dinsdag 15 september 2015

NOTULIST KEES HUIZENGA OVER DE 'LENTIS-AVOND'

De zaal stroomt vol en Kees Huizenga zit klaar om te notuleren
Hij zat op respectabele afstand van de gespreksleiders en het volop aanwezige publiek. Te observeren en vooral veel te schrijven. Na afloop van de bijeenkomst ging hij nog wel met een paar mensen in gesprek. Kees Huizenga was afgelopen maandagavond notulist in de Bron tijdens de ontmoeting Lentis- Beijumers. Een paar vragen.

Kees, je zat op redelijke afstand van de zaal, kon je alles een beetje bijbenen? Hoeveel vellen notulen kunnen we verwachten?


 Inhoudelijk had ik me behoorlijk voorbereid. De bekende Leidraad “Realiseren voorzieningen voor kwetsbare groepen” uit 2013 had ik o.a. bestudeerd. Ik kon alles goed bijbenen. Bij elkaar heb ik maandagavond 18 pagina’s op A4-formaat volgeschreven. De heer Lammert Doedens vroeg mij voorafgaande aan de vergadering of ik notulen van deze bijeenkomst wilde maken (omdat de radio-opname van Radio Beijum waarschijnlijk niet werd toegestaan). Ik vroeg om een schrijftafel. Mijn inschatting is dat ik ongeveer zes tot acht pagina’s met een normaal lettertype zal gaan vullen. Met name voor de bewoners van de Onnemaheerd en de Dom Helder Camara-school.  Hoe heb je de avond ervaren? Wat viel je op aan de inhoudelijke en aan de proceskant?

Het begin van de avond begon met stoom afblazen. Dat was heel goed. Woede kan dan gekanaliseerd worden. Emoties kunnen worden vertolkt. Gaandeweg ging Lentis haar excuses aanbieden. De voorzitter van de vergadering erkende ruiterlijk “dat Lentis met 1 – 0 achterstond”.
Op een bepaald moment werd de cohesie/de verbinding gezocht. Er komt een Omgevingsoverleg vanuit de geledingen van Beijum (een hint van bovengenoemde leidraad). Dat is positief te noemen.
Veel bewoners zijn met veel vragen blijven zitten. Zelf heb ik de avond als ontluisterend voor Lentis en goed voor Beijum ervaren . Er is meer helderheid gekomen.
Helder Kees, nog wat toe te voegen? 
Zeer opmerkelijk dat te weinig bewoners van de Onnemaheerd waren uitgenodigd. Dieptriest en weinig professioneel.
De avond begon heel slordig omdat er geen onafhankelijke voorzitter was. De heer Job Mol baalde achteraf van het feit dat hij de vergadering had voorgezeten. Vanwege het tumult in de media is zeer snel een informatieavond georganiseerd. Er moest snel een voorzitter komen. De partijdigheid van zijn voorzitterschap bleek toen hij het verzoek van Lammert Doedens afwees om van de bijeenkomst een radio-opname te laten maken. Volgens mij betrof het een audio-opname; geen televisieopname. De voorzitter dacht dat het een TV-opname was. De zaal mocht niet over het voorstel van de heer Doedens stemmen.

De directeur van Lentis, de heer Gerard Koorman, was tijdens een nagesprek van mening dat er voor de groep forensisch-psychiatrische patiënten geen aparte “omgevingsvergunning” van B&W van Groningen moet komen.
Hij verwees naar de bestemming “Wonen” in het Bestemmingsplan Beijum. Het gaat om een groep vaste bewoners in en rondom het kerngebouw van Lentis aan de Onnemaheerd 6, dus geen “passanten”. Die bestemming blijft volgens Lentis ongewijzigd. Precies volgens mijn voorspelling op Beijumnieuws van vorige week. Aan de orde is niet een nieuwe functie“maatschappelijke bestemming” (waaronder opvang). Zeer opmerkelijk, omdat bij de doelgroep eveneens “passanten” kunnen zitten (patiënten die niet aarden of niet geschikt blijken te zijn voor een behandeling aan de Onnemaheerd). Dat bleek gisteravond.
Gerard Koorman kende uiteraard de Leidraad “Realiseren Voorzieningen voor kwetsbare groepen”. Maar deze Leidraad heeft Lentis helaas niet toegepast. Mijn vraag is: waarom niet? Hoe dom, naïef en onzorgvuldig kun je zijn? Lentis Forint staat bij mij met 2 – 0 achter. De heer Ruud van Erp van de SDC Oost kan Forint Lentis hierop scherp aanspreken. Idem dito de wethouder van Zorgzaken.
Heel goed is dat uit het Omgevingsoverleg het besluit kan (!) komen dat een ombudsman/ombudsvrouw de communicatie met Lentis en alle geledingen van de wijk doet. Een aanspreekpunt en tegelijk een mediator/bemiddelaar.  

(Zwart gedrukte woorden: ook KH)

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Komen, bijv. via link op Beijumnieuws, notulen beschikbaar voor iedereen? De avond was anoniem, er is geen lijst met aanwezigen (met contactadres) gemaakt. Ik ben nieuwsgierig naar precieze formulering van bijv. plaats en aard van de 40 Lentis-bedden in Beijum, en de extra plekken op de jongerenafdeling van Lentis in de wijk.
Een professioneel voorzitter is vanaf zeshonderd euro in te huren; een notulist voor de helft. Incl. voorbereiding en verslaglegging, excl. BTW en kosten.

Kees Huizenga zei

Gisteren stond op de website van de BOB het zgn. verslag van Forint Lentis op de website van de BOB. Dit zgn. verslag van 14 september 2015 met aanvullende informatie (niet medegedeeld tijdens de informatieavond) is niet toegestuurd naar Beijumnieuws. Zeer opmerkelijk.

Citaat van pagina 2, onderaan, van dit schrijven, ondertekend door de directeur Algemene Zaken van Forint, de heer Gerard Koorman, en de heer Job Mol (voorzitter van de informatieavond en leidinggevende Volwassenpsychiatrie Stad Groningen 2):

"De leidraad ‘Realiseren voorzieningen voor kwetsbare groepen’

De leidraad is niet van toepassing, omdat er sinds de begin jaren ’90 geen sprake is van een wijziging van de bestemming van de huizen. Er wordt geen voorziening voor een nieuwe doelgroep gerealiseerd. Dit is ook erkend door de gemeente." Einde citaat.


Vorige week woensdag 9 september 2015 verwees burgemeester Peter den Oudsten binnen de raadscommissie Financiën & Veiligheid naar deze bekende leidraad. De raadsleden Anna Riemersma van de Stadspartij en Inge Jongman van de ChristenUnie verwezen in hun vragen aan het college van B&W eveneens naar deze leidraad.

Ook de Bewonersorganisatie Beijum is van mening dat deze leidraad van toepassing is, gegeven de verklaring van het bestuur van de BOB van 3 september 2015 (op 4 september 2015 op de website van de BOB gezet). De BOB is van mening dat er voor de Lentis-woningen zelfs een "omgevingsvergunning" van B&W moet komen! Ik waardeer deze opstelling van de BOB. Hierover is het laatste woord nog niet gesproken!

De grote vraag is nu of ambtenaren van de gemeente Groningen van mening zijn dat deze leidraad niet van toepassing is. Uit dit citaat van Forint kan dit niet rechtstreeks afgeleid worden. Feit is dat er sinds de jaren negentig een wisselende doelgroep in Beijum woont (waarvan ten dele TBS'ers tijdelijk zijn opgenomen; een vorm van detentie = niet gelijk aan de bestemming "wonen"), waarvan de bewoners van de wijk niet op de hoogte waren. Voor de wijk Beijum is er sprake van NOVA. Nieuwe feiten en omstandigheden!

Ik verwijs naar § 6.1. en § 6.2 van deze leidraad; door mij geciteerd op Beijumnieuws van vorige week.

Zie:
http://beijumnieuws.blogspot.nl/2015/09/ik-ga-uitnodigingen-bezorgen-bij-alle.html


Ik heb maandagavond het volgende genotuleerd (na de woorden van Remko van der Lei van de Medezeggenschapsraad van de Dom Helder Camara-school over de leidraad, § 6.2., waaronder een analyse van de sterke - en zwakke kanten van de locatie aan de Onnemaheerd):

Koorman: ”Formeel is de leidraad niet aan de orde. De leidraad is wel een uitnodiging om een vervolg mee te maken.”

Dat "vervolg" sloeg op die leidraad!!!

Met andere woorden: Koorman erkende de leidraad wel in materiële zin. Maar dat staat niet in hun zgn. verslag. Het is meer een statement of nadere verklaring/uitleg van Forint Lentis.


Het zgn. verslag van Forint Lentis verwijst niet naar de bijdragen van de directeur van de Dom Helder Camara-school, de voorzitter van de MR van deze school, de woorden van Lammert Doedens, de geuite zorgen van de ouders over de veiligheid van hun kinderen, de zorgen van de buurtbewoners over de veiligheid in de buurt, etc.
Niets over de mogelijke wijziging van "het tijdpad" of "de ruimte in het tijdsbestek", een voorstel van mevrouw Joyce Mollema als directeur van de Dom Helder Camara-school, dat met warm applaus werd beantwoord.

In het Forint-verslag staat op pagina 5:
"Het streven is per 1 januari alles rond te hebben." Gedoeld wordt op 1 januari 2016.

De kern van de zaak is: wil Forint Lentis luisteren naar de buurt? Naar de signalen vanuit de wijk Beijum?

Kees Huizenga zei

Er komt een Omgevingswerkgroep, samengesteld uit de geledingen van de Onnemaheerd en omgeving.

Deze tip staat in § 6.2. van de Leidraad "Realiseren Voorzieningen voor kwetsbare groepen" uit 2013.

De Omgevingswerkgroep zal zeker ook gaan praten over het door Forint geplande tijdpad.

Het is best interessant om op te merken dat Forint Lentis deze Leidraad in formele zin niet toepast, maar wel in de barre praktijk. Met name op grond van de grote maatschappelijke pressie van maandagavond 14 september in De Bron.

De nadere toelichting van Forint Lentis, geen deugdelijk verslag zijnde, geeft aan dat dit bedrijf niet goed weet te communiceren met de beleidsomgeving. Dit verslag is te vergelijken met een introverte verdedigingslinie. Alsof alles reeds vaststaat per 1 januari 2016.


Forint Lentis heeft niet gezorgd voor:

1. een onafhankelijke voorzitter
2. een onafhankelijke notulist
3. een presentielijst
4. een onafhankelijke voorzitter van de Omgevingswerkgroep
5. een datum van een vervolgbijeenkomst voor de wijk

P.S.: Deze nadere toelichting van Forint Lentis staat nog niet op de website van Forint!

W: http://www.forint.nl