woensdag 20 mei 2015

STADSPARTIJ STELT VRAGEN N.A.V. MISCOMMUNICATIE B&W MET BEIJUM (Buitenfitness)


De aanstelling van wijkwethouder Mattias Gijsbertsen beloofde veel goeds. Zie het bericht van 22 oktober van het afgelopen jaar. Eindelijk zou de 'macht'  (?) van bewonersorganisaties in Groningen doorbroken worden. De wijkwethouder verkondigde met verve dat burgers ook los daarvan met initiatieven bij hem zouden kunnen aankloppen.
Waarom hij dan toch alleen maar zijn oren laat hangen naar een zieltogende en bijna uitgespeelde bewonersclub uit Beijum, en 75% der Beijumers niet serieus neemt wat betreft de wensen voor Buitenfitness, is een raadsel.
Van www.focusgroningen.nl

Wat is er in het hoofd van burgemeester Peter den Oudsten gevaren als hij verkondigt dat Buitenfitness Beijum "zeer omstreden" is?
Is hij nog niet genoeg ingewerkt? Is het gemakzucht?
Deze blogger is voor noch tegen Buitenfitness Beijum. Maar hij constateert dat de procesgang omtrent dit wijkinitiatief bepaald niet eerlijk en democratisch verloopt.

De Stadspartij stelt vragen over de gang van zaken.De Stadspartij
Raadsfractie

Aan het College van B&W-
Grote Markt 1
Groningen

Groningen, 20 mei 2015

Vragen door de leden van de raad ex art. 41 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen.

Betreft: afwijzing Buitenfitness Beijum

Inleiding
Sinds 2012 is een groep actieve mensen in de wijk Beijum bezig om buitenfitness te realiseren. Hun motivatie is om de wijk te versterken en bij te dragen aan de gezondheid van haar bewoners.
Ze hebben voor hun plan steun in de wijk georganiseerd.

Er is een enquête gehouden in de wijk, die uitwees dat 75% van de Beijumers zich positief uitliet over de plannen. Zo hebben o.a. ook het gezondheidscentrum, de MJD (Gezond in de Wijk), en Marjo van Dijken, ex Tweede Kamerlid en expert op het gebied van gezonde leefstijl steun betuigd aan het plan.
Na het gesprek van de initiatiefgroep met de wijkwethouder Mattias Gijsbertsen op 8 april jl. leek er dan ook groen licht gegeven te kunnen worden.
Groot is dan ook de verbijstering in de wijk dat het college louter met een beroep op de mening van enkele andere spelers in de wijk, zoals de BOB, de werkgroep Groene Long van de BOB en enkele omwonenden het plan afwijst. Er zou onvoldoende draagvlak zijn.
Het college draagt anderzijds voortdurend uit dat burgers initiatieven zouden moeten nemen, o.a.in de eigen leefomgeving om die te versterken en prettiger te maken.
We hebben daarom de volgende vragen:

Is het college met ons van mening dat dit initiatief dat erop gericht is om de gezondheid van jong en oud in de wijk te bevorderen heel goed past in de visie van het college over burgerparticipatie? Zo ja, welke belemmeringen ziet het college in het uitvoeren van het plan? Zo nee, waarom niet?

Het college geeft aan dat het draagvlak voor het plan niet breed is en wel op basis van gesprekken met de bewonersorganisatie Beijum, werkgroep Groene Long en enkele bewoners. Aan de andere kant is er ook veel steun vanuit andere groepen in de wijk zoals een grote groep bewoners, het gezondheidscentrum (huisarts en fysiotherapeut) en de MJD

Hoe heeft het college deze tegenstrijdige meningen gewogen om tenslotte tot een afwijzing van het plan te komen?

Het college schrijft in haar brief aan de initiatiefnemers dat zij niet voelden voor een project in afgeslankte vorm of voor een gefaseerde invoering.
Suggereert u hiermee dat het initiatief met die voorbehouden wel op uw steun zou kunnen rekenen?
Heeft het college hiervoor zelf voorstellen gedaan? Zo ja, om welke reden zijn ze door de initiatiefgroep kennelijk afgewezen? Zo, nee waarom niet?


namens de fractie van de Stadspartij

Hoogachtend,

Anna Riemersma

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Zie eveneens:

http://www.dichtbij.nl/groningen/regio/artikel/4018597/stadspartij-wil-opheldering-over-afwijzen-buitenfitness-in-beijum.aspx


Mevrouw Anna Riemersma schrijft aan B&W:

"Het college geeft aan dat het draagvlak voor het plan niet breed is en wel op basis van gesprekken met de bewonersorganisatie Beijum, werkgroep Groene Long en enkele bewoners. Aan de andere kant is er ook veel steun vanuit andere groepen in de wijk zoals een grote groep bewoners, het gezondheidscentrum (huisarts en fysiotherapeut) en de MJD." Einde citaat.

Welnu: dat draagvlakonderzoek van de Initiatiefgroep Buitenfitness Beijum geeft zelf aan dat er draagvlak bestaat voor buitenfitness in de Groene Long (of in het centrum van Beijum).

De gemeente Groningen, lees het Bureau Onderzoek en Statistiek, heeft eind 2013 bevestigd dat het betrokken onderzoek de statistische toets heeft doorstaan. De vraag is of het gemeentebestuur op de hoogte is van de bevindingen van het Bureau Onderzoek en Statistiek.

De Stadsdeelcoördinatie van Noorddijk kent dit onderzoek zeker. De vraag is of burgemeester Den Oudsten en wethouder Mattias Gijsbertsen hiervan weet hebben. Is er misschien sprake van een communicatiefout, gemaakt door de SDC Noorddijk?

Met andere woorden: er zijn twee innerlijke tegenstrijdigheden.

1. Er is de recente oproep van externe deskundigen (steunbetuigingen).

2. Er is een representatief geacht draagvlakonderzoek verricht. Met dank aan het Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Groningen. Feitelijk bijt de gemeentelijke hond in zijn eigen staart!

Waarom negeert het gemeentebestuur deze feiten?

Voeg hieraan toe dat veel wijkbewoners tijdens de MJD-wijkenquête "Gezond in de Wijken", tussen 26 en 28 maart 2015 in het Winkelcentrum Beijum gehouden, op spontane wijze hebben kenbaar gemaakt buitenfitness in onze wijk te wensen.

Bestaat er geen draagvlak voor Buitenfitness Beijum, omdat de BOB dit initiatief niet ziet zitten?
Dat representatief en valide gebrandmerkt draagvlakonderzoek doet het anti-argument van de BOB verpulveren! 269 personen zijn ondervraagd. De kern van de BOB bestaat uit 10-15 personen.


Vraag: weet alleen de BOB wat goed voor de wijk Beijum is? Worden andere burgers als onmondig gezien? Hoe verhoudt dit zich met het WRR-credo en het NLA-credo "Vertrouwen in de Buurt"?