zondag 27 september 2015

ONNEMAHEERD BEIJUM-GATE (Deel 1)

Afbeelding van hier
Beijumer Lammert Doedens verzon bovenstaande koptekst en stuurde de cartoon van David en Goliath met onderstaande tekst op. Mét de mededeling dat er nog meer afleveringen van Onnemaheerd Beijum-gate aankomen..... 

Weet jij wel dat er allemaal patiënten van de van Mesdagkliniek in het Begeleid Wonen-project van Lentis in de Onnemaheerd komen te wonen? Wat vind je daar nou van? Weet je wat ik zo zielig vind? Dat die lieve kwetsbare patiënten die er nu wonen allemaal moeten verkassen." 

De ogen van de cassiere die achter een kassa bij de AH zat spoten afgelopen week vuur. "Belachelijk hoe ze bij Lentis met mensen omgaan. Ik vraag me ook af of de bewoners van de Onnemaheerd wel ingelicht zijn over deze plannen."

Dit stond op 24 augustus 2015 op Beijumnieuws. Iets meer dan een maand later is nog altijd volstrekt onduidelijk wat er precies aan de hand is met de bewoning op Onnemaheerd 6. Na een maand van zeer tegenstrijdige en elkaar tegensprekende reacties van Lentis, de BOB en de bewoners van de Onnemaheerd in de media kan er een boek over worden geschreven Eerst werden de vragen rond de bewoning van Onnemaheerd 6 en de onrust daarover (TBS ers wel of niet, sinds wanner, de hoeveelheid, enz) afgedaan als een gerucht, door het bestuur van de BOB en door Lentis, om het probleem blijkbaar, om wat voor redenen dan ook, te bagatelliseren

Op woensdag 16 september verscheen een 6 pagina’s tellend document ondertekend met 'vriendelijke groet', Gerard Koorman, directeur algemene zaken Forint Job Mol, leidinggevende Volwassenenpsychiatrie Stad Groningen. 

“In juni is er een brief naar de contactpersonen van de huidige bewoners gestuurd en zijn ook de bewoners zelf en de medewerkers ingelicht over de ontwikkelingen bij BW Beijum. In deze brief werd gesproken over TBS- . Dit was een ongelukkige woordkeuze. Het gaat namelijk niet om 12 TBS- , maar om 12 plekken voor de forensische psychiatrie (zie pag.3). Twee of maximaal drie daarvan zijn bestemd voor mensen met een tbs-maatregel."

De huidige bewoners/bestemming
“BW Beijum is begin jaren ’90 gestart als RIBW en heeft in geheel Beijum 42 woonplekken. 12 daarvan bevinden zich in de woonkern aan de Onnemaheerd. De overige plekken zijn satellietwoningen verdeeld over de wijk. De verandering heeft alleen betrekking op de 12 plekken aan de Onnemaheerd. Vanaf de beginjaren zijn aan de Onnemaheerd mensen met een forensische titel geplaatst. Destijds is de daarvoor geldende bestemmingsprocedure gevolgd. Bij BW Beijum waren vanaf het begin 6 plekken beschikbaar voor forensisch psychiatrische cliënten, 3 voor cliënten met een tbs-maatregel en 3 voor mensen zonder een forensische titel.

De toekomstige bewoners/bestemming
”De verdeling van de plekken wordt nu iets anders. Er blijven 3 plekken beschikbaar voor cliënten met een tbs-maatregel. De overige plekken (9) worden nu allen beschikbaar voor forensisch psychiatrische cliënten.”

Bovenstaand verklaring van Lentis was volkomen nieuwe informatie. Op oog TV was gezegd door de heer Koorman op 9 september 2015 het volgende

Wel vindt binnen het complex een verschuiving van plekken plaats. Het aantal plaatsen voor psychiatrische patiënten die in aanraking zijn geweest met justitie, is al tientallen jaren hetzelfde, namelijk zes. Dat wordt nu uitgebreid naar acht, en maximaal negen plekken. “Voor de rest verandert er helemaal niets”, stelt Koorman.


De kern van de zaak
Al een week wacht ondergetekende en met hem een hele grote groep volwassen bewoners van de Onnemaheerd op antwoord van Lentis/Forint/ Van Mesdag op antwoord op de volgende

Heeft Lentis/ Forint/ Mesdag na het volgen van de daarvoor geldende bestemmingsprocedure vrijstelling/toestemming / om vanaf 1998 of later psychiatrische patiënten met een forensische titel of psychiatrische patiënten met een TBS maatregel op de Onnemaheerd 6 te kunnen laten wonen?


Zo ja, mogen wij die dan even zien?
Zo nee, dan denk ik dat er heel wat valt uit te leggen door de heren Koorman en Mol op de volgende informatieavond die binnen veertien dagen plaats vind . Aldus een overgenomen standpunt van het bestuur van de Bewoners Organisatie Beijum.

Lammert Luitjen Doedens, Groningen 27 september 2015

Het bouwdossier is in bezit van ondergetekende (LLD). Dat is openbaar en op de studie zaal van de Groninger Archieven in te zien.  Dit dossier komt uit de gemeente pagina van de Gezingsbode van 23 oktober 1997. Dit bouwbesluit is ook in mijn bezit. Inclusief de verslagen van de inspraakavonden. De motivatie voor het meewerken van de gemeente aan bouw van woningen op de Onnemaheerd 6 vloeide voort uit een maatschappelijk belang.

7 opmerkingen:

Willem Pauwelussen zei

Is het een idee of mogelijkheid om een bezwaarprocedure te starten?

Kees Huizenga zei

@ Willem Pauwelussen,

Je kunt in bezwaar gaan tegen een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Zo'n nieuw besluit, een beschikking van het college van B&W, ligt er nu niet. Lentis bouwt voort op vroegere besluitvorming.


Van belang is nader te onderzoeken en vanuit de gemeente te vernemen:

1.A. de vroegere verleende vrijstelling in 1997 van het toenmalige bestemmingsplan van een deel van Beijum;

1.B. wat staat precies in het Voorbereidingsbesluit Onnemaheerd van 1997 (de “goede ruimtelijke onderbouwing”) over de doelstelling van de vijf Lentis-woningen, mede gegeven de statutaire doelstelling van de Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming?

2. de gang van zaken bij het verstrekken van de woonvergunning voor Onnemaheerd 6 e.o. De Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming heeft een informatieplicht richting de gemeente en het college van B&W heeft een onderzoeksplicht met betrekking tot alle details van de doelgroep, die op de Onnemaheerd kwam te wonen. Het gaat over het jaar 1998. Wat staat exact in deze woonvergunning? Wat is in 1997 (zie 1.B.) en 1998 aan de buurt medegedeeld, inclusief de Dom Helder Camara-school en de BSO?


Zie verder:

https://www.lentis.nl/over-lentis/
(“Lentis bestaat al sinds 1873.”)

https://www.lentis.nl/locaties/hoofdgebouw/

http://www.gkvzuidlaren.nl/gkv4/index.php/component/content/article/20-menu/70-dennenoord-lentis

Citaat:

“Lentis, in de volksmond nog steeds “Dennenoord” genoemd, heeft er in vroegere jaren voor gezorgd dat velen in Zuidlaren kwamen wonen, want het ging uit van de ‘Gereformeerde Bond van Barmhartigheid in Nederland’."

https://www.lentis.nl/over-lentis/onze-organisatie/anbi-gegevens/anbi-gegevens-stichting-lentis-maatschappelijke-onderneming/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dennenoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geestelijke_gezondheidszorg


Ad 1 en 2.: Lentis is een maatschappelijke onderneming. Derhalve is de bestemming van de woningen aan de Onnemaheerd 6 ook maatschappelijk van aard. Gans logisch, toch? In het huidige Bestemmingplan Beijum is de bestemming van de Onnemaheerd 6 nog steeds “wonen”. Geen maatschappelijke bestemming! Ra, ra, hoe kan dat?

Willem Pauwelussen zei

Ik bedoelde eigenlijk een bezwaarprocedure wegens niet, niet volledig of misschien zelfs onjuist informeren van de omwonenden. Of en in hoeverre Lentis op die manier aan te pakken valt, als semi-overheidsinstelling, is inderdaad onwaarschijnlijk, maar misschien dat de plicht tot correct informeren ook voor de gemeente geldt.

Kees Huizenga zei

Dag Willem,

De gemeentelijke plicht om de burgers van de Onnemaheerd en omgeving, inclusief de Dom Helder Camara-school, goed te informeren (in 1997 en 1998) is gelegen in de vroegere "Gedragscode Bewonersorganisaties - gemeente Groningen" d.d. 28 april 1994. Met name § 2 en § 5. Vorige week donderdag door ondergetekende ten dele geciteerd op Beijumnieuws.

Verder verwijs ik naar de Algemene Beginselen van behoorlijk bestuur (ABBB), waaronder het motiveringsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel, het procedurele rechtszekerheidsbeginsel, het beginsel van fair play, het vertrouwensbeginsel en het verbod van misbruik van bevoegdheid. Aan onder andere deze ABBB's heeft het openbaar bestuur zich te houden. Schending van deze ABBB's levert onrechtmatig handelen op.

Aan die verleende woonvergunning uit 1998 kunnen (achteraf bekeken) grote gebreken kleven! Is de doelgroep van de Lentis-bewoners aan de Onnemaheerd voldoende omschreven? Heeft de gemeente Groningen (lees: B&W van Groningen) mogelijk gedwaald? Op grond van te beperkte informatie van de kant van Lentis?

Basaal is deze vraag: zijn de burgers van Beijum in 1997 en 1998 adequaat geïnformeerd over de huisvesting van forensisch-psychiatrische patiënten, waaronder ex-TBS'ers en TBS'ers, aan de Onnemaheerd 6? Is toen eerlijk en openhartig aangegeven welke klanten van Lentis in de nieuwe Lentis-woningen zouden komen?

Zo nee, dan heeft Forint Lentis en/of de Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming of haar rechtsvoorganger een onrechtmatige daad gepleegd. Het gaat om het privaatrecht. Zie art. 162 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Willem Pauwelussen zei

Ja hoor, die gedragscode is me wel bekend, ik dacht eigenlijk dat daar het 'convenant' voor in de plaats was gekomen. Als ik dan het tweede deel van afspraak 2 lees, dan ziet het er somber uit omdat daar "alle beleidszaken die de wijk overstijgen en concrete projectplannen op wijkniveau waarbij ook andere overheden, publieke lichamen, instellingen, bedrijven en dergelijke bij betrokken zijn" van het convenant worden uitgesloten. In dat geval is "de algemene inspraakverordening" van toepassing.
Maar die hele gedragscode c.q, convenant lijkt me hier niet aan de orde aangezien het niet een relatie betreft tussen de gemeente en een (door de gemeente als zodanig erkende) bewonersorganisatie. Tenzij de gemeente het met me eens is dat dit hele concept verouderd is (zoals ik eerder op deze site betoogde) en de huidige groep mensen die zich daarin manifesteert als bewonersgroep gezien moet worden.
Je komt dan wellicht op de vraag uit of en in hoeverre de inspraak in het onderhavige geval op de juiste manier is verlopen. En dan kom ik weer uit op mijn bezwaarprocedure.

Kees Huizenga zei

Dag Willem,

In 1997/1998 was die "Gedragscode Bewonersorganisatie - gemeente Groningen" van toepassing. Zie § 2 en § 5 van deze gedragscode, door mij ten dele geciteerd op:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2015/09/heeft-van-mesdag-ontheffing-gekregen.html

Het huidige Convenant met de bewonersorganisaties pakt veel slechter uit voor de bewonersorganisaties.

Forint Lentis hield op 14 september 2015 geen inspraakavond volgens de Algemene Inspraakverordening. Het was een informatieavond, waarbij de regie volledig in handen was van Forint Lentis. Volgens Forint Lentis is er geen sprake van een nieuw "beleidsvoornemen". Alleen de getallen veranderen wat!

Waar nu wel mee gewerkt kan worden is de Leidraad "Realiseren Voorzieningen voor kwetsbare groepen" uit 2013. Beijumnieuws heeft hier recentelijk naar verwezen.

De gemeente Groningen kan de regie weer in handen nemen (volgens bovengenoemde leidraad), als blijkt dat de huidige Lentis-woningen qua bestemming in strijd zijn met het huidige Bestemmingsplan Beijum. Die in 1997 verleende vrijstelling van het toenmalige bestemmingsplan is niet verwerkt of opgenomen in het huidige Bestemmingsplan Beijum. Dat ruimtelijk raadsel moet opgeklaard worden!

Over de verleende woonvergunning schreef ik hierboven al.

Willem Pauwelussen zei

Dat is voor het eerst dat ik iemand hoor beweren dat het convenant een achteruitgang is, vergeleken met de gedragscode.
Het is indertijd toch met instemming van ALLE wijkorganisaties en na zorgvuldig overleg waar met name ook de illustere Derk Jaap Bessem bij was betrokken.
Op de video, gemaakt van de ondertekenende wijkbewoners op locatie in de respectievelijke wijken, was geen onvertogen woord te horen. Afgezien dan van een ernstig vermanend woord van ondergetekende over het maar eeuwig op de lange baan schuiven van de aanpak van de kruising Pop Dijkemaweg / Rijksweg, maar die is kort daarna prima in orde gekomen.
Maar wat betreft de onderhavige problematiek zie ik ook zo snel geen andere juridische wegen dan degenen die je noemt.