woensdag 28 oktober 2015

KLANKBORDGROEP BESCHERMD WONEN LENTIS IN GESPREK

Afgelopen maandag kwam een klankbordgroep Beschermd Wonen Onnemaheerd bijeen in de naast de BW gelegen Dom Helder Camaraschool. Dit n.a.v. de ophef die is ontstaan nadat bekend werd dat er forensische patiënten zullen worden gehuisvest.
De pers was afgelopen maandag niet welkom, vanuit Lentis kwam vanmiddag onderstaande verslag/persbericht binnen (inclusief onderstaande kop):

Constructief overleg Klankbordgroep Beschermd Wonen Beijum

Maandagavond 26 oktober heeft het eerste overleg van de klankbordgroep BW Beijum plaatsgevonden, waarin buurtbewoners, de Dom Helder Camaraschool, de Bewonersorganisatie Beijum, ouders van kinderen die op de school en het kinderdagverblijf zitten en medewerkers van Lentis vertegenwoordigd zijn. Onder leiding van Ruud van Erp, stadsdeelcoördinator Oost van de gemeente Groningen, is een positieve aftrap gegeven aan de invulling van de klankbordgroep, welke voortgekomen is uit de buurtbijeenkomst die georganiseerd werd door Lentis op 14 september jl..

Doel van het overleg was het met elkaar in dialoog gaan over de zorgen die er leven bij de bewoners in en om de Onnemaheerd over het voorgenomen plan van Lentis om de beschermde woonvorm aan de Onnemaheerd in te richten voor de specifieke doelgroep van cliënten met een psychiatrische beperking en een forensische titel. De doelstelling die de klankbordgroep zichzelf heeft gesteld is het behoud van het veiligheidsgevoel omtrent het wonen, werken en spelen aan de Onnemaheerd. Ook kan en zal de klankbordgroep gevraagd en ongevraagd advies aan Lentis geven over bijvoorbeeld de communicatie met de buurt. Tevens is afgesproken dat Lentis inzicht geeft aan de leden van de klankbordgroep over de werkprocessen en procedures rondom toeleiding en plaatsing van nieuwe cliënten. Doel hiervan is dat de klankbordgroep vragen kan stellen en aanbevelingen kan doen.

De avond is door de aanwezigen als constructief en prettig ervaren. In de dialoog is er ruimte geweest voor het uitwisselen van informatie en is er uitgebreid stil gestaan bij de perspectieven die de verschillende deelnemers ten aanzien van dit onderwerp hebben.

Op 18 november vindt er opnieuw een dialoogavond plaats voor alle buurtbewoners en ouders van kinderen die op de Dom Helder Camaraschool en de voorzieningen van de SKSG zitten. Deze avond zal worden voorgezeten door een onafhankelijke gespreksleider, de heer Ale Woudstra en begint om 19:30 uur in de Bron aan de Bentismaheerd 1a.
sdouce.nl

Op de dialoogavond wordt er nader ingegaan op vragen uit de eerdere bewonersavond, zal er antwoord worden gegeven op vragen die door de leden van de klankbordgroep zijn ingebracht en zal er informatie worden gegeven over wat er bijvoorbeeld binnen een Beschermde Woonvorm aan zorg wordt geleverd, over hoe de toeleiding van cliënten verloopt, hoe er zorg wordt gedragen voor de veiligheid, etc.. 

Mochten er op voorhand nog verdere vragen leven, dan kunnen deze gericht worden aan de heer Ruud van Erp via het mailadres ruud.van.erp@groningen.nl Hij verzamelt namens de klankbordgroep de vragen zodat men zich verzekerd weet van beantwoording. 

3 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Op maandag 26 oktober 2015 had ik een opbouwend gesprek met de heer Ruud van Erp, de stadsdeelcoördinator van Oost (voorheen Noorddijk). De volgende dag stuurde ik hem een e-mail met vragen en opmerkingen.

Ik citeer in twee delen.


Deel 1


Geachte Ruud,


We hadden het gisteren onder meer over de Leidraad “Realiseren voorzieningen voor kwetsbare groepen”. Ik benader jou mede als voorzitter van de Lentis Klankbordgroep.

Deze Leidraad is in juni 2013 aan de gemeenteraad voorgelegd en derhalve ook besproken. Mogelijk in raadscommissieverband.

Deze Leidraad is geen gemeentelijke wet, zoals een verordening, maar een product van pseudo-wetgeving. Nog beter is het om te spreken over beleidsregels.

Op grond van het vertrouwensbeginsel en het procedurele rechtszekerheidsbeginsel is het gemeentebestuur wel gebonden aan pseudo-wetgeving. Hierover bestaat uiteraard jurisprudentie.

Zie verder:

https://books.google.nl/books?id=u_e_g8PZMckC&pg=PA682&lpg=PA682&dq=Pseudowetgeving+en+de+Algemene+Beginselen+van+Behoorlijk+Bestuur&source=bl&ots=DPm6I41uvP&sig=iWyeqnPWP9NAW2JUQrbGltOAv58&hl=nl&sa=X&ved=0CEsQ6AEwCGoVChMI7_XHnN7iyAIVCoUsCh36aAw0#v=onepage&q=Pseudowetgeving%20en%20de%20Algemene%20Beginselen%20van%20Behoorlijk%20Bestuur&f=false

http://www.encyclo.nl/begrip/pseudo-wetgeving

http://www.betekenis-definitie.nl/pseudo-wetgeving

https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleidsregel (zie de verwijzing naar de Alg. Beginselen van Behoorlijk Bestuur, de ABBB)

Citaat van Wikipedia:

“Inmiddels is in 1998 de 3e tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in werking getreden. Daarin is in artikel 1:3, lid 4 een definitie van beleidsregels opgenomen en zijn met de artikelen 4:81 tot en met 4:84 algemene regels vastgesteld voor beleidsregels. Artikel 4:81 Awb regelt wanneer een bestuursorgaan beleidsregels mag vaststellen, artikel 4:82 Awb legt vast dat het bestuur een besluit kan motiveren met verwijzing naar een beleidsregel, artikel 4:83 Awb geeft voorschriften voor de bekendmaking van beleidsregels. De belangrijkste bepaling is artikel 4:84 Awb, dat enerzijds bepaalt dat een bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, maar anderzijds bepaalt dat van een beleidsregel kan worden afgeweken, als er sprake is van gevolgen van de toepassing van de beleidsregel voor één of meer belanghebbenden die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. Dit wordt ook wel als de "inherente afwijkingsbevoegdheid" aangeduid.

Voor de overheid heeft het werken met beleidsregels een groot voordeel. Zij hoeven bij het nemen van veel voorkomende beslissingen niet telkens het beleid uit te leggen, maar kunnen verwijzen naar de beleidsregel. Overheden verwijzen tegenwoordig vaak naar de publicatie op het Internet, zodat iedereen de beleidsregels kan lezen.” Einde citaat.


Mijn mening is dat Forint Lentis “als initiatiefnemer” (zie de Leidraad) wel degelijk gebonden is aan de Leidraad “Realiseren voorzieningen voor kwetsbare groepen”. Zie bijgaande bijlage, een integraal citaat van § 6.1. en § 6.2. uit deze Leidraad. Forint Lentis kan c.q. moet de aanbevelingen zeker ter harte nemen, mede om draagvlak te genereren bij de betrokken buurt, inclusief de Dom Helder Camara-school. Een kwestie van wijkagogiek.

Kees Huizenga zei

Deel 2

Je zei gisteren tegen mij dat bestemmingsplanjuristen van de gemeente jou medegedeeld hebben dat de bestemming van de grond, waarop de Lentis-panden zijn gebouwd, “Wonen” betreft. In oktober 1997 is echter afgeweken van het toen vigerende Bestemmingplan van Beijum (of een deel van Beijum). Sterker nog: er was een postzegelplan Onnemaheerd, gegeven een “Voorbereidingsbesluit Onnemaheerd”.* Een voorbereidingsbesluit duidt in het ruimtelijk bestuursrecht op een bestemmingsplan in wording, gegeven de oude WRO (nu WABO). Een piepklein Bestemmingsplan Onnemaheerd. Zeer, zeer opmerkelijk. Lammert Doedens heeft hier bij De Groninger Archieven onderzoek naar gedaan.

Zie wat betreft de WABO:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/geldigheidsdatum_27-10-2015

* Zie: http://beijumnieuws.blogspot.nl/2015/09/bouwplan-onnemaheerd-stemde-niet.html en de tweede bijlage.


Mijn vraag is of je kunt laten onderzoeken wat de vroegere bestemming (voor 1997 of begin 1997) van de Onnemaheerd was. Ik doel op Onnemaheerd 6 e.o. De Lentis-locatie.

Was voor 1997 of begin 1997 de bestemming Openbaar Groen? Iets anders? Is in 1997 de bestemmingfunctie “Wonen” gekomen? Hoe is dit in rede te rijmen met het feit dat Lentis een maatschappelijke onderneming is met een maatschappelijke opdracht? Zie hun statuten. De bedrijfsnaam van Lentis te Zuidlaren is “Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming”.

Zie: https://www.lentis.nl/over-lentis/onze-organisatie/anbi-gegevens/anbi-gegevens-stichting-lentis-maatschappelijke-onderneming/

http://zorgzoeker.zilverenkruis.nl/zorgverlener/6290308/stichting-lentis-maatschappelijke-onderneming-zuidlaren/9471KA-6

De klanten van Forint Lentis zijn in feite passanten, die professionele zorg nodig hebben. Er is sprake van tijdelijke zorg- en huurcontracten. Geen contracten voor onbepaalde tijd, zoals bij bijna alle huurwoningen het geval is. Lentis is statutair meer een zorginstelling dan een verhuurder. Toch?

Met andere woorden: ik begrijp de huidige bestemming “Wonen” niet. Maar er is een afwijking met 1997 vanwege een gehanteerde artikel 19 lid 1-procedure van de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (via de boeg van de gemeenteraad). Zie de bovengenoemde Groninger Gezinsbode van 23 okt. 1997. Zie verder meerdere reacties van mij op Beijumnieuws.

Kees Huizenga zei

Toch een extra deel 3

Je kunt mij uiteraard ook in verbinding stellen met een bestemmingsplanjurist van de gemeente Groningen. Die kan mij hopelijk precies uitleggen wat in 1997 en 1998 is gebeurd. Is er een inspraakavond geweest over het voorontwerp Bestemmingsplan Onnemaheerd? Een element van de “goede ruimtelijke onderbouwing” van de WRO.

Tevens met betrekking tot de verleende woonvergunning. Is in 1998 openhartig en transparant door Lentis geschreven over forensisch-psychiatrische patiënten of meer neutraal over psychiatrische patiënten? Was de aanvrager Forint Lentis te Groningen (dan was/is per definitie sprake van forensische patiënten) of de St. Lentis Maatschappelijke Onderneming te Zuidlaren, waarbij mogelijk opzettelijk werd gezwegen over de komst van forensisch-psychiatrische patiënten? Bestuurlijke verhulling? Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat in 2015 niemand van de buurt wist dat er forensisch-psychiatrische patiënten woonden in de Lentis-woningen? Zelfs niet de leiding van de Dom Helder Camara-school en de verbonden BSO! Gisteren stelde ik dezelfde vraag aan jou.

P.S. 1: Wim Klein weet ongetwijfeld nog veel over deze materie. Uiteraard kun je ook hem raadplegen.

P.S. 2: Deze e-mail zend ik door naar Remko van der Lei van de MR van de Dom Helder Camara-school, tevens lid van de Lentis Klankbordgroep.

Ik wacht jouw professionele reactie af.


Met alle achting,

Kees Huizenga

Einde citaat van mijn juridische e-mail van 27 oktober 2015.


Zie verder:

De link van de Leidraad “Realiseren voorzieningen voor kwetsbare groepen” van 2013:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/search?q=Leidraad+Realiseren+voorzieningen+voor+kwetsbare+groepen

en

http://beijumnieuws.blogspot.nl/search?q=Forint+Lentis+Onnemaheerd