maandag 18 mei 2015

COLLEGE B&W HEEFT GEEN FEELING MET BEIJUM (o.a.inzake Buitenfitness)

Een draagvlakonderzoek dat nota bene door de gemeente Groningen als representatief is betiteld gaf aan dat maar liefst vijfenzeventig procent (75%) der Beijumers voor Buitenfitness is. Kat in het bakkie zou je denken, eindelijk eens iets waar driekwart van de Beijumers voor is. Maar helaas. Burgemeester Peter den Oudsten en wijkwethouder Mattias Gijsbertsen vegen het breed gesteunde plan voor Buitenfitness van tafel. Met als argument dat er geen draagvlak voor is bij de zieltogende bewonersclub van Beijum en een paar aan de club gelieerde bewoners uit de Jaltadaheerd. 

 Het voetbalveld naast de Jaltadaheerd, waar jaarlijks de vrijmarkt op wordt gehouden, ziet de werkgroep als de beste locatie om de sportplek te realiseren. Initiatiefnemer Evert Sulman was enige weken geleden met wijkwethouder Mattias Gijsbertsen in gesprek gegaan omtrent het door nogmaals 75% der Beijumers omarmde plan. Er zijn lijntjes uitgegooid richting collegeleden.

Burgemeester den Oudsten kwam met een verbluffend antwoord: 
"Wij hebben veel waardering voor wijkinitiatieven als de uwe, wij werken daar in beginsel graag mee. Vanuit onze verantwoordelijkheid moeten wij initiatieven wel toetsen op o.a. draagvlak in de wijk. Uit gesprekken met Bewonersorganisatie Beijum (BOB), de werkgroep Groene Long en bewoners aan de Jaltadaheerd blijkt ons dat er niet bij hun geen (breed) draagvlak is voor een Buitenfitness faciliteit op de plek die u beoogt.
Wij constateren hiermee dat het realiseren van een Buitenfitness faciliteit zeer omstreden is. Wij vinden het daarom, nog los van onze eigen inhoudelijke en financiële beoordeling niet passend om medewerking te verlenen aan uw initiatief."  

Werkgroep Buitenfitness richt zich in een weerwoord tot de (75% voor...) Beijumers.

Beste Beijumers,

Het doek dreigt te vallen voor Buitenfitness Beijum.

Aan de hand van een onderzoek door de stadsdeelcoördinatie hebben de burgemeester en wethouders het volgende vastgesteld:
"Uit gesprekken met de Bewonersorganisatie Beijum (BOB), de werkgroep Groene Long en bewoners van de Jaltadaheerd blijkt ons dat er bij hen geen (breed) draagvlak is voor een Buitenfitness faciliteit op de locatie die u beoogt." "Wij vinden het daarom, nog los van onze eigen inhoudelijke en financiële beoordeling, niet passend om medewerking te verlenen aan uw initiatief."

Namens de werkgroep Buitenfitness Beijum hebben wij onze reactie hierop aan de burgemeester en wethouders in een brief verwoord, zie ook de bijlagen.
Hiermee  willen wij nog een keer een lans breken voor het essentiële belang van een verantwoorde Buitenfitness voor de wijkbewoners.
Tevens vragen we hen de met het plan aangereikte onderzoeken en adviezen van deskundigen ter harte te nemen.
Met de kennis van nu willen wij vooral teleurstellingen voorkomen.

Willen jullie reageren, dat kan op  buitenfitnessbeijum@gmail.com,  


Met sportieve groeten,
Namens de werkgroep.

Commentaar Johan Fehrmann
Het nog nieuwe college van B &W vergaloppeert zich lelijk door de mening van 75 % der Beijumers achteloos terzijde te schuiven. Het is onbegrijpelijk dat ze zich beroepen op de mening van een totaal niet representatieve, want geïsoleerd en niet door de wijk gedragen, bewonersclub uit Beijum. 
Beijumers laten de wijkclub totaal links liggen, ze voelen zich er niet door vertegenwoordigd. En toch laten de wijkwethouder en burgemeester Peter den Oudsten de oren er naar hangen. Wat vinden B&W belangrijker voor Beijum, de mening van een paar enkelingen of van 75 % der Beijumers?

Door deze stellingname laat het gemeentebestuur het geëtter in Beijum onverminderd doorsudderen. En de bewonersclub krijgt door zich niet te verenigen met 75 % der Beijumers nog minder sympathie en draagvlak in de wijk.
Is het een gebrek aan inzicht wat er in Beijum speelt van B&W? Een gebrek aan lef en moed? Of is het een centenkwestie? Weten ze wel dat werkgroep Groene Long onderdeel van de bewonersclub is, en dat het geheel uit een paar enkelingen bestaat? Vijfenzeventig procent van de Beijumers...

Het zou van wijsheid getuigen als B&W Groningen beter naar de bewoners van de grootste wijk uit Groningen zou luisteren. 
De mening van Beijumers wordt echt niet alleen maar bepaald door gemeentelijke gesubsidieerde clubjes. 
Update 23:44 uur, internetcourant Lijn6 laat geen spaan heel van de kortzichtige houding van B&W. Lees het snoeiharde commentaar.

11 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik zie geen toegevoegde waarde in zo'n plek. Wellicht kunnen de initiatiefnemers de groene long schoonhouden. Daardoor genoeg beweging en blijft het park schoon. Wijs besluit van de burgemeester daar het een verkwisting van geld zou zijn geweest en het een ontmoetingsplek voor jongeren zou zijn geworden.

Anoniem zei

De bob is al niks meer en hiermee graven ze definitief hun eigen graf democratie!

Anoniem zei

Waarom moet het in de Groene Long? Waarom bijvoorbeeld niet op de lege stenige parkeerplaats achter Plein Oost, naast de grote sporthal? Naast de Krajicek-sportground; een sportieve concentratie van voorzieningen bij elkaar in dit van god en iedereen -de gemeente voorop- verlaten gebied. Zodat hier eindelijk de door iedereen nagestreefde levendigheid en ontmoeting op gang komt. Met de Aldi, Jeffrey's bar en maar liefst zes snackgelegenheden bij de hand voor verfrissing en nieuwe energie. Het heet hier toch niet voor niets voorzieningenplein, nadat de gemeente de eerder aanwezige winkels hier heeft laten verpieteren door aanhoudende Antillianen-problematiek en eenzijdig 75% van het NLA-wijkgeld in de Groene Long te investeren. Kom op! Loslaten die Groene Long, en nu gaan voor de mensen, op naar het Sportieve Voorzieningenplein. Op uw gezondheid.

NB. Ik fietste pas in Paddepoel langs het Reitdiep; daar is in de buurt van de sportschool net een vrij toegankelijke buitenfitness aangelegd. Veel ijzerwerk; dat past prima bij de uitstraling van gebied Plein Oost in onze wijk.

Anoniem zei

Als je mij vraagt "lijkt een buitenfitnessplek je wat" zeg ik ook "ohjahoor" maar dat wil nog niet zeggen dat ik er ook daadwerkelijk wat ga doen, natuurlijk.

Anoniem zei

Waarom zouden buitenfitnes niet in de Groene long doen? Het is er altijd zo saai en levenloos. Ik heb m'n handtekening gezet voor en vin het bijzonder kwalijk dat een democratisch gekozen gemeentebestuur m'n stem negeert op ondemocratische gronden. Een aanfluiting dit.

Anoniem zei

Zou het niet zo zijn dat mensen aan de Jaltadaheerd bang zijn voor overlast doordat een dergelijk pleintje misschien wel hangjongeren aan zou kunnen trekken? Of dat zo is weet ik niet, maar dat lijkt mij wel een goede reden om het niet daar in de buurt aan te leggen.

Anoniem zei

Ik ben een bewoner van de Jaltadaheerd en mij is niks gevraagd, noch onze buren.

Het uitgevoerde onderzoek onder bewoners van Beijum is geen representatief onderzoek geweest, hierdoor kan je niet spreken over een draagvlak van 75%. Daarbij, de enquete is afgenomen door de initiatiefnemers en ook daardoor geïnterpreteerd.
Wil je echt weten hoe de Beijummer daarover denkt moet je een blinde steekproef doen onder 10% van de inwoners. Dus ruim 1200 ipv de paar honderd die bij de appie zijn ondervraagd.

Anoniem zei

Er wonen twee leden van de bob in de Jaltadaheerd. Uiteindelijk is dit funest voor de bob, liegen en bedriegen en zaken verdraaien slaan toch altijd terug.

Kees Huizenga zei

Buitenfitness Beijum krijgt een mokerslag (deel A)

1. Het Bureau Onderzoek en Statistiek corrigeerde eind 2013 JV van de BOB
Dat draagvlakonderzoek onder 269 Beijumers, waarover Johan Fehrmann gisteravond schreef, is door het Bureau Onderzoek & Statistiek van de gemeente Groningen als representatief en betrouwbaar erkend. De heer John Veldman beweerde eerder in de BOB-krant van oktober 2013, pagina 5, dat dit onderzoek, statistisch bekeken, niet deugde. Het onderzoek was volgens hem geen “enkelvoudige aselecte steekproef”. De voorzitter van de BOB maakte werkende weg een grote fout. De gemeente Groningen nam de steekproef van Buitenfitness Beijum op in de Gemeentelijke Databank. Kent wethouder Mattias Gijsbertsen dit gedegen draagvlakonderzoek?

Zie: http://beijumnieuws.blogspot.nl/2013/11/enquete-werkgroep-buitenfitness-deugde.html


2. Contact met de MJD Beijum?

Heel belangrijk voor Buitenfitness Beijum lijkt mij de openlijke steun toe van de twee dames van de MJD van Beijum. MJD staat voor Maatschappelijk Juridische Dienstverlening. Idem dito van het sociaal wijkteam WIJ BEIJUM.

Zie: http://beijumnieuws.blogspot.nl/2015/04/ja-wij-steunen-buitenfitness-beijum.html

Wat kan oud-BOB-voorzitter Marjo van Dijken nog gaan doen?

Heeft de stadsdeelwethouder alleen met de SDC Noorddijk gesproken? Niet met de MJD van Beijum?

Tijdens de geslaagde wijkenquête “Gezond in de wijken” (26-28 maart 2015), uitgevoerd door de MJD van Beijum, hebben zeer veel wijkbewoners in het Winkelcentrum Beijum kenbaar gemaakt dat ze de Beijumkrant erg missen. Deze Beijumkrant bestaat niet meer omdat de BOB geen kader kon aantrekken om in de wijkkrant te schrijven. Bestuursleden moesten tevens redactieleden zijn. Het bestuur van de BOB bestaat uit slechts vier leden. De Algemene Vergaderingen van de BOB van de laatste tijd hebben het statutaire quorum niet gehaald, omdat er slechts ± 15 leden aanwezig waren (inclusief de bestuursleden).
De logische vraag is of de BOB in haar overleg met gemeenteambtenaren namens de hele wijk Beijum kan spreken. Met hoeveel van de 44 heerden van Beijum heeft de BOB contact?

Kees Huizenga zei

Buitenfitness Beijum krijgt een mokerslag (deel B)


3. Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur

Het openbaar bestuur moet zich onder meer houden aan het gelijkheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel, het verbod van willekeur, het motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur).

De BOB wordt kenbaar belangrijker gevonden dan een door de gemeente Groningen erkend valide en representatief draagvlakonderzoek door de projectgroep Buitenfitness Beijum. Dit is innerlijk tegenstrijdig. Totaal niet zorgvuldig en bevooroordeeld. Ons kent ons! Ons steunt ons! Wie betaalt, bepaalt!

Deze bijzin van burgemeester Den Oudsten en de stadsdeelwethouder geeft de verkokerde sfeer uitstekend aan: “nog los van onze eigen inhoudelijke en financiële beoordeling”.

Dit is geen valide en rechtsgeldige motivering. Waarom geen inhoudelijke beoordeling? Waarom geen financiële beoordeling?
Wat is de basis van de argumentatie van B&W? Gesprekken van de SDC Noorddijk met de BOB? De bewonersclub die de wijkkrant om zeep heeft geholpen en een zeer grote tegenstander van de uitgave van het Beijumboek was?
Als de visie van de BOB belangrijker is dan het draagvlakonderzoek van Buitenfitness Beijum, dan is er sprake van bestuurlijke willekeur. Het openbaar bestuur mag niet bevooroordeeld besluiten nemen. Juist omdat het openbaar bestuur er voor de burgers is. Voor iedereen. De BOB mag derhalve niet een bevoorrechte positie hebben.

Ik verwijs verder naar de oproep van de stadsdeelwethouder in de Regiokrant Groningen van 23 maart 2015, pagina 3, vijfde kolom. Citaat: “Hebt u ideeën voor uw wijk, wilt u samen met anderen aan de slag om de wijk beter te maken? Neem contact op met Ruud van Erp via ruud.van.erp@groningen.nl of ga naar de website http://gemeente.groningen.nl/mijnwijk. Laat de lente maar komen!”

Nou, die lente in Beijum valt zwaar tegen! Beijum op haar smalst!!! Een prachtig wijkinitiatief wordt de grond in geboord. Bedankt Ruud en John! Hoezo “bewonersparticipatie”?

Er is alle reden om over deze verkokerde zaak de Gemeentelijke Ombudsman te benaderen.


4. Waar is wethouder Paul de Rook van Sportzaken?

Waar blijft in deze zaak de invloed en de zeggenschap van de wethouder van Sportzaken, de heer Paul de Rook? Is deze portefeuillewethouder bij Buitenfitness Beijum gepasseerd?

Kees Huizenga zei

Ik verwijs graag naar de nieuwsmelding van Buitenfitness Beijum van april 2015:

http://buitenfitnessbeijum.nl/update-april-2015/

Citaat:

“MJD-buurtwerkers Afsaneh Moghadam en Mieke Tebbens (deel van het WIJ-team) organiseerden de Ideeënmarkt “Gezond in de Wijk” eind maart. Verrassend veel Beijumers noemden sport, bewegen en Buitenfitness als een belangrijk onderdeel van gezond leven.

De huisarts dr. A.J. Luteijn benadrukt met de twee fysiotherapeuten Peter van den Belt en Remco de Lange dat sporten gezond is voor lichaam en geest. Buitenfitness midden in de wijk ‘fungeert ook als sociale ontmoetingsplek voor de wijkbewoners van alle leeftijden’ en neemt de financiële drempel weg.” Einde citaat.


Ik voeg hier aan toe:

1. Buitenfitness is erg goedkoop. Het is immers gratis. Heel goed voor mensen met weinig inkomen (en hun kinderen).

2. Buitenfitness is een prachtig onderdeel van "Gezond Ouder Worden" (ik vermijd de Engelse woorden).

Zie verder:

http://www.provinciegroningen.nl/uitvoering/wonen-en-welzijn/gezond-ouder-worden/

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/healthy_ageing/Paginas/default.aspxIk stel met lokale verbijstering vast dat Ruud van Erp van de SDC Noorddijk, stadsdeelwethouder Mattias Gijsbertsen (tevens wethouder van Sociale Zaken) en burgemeester Den Oudsten dit helaas niet (kunnen of willen) begrijpen (de bovengenoemde punten 1 en 2 en de oproep van externe deskundigen).