zondag 13 september 2015

"IK GA UITNODIGINGEN BEZORGEN BIJ ALLE BEWONERS VAN DE ONNEMAHEERD"

Ongerustheid in de Onnemaheerd

Beijumer Lammert Doedens, woonachtig in de Onnemaheerd, is nog steeds erg boos over de gang van zaken rond het Begeleid Wonen-project in zijn woonheerd.
Had Lentis de komst van forensische patiënten beter naar de wijk moeten communiceren? Hij laat het er niet bij zitten.

Morgenavond komt Lentis tekst en uitleg geven over de plannen. En ook is er de mogelijkheid om vragen beantwoord te krijgen.

Lammert Doedens stuurde vanochtend onderstaande schrijven naar media in de stad Groningen.

Saboteert Lentis de communicatie naar de bewoners van de Onnemaheerd?

Na aanleiding van een verzoek uit de Onnemaheerd waarom zij niet door Lentis op de hoogte zijn gebracht van een voorlichtingsavond in de Bron Bentismaheerd ben ik ik gisteren op huisbezoek bij de bewoners van de Onnemaheerd gegaan. Tot mijn verbijstering hebben heel veel bewoners geen uitnodiging voor de bijeenkomst gekregen. Veruit de meesten hebben alles uit de media moeten halen. Waarom hebben niet alle bewoners een uitnodiging gekregen van Lentis? Het heeft de schijn dat Lentis de communicatie naar de bewoners toe saboteert

Ik ga de uitnodiging kopiëren en bezorgen bij alle bewoners op Onnemaheerd.

Een advies aan Lentis. Zorg maar voor een grote zaal en extra stoelen want het wordt druk.

Namens een fors aantal bewoners van Onnemaheerd, Lammert Luitjen Doedens.

Update 17:56 uur.

"HET WORDT GEWOON DOORGEDRUKT."

De blogger sprak vanmiddag twee Lentis-medewerkers onafhankelijk van elkaar in de stad (niet in Beijum werkzaam). Allebei toonden ze zich erg ontstemd.
Angstig: "Je moet mijn naam niet noemen, maar ik kan je zeggen dat drie jaar geleden is afgesproken en opgeschreven dat chronische psychiatrische patiënten in de Onnemaheerd mogen blijven wonen. Dat was destijds het speerpunt. Beleid. Maar het levert drie keer zoveel geld op om er forensische patiënten in te gaan plaatsen. Wat ik zo erg vind is, is dat de mensen die er woonden weg moeten voor het grote geld. Dat is erg verdrietig. Sommigen woonden jaren in Beijum. Ik zeg je, deze plannen worden gewoon doorgedrukt, het belang van de chronische patiënten staat niet voorop, het gaat Lentis om het grote geld."

3 opmerkingen:

Unknown zei

Klasse Lammert! Nu hopen dat mensen idd ook masaal gehoor gaan geven.

Kees Huizenga zei

Deel 1

Hierbij citaten uit de Leidraad “Realiseren voorzieningen voor kwetsbare groepen” (mei/juni 2013)

De initiatiefnemer is Forint Lentis.


"6.1. Werkwijze 1: Initiatieven die binnen de kaders van een bestemmingsplan passen

Veruit de meeste initiatieven zullen binnen de kaders van de geldende bestemmingsplannen vallen.
In het proces tot realisering van dergelijke initiatieven is de rol van de gemeente klein en vooral ondersteunend van aard (zie punt 4).
Om de initiatieven om te zetten in voorzieningen die 'opgaan' in de wijk, is het noodzakelijk dat de hulpverlenende en maatschappelijke instellingen, corporaties en bewoners zoveel mogelijk samen
optrekken. Om dit mogelijk te maken hebben wij een afstemmingsoverleg gehad waaruit een breed gedragen werkwijze is ontstaan. Overigens was het afstemmingsoverleg niet alleen bedoeld om de denkkracht van de betrokken partijen te mobiliseren maar juist ook om onderlinge verbinding te zoeken. Bijkomstig hebben de partijen aangegeven meer begrip voor elkaars standpunten te hebben gekregen. Het afstemmingsoverleg is als zeer nuttig ervaren en zal in de toekomst vervolg krijgen. Er is een grote verscheidenheid aan soorten voorzieningen die passen binnen de kaders van een bestemmingsplan. Er zijn kleine en grote voorzieningen en de doelgroep verschilt sterk. Dit heeft gevolgen voor het proces tot realisering van een voorziening. Zo zal een voorziening voor tien gehandicapten makkelijker te realiseren zijn dan een voorziening voor 2 ex‐gedetineerden.

Werkwijze 1 is bedoeld om al deze verschillenden voorzieningen op te laten gaan in de wijk. De werkwijze is dan ook geen blauwdruk maar een leidraad. Aan de hand van deze leidraad kunnen wel overwogen beslissingen genomen worden om te komen tot een proces dat passend is voor het initiatief, waarbij de verantwoordelijkheid voor het proces bij de initiatiefnemer ligt.

Werkwijze 1 is opgebouwd uit drie onderdelen: rollen, checklist en locatiekeuze (zie bijlage 1). De rollen zijn uitgewerkt om overzichtelijk in beeld te hebben wat de verschillende partijen van elkaar kunnen verwachten en de checklist en locatiekeuze zijn middelen die er voor zorgen dat alle belangrijke onderdelen in het proces worden meegenomen.
De onderdelen die door de aanwezigen van het ambtelijk overleg naar voren zijn gebracht als belangrijk zullen hieronder kort worden toegelicht.


6.2. 'Gouden regels' ofwel belangrijke onderdelen in het proces

6.2.1. Transparantie naar omwonenden

De omwonenden willen gehoord worden en serieus worden genomen. Er wordt conform het Wijkconvenant (mei 2008) gewerkt. De ervaring leert dat het delen van plannen in een vroeg stadium veel vragen en onrust bij buurtbewoners wegneemt. Wellicht moet er in eerste instantie zelfs overgeïnvesteerdworden. Er moet afgetast worden hoe het draagvlak voor de betreffende voorziening in de wijk is.

6.2.2. Locatiekeuze

De omgeving is van belang voor het succes van de voorziening. De initiatiefnemer zorgt voor een analyse waarin de kansen en de zwakke of juist sterke punten zijn uitgewerkt. De analyse is onderdeel van de motivering voor de keuze van een locatie. Een goed onderbouwde locatie keuze kan tevens bijdragen aan de acceptatie van een voorziening in de buurt."

Kees Huizenga zei

Deel 2

"6.2.3. Communicatie met de buurt

De wijze van communiceren heeft veel invloed op de manier waarop een initiatief wordt ontvangen. Het openstaan voor zorgen en suggesties vanuit de buurt is hierbij van groot belang. Wat uiteindelijk
de beste manier van communiceren met de buurt is, hangt sterk af de buurt zelf. Zo zal een rustige gezinswijk een andere aanpak verlangen dan een studentenbuurt.

6.2.4. Voorkom stigmatiseren van de doelgroep

Voor het maatschappelijk opgaan van de doelgroep in de samenleving is het van belang dat de mensen uit de doelgroep worden gezien als volwaardige burgers met dezelfde plichten en dezelfde rechten. Om dit mogelijk te maken moet de initiatiefnemer zorgvuldig communiceren over de aard van de problematiek van de doelgroep. Dit om stigmatisering te voorkomen.

6.2.5. Verbinden bewoners voorziening en omwonenden

Het verbinden van omwonenden met de bewoners van een voorziening kan bijdragen aan wederzijdse acceptatie en begrip. Laat omwonenden zien en voelen hoe het er bij vergelijkbare voorzieningen aan toe gaat. Op deze manier weten omwonenden alvast wat hen te wachten staat.
Daarnaast moet je niet alleen óver de groep kwetsbare mensen praten, maar ook met ze praten. Potentiële bewoners kunnen bijvoorbeeld zelf hun verhaal in de buurt vertellen.

6.2.6. Inbreng bewoners

Presenteer geen voldongen feit. Zorg dat de plannen bijgeschaafd kunnen worden zodat er ingespeeld kan worden op de opmerkingen en suggesties uit de buurt. De buurt kan daarnaast ook meegenomen worden in het proces.

6.2.7. Aanspreekpunt

Zorg voor regelmatig contact een vast aanspreekpunt en een 06 nummer voor vragen en klachten over de voorziening. Het is van belang dat er snel wordt ingegaan op vragen en dat klachten serieus worden genomen. In de beginfase dient het aanspreekpunt ook buiten kantoor uren bereikbaar te zijn; dit voor klachten waar acuut ingrijpen vereist is. In het omgevingsoverleg moet afgesproken worden wie het aanspreekpunt is voor wat betreft de klachten en hoe hier mee omgegaan wordt.

6.2.8. Evaluatie

Om te beoordelen of een voorziening succesvol is opgegaan in een buurt is het goed om na een jaar een evaluatie te houden met betrokkenen en omwonenden.
Tijdens de voorlichtingsavond moet hier al een vast moment voor worden aangedragen. Het is van belang dat er een aantal criteria worden opgesteld, waaraan de voorziening minimaal moet voldoen.
Dit om objectief te kunnen evalueren.

6.2.9. Omgevingsoverleggen

Nadat de voorziening is gerealiseerd, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Een omgevingsoverleg is hiervoor een goed instrument. Zijn er met betrekking tot de voorziening geen
expliciete bespreekpunten meer, dan wordt het omgevingsoverleg stopgezet."

Einde citaat.