donderdag 10 september 2015

OPMERKINGEN/VRAGEN OVER OPSTELLING LENTIS INZAKE 'ONNEMAHEERD'


Naar aanleiding van een gesprek dat een afvaardiging uit Beijum eergisteren met burgemeester den Oudsten over de kwestie 'Onnemaheerd' had zijn door de deelnemers aan het gesprek bevindingen en vragen op papier gezet.
Wat de aanwezigen opviel is dat er nogal een discrepantie bestaat tussen hoe Lentis tegen de kwestie aankijkt en de bevindingen van de aanwezigen die tijdens de bijeenkomst al pratend een ander beeld ontwikkelden.

Want waarom wel met de pers communiceren, bijvoorbeeld met Beijumnieuws, en niet met de omwonenden van de BW aan de Onnemaheerd?
Lentis heeft aangegeven zorgvuldig te willen zijn wat betreft hun communicatie met de omwonenden, maar waarom hebben ze dat dan niet gedaan en waarom is er twee weken gewacht tot er actie werd ondernomen? Heeft dit de onrust niet onnodig aangewakkerd?

Dit kwam erin grote lijnen uit, opgesteld door nauw betrokkenen als buurtbewoner Lammert Doedens en de voorzitter van de medezeggenschapsraad van de naast de Lentis-locatie gelegen Dom Helder Camaraschool:

Het verhaal van Lentis in grote lijnen.
Al geruime tijd worden 6 van de 12 plekken aan de Onnemaheerd al ingenomen door forensisch psychiatrische patiënten. Daar komen 2 of 3 plekken bij. Met de huidige 6 ‘andere’ bewoners – voor wie de huisvesting in principe tijdelijk is – worden gesprekken gevoerd over wat nodig is om hen elders te huisvesten. Op deze manier wordt ruimte gemaakt voor die 2 of 3 nieuwe mensen.
Omdat dan de ruime meerderheid uit forensisch psychiatrische patiënten bestaat, wordt de organisatie overgeheveld van de volwassenenzorg van Lentis naar Forint, het deel van Lentis dat samenwerkt met de Van Mesdagkliniek. Ook komt er een 24-uurs dienst, die is er nu niet.
Overigens laat Lentis in een artikel in het Dagblad van het Noorden d.d. 9 september optekenen dat het niet om 8 of 9 plekken gaat, maar om alle 12, daarmee de onduidelijkheid weer vergrotend. Verder is het onduidelijk in hoeverre er momenteel en in de toekomst sprake is of zal zijn van doorstroom van bewoners.

Leidraad “Realiseren voorzieningen voor kwetsbare groepen”.
Wij zijn van mening dat de door de gemeente opgestelde leidraad ‘Realiseren voorzieningen voor kwetsbare groepen’ van toepassing is op deze wijziging in het beleid van Lentis. Er is een wijziging in situatie òf Lentis heeft vanwege de gebrekkige communicatie ervoor gezorgd dat er een wijziging van situatie lijkt.
Eergisteravond samen wandelen vanuit de Wegwijzer naar de Onnemaheerd
Om in het vervolg zorgvuldig rekening te houden met alle partijen, is het noodzakelijk dat de leidraad in werking treedt. Zolang Lentis niet volgens de leidraad handelt, zullen ondergetekenden bezwaar blijven houden tegen verandering van de huidige situatie.

In de leidraad staan behartigenswaardige aanbevelingen over hoe te handelen in situaties waar kwetsbare groepen, en daar gaat het hier over, worden gehuisvest. Dan gaat het om bijvoorbeeld de afspraken met de gemeente, maar ook de rol van bewonersorganisaties en omwonenden komt aan de orde:
  • Transparantie naar omwonenden. Omwonenden willen gehoord worden en serieus worden genomen.
  • Communicatie met de buurt. Werk conform het wijkconvenant (afspraken gemeente met bewonersorganisaties). Openstaan voor zorgen en suggesties vanuit de buurt is van groot belang.
  • Inbreng bewoners. Presenteer geen voldongen feit. Zorg dat plannen bijgeschaafd kunnen worden zodat er ingespeeld kan worden op opmerkingen en suggesties uit de buurt.
Informatieavond.
De locatie waar het allemaal omdraait, BW Beijum/Onnemaheerd
Op maandag 14 september zal een informatiebijeenkomst plaatsvinden in De Bron. Of alle omwonenden een persoonlijke uitnodiging ontvangen is ons niet bekend. Ondergetekenden zullen zeker zijn. In die bijeenkomst vragen wij Lentis om in elk geval met antwoorden te komen op onderstaande vragen:

  • Waarom is niet direct na het ontstaan van de onrust met de buurt en omwonenden contact opgenomen om hun verhaal te horen. De informatieavond is pas na drie weken. In de tussentijd is de onrust gegroeid, het vertrouwen in Lentis afgenomen.
  • Geef aan welke vergunningen al gelden of nog moeten komen, of er al dan niet in beroep gegaan kan worden tegen benodigde vergunningen.
  • Welke mensen zijn en worden daar gehuisvest in relatie tot de bemoeienis met Van Mesdag? De uitbreiding van 6 naar 8 of 9 mensen (of worden het er 12?) heeft wel tot gevolg dat de begeleiding wordt aangepast, zoals de 24-uurs dienst. Welke aanleidingen zijn er voor die aanpassing? Is de veiligheidssituatie anders dan voorheen?
  • De huidige situatie wordt als veilig ervaren door omwonenden, school en ouders. Op welke manier waarborgt Lentis dat de situatie veilig blijft voor alle partijen?
  • Komt er een regulier overleg met omwonenden, om de voortgang te bespreken, te evalueren? Dat er tot nu toe overlast was om een dergelijk overleg te starten, zegt niets over de wenselijkheid daarvan. Wie vanuit Lentis dan wel Forint zijn wanneer en waarover aanspreekbaar?

De genoemde vijf vragen zullen komende maandagavond aan de orde komen.

Update 8:53 uur; volgens burgemeester Peter den Oudsten schort er iets aan hoe Lentis (niet) communiceert.
De onrust over de mogelijke komst van forensisch psychiatrische patiënten naar Beijum had voorkomen kunnen worden als Lentis beter had gecommuniceerd. Dat zegt burgemeester Peter den Oudsten.
De burgemeester bezocht de buurt dinsdagavond en merkte dat veel bewoners helemaal niet tegen zijn. Beijum was in protest, maar bleek niet goed op de hoogte. Verhalen deden de ronde over tbs'ers en ex-gedetineerden die in de buurt zouden komen wonen.
In werkelijkheid is dat volgens Lentis niet het geval. In de wijk wonen al vele jaren twaalf mensen met een psychiatrische stoornis. Zes daarvan hebben een forensische achtergrond (ze hebben ooit een delict gepleegd) zes niet. Straks is de hele groep forensisch.
Den Oudsten gaat met Lentis in gesprek over ‘hun manier van communiceren.'
Dagblad vh Noorden 
Update 10:37; via Facebook wordt ook gereageerd, zie logo links:
  • Wij vernamen dat het hele project niet doorging. Is dit slechts een gerucht?
  • Waarom wisten we nooit dat er forensische patiënten woonden? Mijn man had het altijd al gedacht. Vreemde activiteiten langs ons huis. En dan hoe sommigen je aankijken..? Brrrr

5 opmerkingen:

karin zei

Er is zgn niks ad hand allemaal opgeblazen aldus een andere wijk site.
Ik ben nu wel erg benieuwd hoe het zit

Anoniem zei

Hoe zit het met de andere Lentis-plekken in de wijk? Ik denk bijv. aan Lentis-deel van Munsterhoes tegenover kinderopvang Hamertje Tik en naast basisschool de Expeditie? Welke bijzondere groepen zitten waar in onze wijk? Hoe gevaarlijk is dat? Wie weet er meer?
Overigens bleek ook gisteravond weer dat stadsdeelcoordinator van Erp van de gemeente Groningen onduidelijk en ontijdig communiceert; de raadscommissie Ruimte & wonen eiste van wethouder Schaaf een betere brief over de gevraagde 600.000 euri voor de tijdelijke verhuizing van het WIJ welzijn en zorgteam vanuit de wegwijzer en het gezondheidscentrum naar de Doefmat. De brief waar formeel de wethouder verantwoordelijk voor is, is in de praktijk natuurlijk een zaak waar het SDC een goed en helder verhaal van moet maken voor de wethouder, die de raad informeert. De PvdA-fraktie sprak zelfs over een kwaad daglicht nadat de christenunie de vaagheid van het stuk kritiseerde en raadsbreed steun kreeg. Dertig september praat de gemeenteraad verder, hopenlijk beter geinformeerd.

Anoniem zei

Laat de mensen die begeleid wonen via Lentis gewoon lekker zitten waar ze zitten.Ik heb nog nooit iets gehoord van overlast oid...richting de Onnemaheerd dan.
Hoe het zit in het Munsterhoes weet ik niet...daar ga ik ook geen oordeel over vatten.
Maar ex TBSERS bij een school laten wonen..moet er niet aan denken dat zo'n gast de school in gaat en wie weet wat gaat doen.Laat staan of de wijk er nog verder achteruit van gaat.

Kees Huizenga zei

Burgemeester Den Oudsten zegt terecht dat Lentis beter had kunnen communiceren met de betrokken buurt. Maar wat wisten meerdere zorgambtenaren van de gemeente over deze Lentiszaak? Of van de provincie Groningen?

Die leidraad “Realiseren voorzieningen voor kwetsbare groepen” (een raadsvoorstel van B&W van mei 2013; in juni 2013 voorgelegd aan de gemeenteraad en vastgesteld door de gemeenteraad) is pseudo-wetgeving. Geen gemeentelijke verordening.

Maar aan pseudo-wetgeving is het gemeentebestuur (B&W + gemeenteraad) rechtens gebonden. Op grond van deze Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur (ABBB): het vertrouwensbeginsel (opgewekte verwachtingen bij de buurt), het formele rechtszekerheidsbeginsel (de gemeente moet zich houden aan wet- en regelgeving), het materiële rechtszekerheidsbeginsel (huisvesting is een materiële zaak), het zorgvuldigheidsbeginsel, het beginsel van fair play en het evenredigheidsbeginsel.

Over de binding van het openbaar bestuur aan beleidsregels of pseudo-wetgeving bestaan uitspraken van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarom verwijzen de raadsleden Inge Jongman en Anna Riemersma naar deze leidraad. Eveneens de heer Lammert Doedens.

Het wachten is op een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), waartegen een bezwaarschrift kan worden ingediend. Tenzij Lentis deze zaak mogelijk laatdunkend afdoet met het statement:

“Het valt onder dezelfde bestemming (‘beschermd wonen en opvang’; zie art. 1.1.1 lid 3 Wmo 2015), maar het betreft een andere doelgroep.”

Dan staat B&W van Groningen buitenspel. Lentis voert een politiek van voldongen feiten. B&W en de gemeenteraad kunnen dan terecht gaan klagen over slechte communicatie, maar hebben geen handvatten om Lentis aan te pakken. Geen beschikking of vergunning. Het bestemmingsplan geeft Lentis alle vrijheid.

Zie: https://www.movisie.nl/artikel/wmo-2015-wat-er-veranderd


“Eerder beginnen/de participatietoets” uit 2006 is wel regelgeving, gegeven een bijna raadsbreed aangenomen raadsvoorstel van B&W (in dec. 2006), op basis van het initiatiefvoorstel van dr. Jasper Schaaf van oktober 2006.

Kees Huizenga zei

Ter meerdere kennisgeving aangeboden: onderstaande drie digitale links.

Zeer belangrijk voor de buurt van de Onnemaheerd en omgeving. Ook voor de ouders en leerlingen van de Dom Helder Camara-basisschool. Tevens voor de Medezeggenschapsraad en de schoolleiding van deze bijzondere school.


https://www.lentis.nl/organisatie/forint/

"Forint

Forint is er voor de kwetsbare groep mensen die:

- Complexe en ernstige psychiatrische problemen hebben, vaak in combinatie met verslavingsproblemen

- Als gevolg daarvan grensoverschrijdend gedrag (dreigen) te vertonen

- En daardoor in een aantal gevallen een delict hebben gepleegd

- En/of overlast bezorgen en een bedreiging kunnen vormen voor zichzelf, hun omgeving of de samenleving

Zij kunnen bij Forint terecht voor ambulante en klinische behandeling. Forint is een zorggroep van Lentis en staat voor forensische en intensieve geestelijke gezondheidszorg.


Organisatie

Forint bestaat uit de FPA Zuidlaren (afdelingen Eikenstein en Cederborg) en de AFPN (Ambulante Forensische Psychiatrie Noord Nederland). Forint werkt samen met de FPC Dr. S. van Mesdag om te borgen dat cliënten de zorg ontvangen die voor hen nodig en passend is.


Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht op de website van Forint."

Einde citaat Forint Lentis.


http://www.forint.nl/

http://www.forint.nl/WatdoetForint.aspx


Forint Lentis is gebonden aan haar eigen woorden! Publieke uitingen.