donderdag 7 april 2016

KOMT ER EEN SPEELTUIN TUSSEN BOERDERIJUM EN TREFPUNT?


Links de Boerderijum, rechts het Trefpunt
Een sociale ontmoetingsplek midden in de wijk. Een grote centrale speeltuin. Sociale Long Beijum (SLB) windt er geen doekjes om, dit is hun droom, dit is wat ze graag willen.

Om naar eigen zeggen de Groene Long van Beijum niet aan te tasten heeft SLB het oog laten vallen op het gebied tussen de Boerderijum en het Trefpunt.
Op hun Facebookpagina staat:
Morgen (vandaag,7/4; JF) hebben wij een gesprek met wijkwethouder Mattias Gijsbertsen over onze droom, een droom die wij (hebben we gelukkig gemerkt) met velen van jullie delen.
Een mooie ontmoetingsplek, een plek waar altijd wat te doen is en waarschijnlijk de plek waar je 9 van de 10 keer je kind zal kunnen vinden, juist omdat er altijd wat te doen is
De mooiste plek voor deze ontmoetingsplek lijkt ons tussen het Trefpunt en Boerderijum.
Dit om verschillende redenen;
1. het ligt lekker centraal in de wijk en iedereen weet waar het is!
2. We tasten op deze manier de Groene Long niet aan.
3.We kunnen gebruik maken van de faciliteiten van het Trefpunt en Boerderijum (denk aan ruimtes/stroom/en w.c)

4. we zouden graag willen gaan samenwerken met het Trefpunt en Boerderijum zoals we dat afgelopen augustus ook met ons feest hebben gedaan.

Het moet gezegd, het door Sociale Long in augustus vorig jaar georganiseerd feest was een groot succes. Zie nog eens hier.

Bestuur van Het Trefpunt, hoe staan jullie hierin?

"Wij van het Trefpunt willen graag meewerken aan een mooi initiatief gedragen door bewoners. De mensen van Sociale Long moeten voor dit plan echter wel het nodige uitzoeken. Hoe zit het met de rechtsvorm van een dergelijke speelplek? Hoe zit het met de financiële middelen? Is er een degelijk plan voor herinrichting van het gebied? Hoe zit het met de veiligheid en keuring van het materiaal? Wie draagt zorg voor beheer, toezicht en onderhoud?
Wanneer al deze punten zijn uitgewerkt ligt er een fundament en in dat geval wil het Trefpunt wel inhaken om te kijken of er draagkracht en mogelijkheden zijn om met de Boerderijum en Sociale Long tot samenwerking te komen."

 Dat klinkt eerder stevig dan dromerig. "We hebben afgesproken dat genoemde punten tot in de detail uitgezocht worden en gecommuniceerd. Een keer per maand zal iemand bij de vergaderingen van Sociale Long aanschuiven om stukken en ontwikkelingen te verzamelen. Dit om tot een plan te kunnen komen die we aan de wijk en andere gebruikers van Het Trefpunt kunnen voorleggen. Dit kan een langdurig proces worden maar het moet nauwkeurig gebeuren. Het Trefpunt gaat dit werk niet doen, dat is aan Sociale Long. Maar we staan er positief tegen over.""

Vanmiddag, SLB ontmoet de wijkwethouder

Op de Facebookpagina van SLB wemelt het van de duimpjes en hartjes. En van de jubel- en juichkreten. De wens om de speel-ontmoetingsplek te realiseren wordt door meerdere mensen gedragen. Waar een wil is is meestal een weg. Maar dat betekent dat er werk is te doen om van dromen en luchtfietsen naar de concrete realiteit van de Beijumer klei te komen. Autoverkeer op de Beijumerweg zal worden geweerd, hoe regel je dit? Er zal in geval van doorgaan van de plannen een achteringang in het Trefpunt komen en de sloot en hekwerk richting de naast gelegen Boerderijum zal gaan verdwijnen. Zijn omwonenden het daar mee eens?


Beijum vergrijst en kleine kinderen worden groot. Veel jonge moeders in de wijk zien een speeltuin en ontmoetingsplek nu wel zitten. Maar is er over vijf jaar nog steeds behoefte aan?

Allemaal dingen om uit te werken. Is het haalbaar? Is er genoeg draagvlak? Is er geld voor?

Het initiatief verdient net als Buitenfitness Beijum een eerlijke kans. Foto rechts, afgevaardigden van SLB waren vanmiddag in het Stadhuis op bezoek bij wijkwethouder Mattias Gijsbertsen om het plan te presenteren.


Met dank aan stadsdeelcoördinator Ruud van Erp die het op Twitter zette.

Naar verluidt werd de wijkwethouder aangestoken door het enthousiasme. Maar hij kan geen geld beschikbaar stellen voor een droom. Wel voor een gedegen en goed uitgewerkt plan.
Er is werk aan de winkel voor SLB
(Door problemen met de opmaak verspringt de letterkleur soms, excuses daarvoor)

8 opmerkingen:

Jan zei

Goed bericht. Laat alle partijen aan het woord, Sociale Long en Trefpunt. Liefst ook nog Boerderijum. Dit stoort in andere berichtgeving, ik bedoel de eenzijdige kijk.

Jan zei

Aanvulling, ik bedoel op Fb Sociale Long waar mijn buurvrouw opzit. Hoor en wederhoor.

Kees Huizenga zei

Noot 1: wat moet Rein van der Velde bij de stadsdeelwethouder? In welke hoedanigheid? Als aanhangsel van de SLB of als zgn. “bestuurslid” van de BOB. Zijn verkiezing als “bestuurslid” d.d. 30 maart 2016 is in strijd met de BOB-statuten geschied (de namen werden zes dagen te laat bekendgemaakt en verstuurd) . Bovendien is er inzake het overrulen van het quorum niet apart gestemd.


Noot 2: waarom niets over Buitenfitness Beijum (BB)? De SLB zou toch ook BB gaan behartigen?
Zie: http://buitenfitnessbeijum.nl/updates-en-relatie-sociale-long-2/ (september 2015)


Noot 3: die zgn. “schets” van de SLB heeft geen begroting. Geen financieel plaatje! Van een “concreet” en uitgekristalliseerd plan is dus in het geheel nog geen sprake! Het is nog veel te vroeg voor jubelkoren en “wow”-geluiden.


Noot 4: in welke mate is vooraf (UITVOERIG) met het bestuur van het Trefpunt overlegd? Uit bovengenoemde opmerkingen en harde voorwaarden vanuit het bestuur van het Trefpunt kan geconcludeerd worden dat er slechts summier overlegd is. Dat is volstrekt logisch, omdat de SLB zich immers heeft beperkt tot een vage “schets”. Een schets staat aan het prille begin van het planvormingsproces.


Noot 5: het lijkt mij uitgesloten dat de Beijumerweg moet worden gesloten voor autoverkeer vanwege een grote kinderspeelplaats bij het Trefpunt en de Boerderijum Beijum. De boeren uit Zuidwolde en Bedum zullen dit nimmer accepteren.


Noot 6: IS ER SPRAKE VAN HAASTWERK? IMMERS: OOK EEN ANDERE PLEK IS MOGELIJK. DUS NIET BIJ HET TREFPUNT EN DE BOERDERIJUM! ERGO: DIKKE MIST! Het plan kan dus nog alle kanten op! Het is volle vaagheid. Zie de website van de BOB.


Noot 7: waarom annexeert Rein van der Velde als zgn. “bestuurslid” van de BOB dit nog onuitgewerkt plan van de SLB? “Maar hier heeft men alle vertrouwen in.” In onbepaalde zin. Wie is “men”? Ik verwijs naar zijn zeer snel geschreven bijdrage van gisteren op de website van de BOB.


Noot 8: de BOB, met name John Veldman, heeft zich in het verleden zeer negatief uitgelaten over Buitenfitness Beijum. Met de Beijumkrant als strijdmiddel. Waarom nu opeens vol lof over een nog vaag en niet uitgewerkt plan van de SLB? Is dit beleidsconsistent? Waarom trekt de BOB zich thans op aan de SLB? Samen met Theo Smit. Om te overleven binnen het Kleihornberaad?

Kees Huizenga zei

Inhakend op noot 6:

De volgende zinnen van Rein van der Velde zijn veelzeggend. Hij schrijft zelfs dat er geen plan is. Als er geen plan is, is niets "concreet". Toch?

Nu de woorden van RvdV op de website van de BOB van gisteren:

"Nee, dit is niet het plan maar een schets, door één van de groepsleden gemaakt, hoe het zou kunnen worden. Op deze locatie zijn de nodige faciliteiten al aanwezig, alleen deze zouden nog beter ingezet kunnen worden. De ruimte is er, overleg is er al o.a. met het Trefpunt geweest. Maar de invulling zal uit de wijk moeten komen en niet door ons opgelegd. Misschien is er andere of betere plek waar het gerealiseerd kan worden. De bedoeling is om samenhang te creëren en iets neer te zetten waar de wijk bij betrokken is en ook door haar bewoners gedragen wordt." Einde citaat van de website van de BOB.

"De invulling zal uit de wijk moeten komen", schrijft Rein. Wat gaat de Sociale Long Beijum dan verder doen? Een prachtig idee moet toch nader uitgewerkt worden? Komt er een Klankbordgroep Kinderspeeltuin Beijum? Wie gaat wat doen? Of wacht de Sociale Long af?

Wie A zegt, moet ook B zeggen!

Heel goed is om samen draagvlak te scheppen. Maar wel op basis van een deugdelijk plan a.u.b.!

Anoniem zei

De plek tussen Boerderijum en Trefpunt is wettelijk beschermd archeologisch waardevol gebied. Vergravingen zijn dus verboden; ook paalwerken de grond indrijven mag niet dieper dan 50 cm. Kijk maar in het Bestemmingsplan Beijum dat via gemeente ambtenaar van Erp wel verkrijgbaar is. En anders is gemeente archeoloog Gert Kortekaas een goede bron.
Ruimtelijk en sociaal lijkt mij het reeds jaren braakliggend terrein van voormalig verpleeghuis Innersdijk een beter alternatief. Want die rotte kies moet gevuld; inmiddels voorgedragen voor de lelijkste plek van nederland.

Kees Huizenga zei

@ Anoniem: bedankt.

Zie: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP505Beijum-vg01/t_NL.IMRO.0014.BP505Beijum-vg01_2.5.html

Citaat:

“De Beijumerweg en Koerspad

Deze groenstructuur is de van oudsher aanwezige hooggelegen route door het voormalige veenlandschap. Aan de route heeft de oorspronkelijke bebouwing gelegen, welke nog gedeeltelijk bestaat. Oude verkavelingen aan deze route zijn in takt gehouden. De sloten en het groen ademen de agrarische sfeer van weleer uit. De Beijumerweg is verlengd met een fietsroute richting Kardinge, het Koerspad. Deze routes doorkruisen de wijk, begeleid door groen, nu zowel in noord-zuid als in oost-west richting.”

Conclusie: historische verkavelingen rondom boerderijen mogen niet aangetast worden. Er is in het verleden, bij de aanleg van Beijum, bewust gekozen voor het in stand houden van de agrarische infrastructuur.

Zie verder het Beijumboek, hoofdstuk 6, 7 en 8. Maar met name hoofdstuk 9, geschreven door Erik Knollema. Citaat pagina 135, eerste druk: "Beijum is in het bestaande landschap ingebed." Anders gezegd: Beijum is gebouwd tussen de voormalige - en bestaande boerderijen. De wijk Beijum heeft zich aangepast aan de oude agrarische omgeving.

Die oude sloot tussen het Trefpunt en de Boerderijum moet blijven bestaan.

Kees Huizenga zei

Wat betreft de archeologie:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP505Beijum-vg01/t_NL.IMRO.0014.BP505Beijum-vg01_3.2.html

Citaat Bestemmingsplan Beijum

"Beschermde gebieden

In het bestemmingsplan Beijum is een viertal terreinen dubbelbestemd als 'Waarde - Archeologie 1' en een vijftal gebieden als 'Waarde - Archeologie 2'.

De terreinen met de aanduiding 'Waarde - Archeologie 1' betreffen de bovengenoemde (twee) vindplaatsen uit de ijzertijd, (één uit) de middeleeuwen en (één uit) minimaal de nieuwe tijd. Op deze plekken dient – alvorens een omgevingsvergunning kan worden verkregen- archeologisch onderzoek te worden verricht, als de ingreep groter is dan 50 vierkante meter. De percelen Beijumerweg 15 en 19 hebben deze aanduiding niet gekregen, omdat het respectievelijk een archeologisch gemeentelijk monument en een archeologisch rijksmonument betreft, en ze dus een ander beschermingsregime kennen (zie ook onderstaande toelichtingkaart).

De terreinen met de aanduiding 'Waarde - Archeologie 2' betreffen verwachtingsgebieden waarin zich nog archeologische resten vanaf de ijzertijd zouden kunnen bevinden, maar waar dat (nog) niet aangetoond is. De gebieden die zijn aangewezen betreffen voornamelijk de groengebieden, waar het meeste kans is op intacte aanwezigheid van archeologische resten. Mochten zich in deze gebieden grotere ingrepen voordoen, dan dient –alvorens een omgevingsvergunning kan worden verkregen- archeologisch onderzoek te worden verricht. Ingrepen onder de 200 vierkante meter worden hiervan echter vrijgesteld." Einde citaat.


Mijn commentaar

Beijumerweg 19 (NDE) en 19a (de Boerderijum) en de tuinen zijn cultuurhistorisch gebied. Ze vallen onder “Waarde - Archeologie 2”). Bovendien is Beijumerweg 19 “BEELDBEPALEND” (oranjegekleurd in de cultuurhistorische kaart).* Aan de voorkant mogen dus geen (speel)toestellen komen, die dit beeld verstoren. In de voortuin van Beijumerweg 19 ligt mogelijk een middeleeuwse begraafplaats (het zuidoostelijk gedeelte volgens Han Borg in een reactie op Facebook Beijumnieuws van vorige week). Zie verder het Beijumboek.

De voorkant van het Trefpunt aan de Beijumerweg 17 is geen beschermd gebied. Ook niet de zijkant langs de sloot. Wel de verkavelingsloot als zodanig. De vraag is of er rondom het Trefpunt voldoende ruimte is voor een grote kinderspeelplaats, terwijl er een kleine kinderspeelplaats achter de Boerderijum is. Hier moet goed over nagedacht en gebrainstormd worden. Voordat een zgn. “schets” aan de stadsdeelwethouder wordt getoond...

Of was het een schertsvertoning???


Vragen

Waarom niet eerst met de medewerkers van NOVO/De Zijlen van de Boerderijum gesproken aan de Beijumerweg 19a?
Waarom niet eerst gesproken met het Bezoekerscentrum Natuur- en Duurzaamheideducatie (NDE) aan de Beijumerweg 19 (het voorhuis)?
Waarom niet eerst gezamenlijk draagvlak genereren bij de actoren van Beijumerweg 17, 19 en 19a?
Waarom heeft Ruud van Erp dit niet geadviseerd bij het Kleihornberaad?
Waarom wist de BOB niet beter?
Waar is de overview?
Waarom niet gewoon netwerken?


* Noot: over "de beeldbepalende boerderijen in Beijum" volgt nadere informatie uit het Bestemmingsplan Beijum.

Kees Huizenga zei

Hierbij de beloofde informatie uit het Bestemmingsplan Beijum van 26 juni 2013:

“Cultuurhistorische waarden: Beijumerweg (het noord-zuid deel) plus een deel van de Godekenheerd en het Koerspad

Op de Kadastrale Minuut van 1832 toont Beijum zich als een verzameling boerderijen langs de historische structuurlijn tussen het Damsterdiep en Zuidwolde. Tussen Beijumerweg 18 en de bocht in de Beijumerweg (nu nabij het gezondheidscentrum) is er sprake van een 'buurtweg'. Ten noorden en ten zuiden hiervan blijkt de structuur uit het patroon van waterlopen die de kavels begrenzen. Al is er geen weg, ook daar is sprake van een bebouwingsoriëntatie op de structuur. Bij de opzet van de wijk is getracht het karakter van de oorspronkelijke Beijumerweg (noord-zuid) en de structuurlijnen in het verlengde hiervan zoveel mogelijk te behouden, inclusief de boerderijen die aan deze voormalige landweg liggen. Dat laatste is maar gedeeltelijk gelukt. Eén boerderij heeft moeten wijken voor nieuwbouw, twee andere zijn door brand verloren gegaan.

De Beijumerweg (noord-zuid) en in het verlengde hiervan een deel van de Godekenheerd en het Koerspad zijn als historisch-geografische structuur nog aanwezig (zie de cultuurhistorische waardenkaart in paragraaf 3.2.1). Ondanks de afname van het aantal boerderijen is het rurale karakter van met name de Beijumerweg nog grotendeels beleefbaar. Hieraan dragen specifiek de (grotendeels) ruimtelijke afscheiding ten opzichte van de bebouwing aan de heerden, het smalle profiel van de weg, het groen en de aanwezigheid van verschillende boerenplaatsen, erven en groengebieden omgeven door oude sloten die zich nog altijd naar de oorspronkelijke verkaveling schikken bij.

Twee boerderijen met een specifieke beeldondersteunende betekenis voor de Beijumerweg (noord-zuid) zijn:

• Beijumerweg 15: een volledig in het groen gelegen boerderij, grotendeels omgracht, deels de verkavelingsstructuur uit 1830 volgend. De erfbeplanting (voornamelijk bestaande uit bomen) en oprijlaan van de boerenplaats ondersteunen het rurale karakter van de Beijumerweg.

• 'De Wiershoeck', Beijumerweg 20, met name vanwege de waardevolle en in groten getale aanwezige erfbeplanting.Beeldbepalende boerderijen in Beijum (zie de cultuurhistorische waardenkaart in paragraaf 3.2.1)

• Boerderij Beijumerweg 18: cultuurhistorisch waardevolle kop-romp boerderij in interbellum-stijl met hut. De verhoogd gelegen boerenplaats heeft nog dezelfde contouren als aangegeven op de Kadastrale Minuut (1832). Boerderij en boerenplaats vormen door de ligging nabij het kruispunt van de Beijumerweg (oude structuur) met de Amkemaheerd (nieuwe primaire structuur) een zeer beeldbepalend element in de wijk, sterk duidend op de rurale geschiedenis van Beijum.

• Boerderij Beijumerweg 19: voorhuis in sobere Jugendstil (ongeveer 1910), behorende bij in 2003 opgebrande boerderij. De verhoogd gelegen boerenplaats volgt grotendeels de contouren van de Kadastrale Minuut (1832). Met name de grote voortuin met bomen zowel voor het huis, langs de oprijlaan als langs de weg (en de verschillende doorkijkjes die dit genereert) versterkt het beeldbepalende karakter van de boerderij.

• Boerderij Beijumerweg 25: boerderij in ambachtelijk-traditionele bouwstijl, vrijwel volledig omsloot (aan de noordzijde de verkaveling uit 1832 volgend). Aan de noordzijde bevindt zich een lange boomsingel; aan de voorzijde vormen een heg en enkele knotbomen de begrenzing van het erf. Beeldbepalend vanwege het rurale karakter van zowel bebouwing als erf te midden van een stedelijke omgeving.” Einde citaat.

Zie verder de hoofdstukken 5, 6 en 7 van het Beijumboek. Met prachtige foto's van voormalige - en huidige boerderijen in Beijum.