunnen gedekt worden uit de huidige subsidies voor Kleihorn en Heerdenhoes.” Einde citaat.

De “huidige BIB-lokaties” zijn per 1 januari 2014 De Kleihorn en Het Heerdenhoes. Vanaf 1 januari 2014 is De Beijumkorf niet meer een BIB-lokatie. "BIB" is de afkorting van de Stichting Buurtcentra in Beijum.

De grote vraag is of de buurtbewoners actief worden betrokken bij de mogelijke sluiting van De Kleihorn en Het Heerdenhoes. Graag geen verkokerde toestanden en een “Ons kent Ons”-mentaliteit.

In algemene zin zou ik wel eens willen weten waarom twee buurtcentra in één nieuw wijkcentrum moeten komen. Wie heeft hierom gevraagd? Wat is er mis met De Kleihorn en Het Heerdenhoes? Veel bewoners van Beijum-West zijn gehecht aan Het Heerdenhoes. Hetzelfde geldt voor de bewoners van Beijum-Oost aan De Kleihorn.

Persoonlijk vind ik De Kleihorn het meest gezellige en mooiste buurthuis van Beijum.

Kleinschaligheid is goed voor de sociale samenhang in de buurt. De sluiting van de openbare basisschool De Doefmat is reeds te kwalificeren als een wijkramp ((van bovenaf opgedrongen door de Openbare Onderwijsgroep Groningen (O2G2)).

Kees Huizenga zei

In de "Voortgangsrapportage 2013" van de BOB, gepresenteerd in de stukken voor de BOB-AV van 24 september 2013, staat onder het kopje "Overleg SDC" op pagina 4 het volgende "lopend actiepunt":

"* Accommodatiebeleid sociaal-cultureel werk: SDC moet voortouw voor planontwikkeling nemen"

Gedoeld wordt op de Stadsdeelcoördinatie Noorddijk. Het laatste "halfjaarlijks overleg" van de BOB met de SDC Noorddijk vond in april van dit jaar plaats. Nu is het eind september 2013!

Dit "actueel" citaat van de BOB sluit goed aan bij mijn oproep van gisteren dat de SDC Noorddijk het initiatief kan nemen voor een brede wijkvergadering over het gebouwenbeleid in de wijk Beijum. Alles heeft met alles te maken. Veel actoren wachten op elkaar. De bezuinigingen gaan door! Het is crisistijd!

Plein Oost hangt samen met de mogelijke verhuizing van het Gezondheidscentrum Beijum naar het geplande Voorzieningengebouw bij het nieuwe Innersdijk, waarover de Beijumers helaas niets horen.

Willen de Beijumers dat er een nieuw en grootschalig wijkcentrum komt aan de wierde van de Emingaheerd (middenin de wijk)? Of moeten Het Heerdenhoes en De Kleihorn blijven bestaan?

Het wachten is op de SDC Noorddijk. Er valt iets te coördineren en af te stemmen! Toch? Wijkbreed en publiek...

Kees Huizenga zei

Nog een mooi verkokerd citaat uit de Voortgangsrapportage 2013 van de BOB, p. 5, links:

“Plein Oost en Innersdijk

Het voorstel van de nieuwbouw van Innersdijk betekent een nieuwe tegenvaller voor de aanpak van centrum Oost. Het BOB-bestuur heeft er bij de SDC op aangedrongen een brede klankbordgroep te vormen. Het lijkt erop dat daar nu aan gewerkt wordt.” Einde citaat.

Wie stelt die Klankbordgroep samen, beste mensen? Juist, de SDC Noorddijk. "ONS KENT ONS!" Het oude en bekende verhaal...

Dus geen brede wijkvergadering. Geen vertrouwen in de wijk en in de buurten (inclusief de heerden). In strijd met het NLA-credo, de statuten van de BOB, etc. Walgelijk, introvert en defensief.

De voorzitter van deze klankbordgroep zal waarschijnlijk worden geleverd door STIEL Beijum.

Anoniem zei

Wat dacht je van een grote action en kruitvat in beijum??? Dat is wat er gemist wordt!!!

Anoniem zei

`conclusie- de nieuwbouw volgens eerder gemaakte plannen uitgevoerd gaat worden`
Dus Innersdijk gaat de Groene Long asfalteren en transformeren in een autoweg, zoals op voorlichtingsavond erkent werd. Er is dus door Innersdijk helemaal niet naar gekeken om een oplossing te bedenken.
Er is alleen gekozen voor het grote geld. Zij willen de strook grenzend aan winkelcentrum Beijum-Oost (en Bentismaheerd) verkopen aan derden. Zgd. Voorzieningengebouw met appartementen er bovenop. En daarom kruipen de Innersdijkers zelf in de mooie Groene Long.

Kees Huizenga zei

In de oude videotheek kan misschien een “sociaal wijkteam” komen. In combinatie met het Meldpunt Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Zie dit bericht van OOG TV van vanmiddag:

http://www.oogtv.nl/2013/10/sociale-voorzieningen-in-eigen-wijk/

Citaat:

“Sociale voorzieningen in eigen wijk”

2 oktober 2013 17:33

“De gemeente Groningen wil de sociale voorzieningen voor haar inwoners in hun eigen buurt houden. Stadjers moeten straks met al hun hulp- of ondersteuningsvragen over bijvoorbeeld opvoeding, begeleiding en verzorging in de thuissituatie, in de eigen wijk terecht kunnen.

De gemeente stelt voor om per werkgebied met één sociaal wijkteam te gaan werken, voor alle wijkbewoners. Per gezin is er één aanspreekpunt dat de verschillende vormen van hulp zo goed mogelijk op elkaar afstemt.

Het Stadsbestuur heeft dit besloten omdat gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de nieuwe Jeugdwet en de Participatiewet. Dat moet ook nog eens met veel minder geld. Het Stadsbestuur gaat de plannen binnenkort voorleggen aan de gemeenteraad en de Stadjers.” Einde citaat.


Vraag aan Anoniem van 1 oktober 2013:

Kunt u citeren uit het verslag van de informatieavond over het nieuwe Innersdijk? Met name over de "asfaltering van de Groene Long" en het zgn. Voorzieningengebouw.

Bij voorbaat bedankt.