zaterdag 14 november 2015

NOG EVEN OVER DE ALV VAN BEWONERSCLUB BEIJUM


Waar hebben we het over in deze dagen van terroristisch geweld in Parijs. Wat vind jij Willem Pauwelussen?

 Verbijsterd en geschokt heb ik de overweldigende ellende aangezien die vanuit Frankrijk tot ons komt. Met Johan denk ik dan: waar hebben we het hier in Beijum over!? Als er zoveel geweld in de wereld is? Maar ook in Beijum is geweld, weliswaar verbaal geweld, maar woorden kunnen iemand hard treffen. Daarom waardeer ik het dat Johan, volgens planning, hier alsnog het verslag publiceert dat ik afgelopen maandag van de laatste ALV van de BOB maakte. Want meerdere gezichtspunten verbreden de blik en brengen, misschien dan toch in Beijum, vrede dichterbij.

DE BOB GOOIT HET ROER OM


En gaat verder als platform


Door Willem Pauwelussen


Al voor de ALV van 24 september had het BOB-bestuur een noodkreet rondgestuurd. Conclusie 5 was dat wijkraad in het voorjaar versterkt moest zijn, anders “gaat onderstaand viertal iets anders doen”, ofwel exit bestuur. Helaas, er kwamen slecht 14 leden opdagen. Nou, dan hoefde het voor het bestuur ook niet zo nodig meer: “De intentie om het nog een half jaar aan te zien is daarom ook niet meer aanwezig” lezen we in de uitnodiging. Dat heeft tot gevolg dat we vanavond op 9 november met, zo los uit de hand geteld, 22 mensen rondom de tafels zitten.


De voorzitter stopt ermee “voor mij is het over en uit”, voor de overige bestuursleden geldt: “zou kunnen, maar niet op voorhand.” John heeft eens rondgekeken in de stad en gezien dat het eigenlijk overal malaise is. Het aantal wijkraden is sowieso al fors gedaald, die er nog zijn zitten met bar weinig bestuursleden, van sommigen hebben de sites al sinds 2012 een update nodig, “het is een beetje een zootje”. En dan hebben we het over de legitimiteit (dwz de weerklank in de wijk) nog niet gehad.
Wel is Beijum uniek in de oppositie die hier tegen de wijkraad wordt gevoerd, en hij vindt dat het niet over de inhoud gaat maar dat er oppositie om de oppositie wordt gevoerd. Dat blijkt er wel uit dat alle pogingen tot bemiddeling, tot zelfs een aanbod van het college, zijn mislukt. En echt, “we hebben heel goede dingen gedaan en krijgen daar ook complimenten voor”, zoals bij de kwestie Lentis en de avond over aardbevings. Toch ziet hij dat er steeds meer activiteiten buiten de BOB plaatsvinden, sterker nog, alle activiteiten rond de Sociale Long stonden op Beijumnieuws “en wij horen er niet over”. Zijn conclusie is dan ook dat de BOB geen serieuze partij meer is, en dat de legitimiteit niet meer voldoende is om als bestuurslid verder te gaan.

Heeft de BOB nog toekomst? Zit ze in een slachtofferrol? Moet je juist niet blij zijn met oppositie omdat onverschilligheid nog minder is? Maar is het wel zinvolle oppositie wat er gebeurt? Je loopt je het vuur uit de sloffen en er komt geen mens, dat is toch frustrerend. Tja, we moeten eigenlijk zien dat een bewonersorganisatie een gepasseerd station is, reageert iemand. Zet er een streep onder en ga samen zoeken welke vorm het dan wel moet zijn. Voor zijn opmerking dat er pijn, oud zeer zit, dat we niet bereid zijn daar overheen te stappen, maar dat we daarmee moeten stoppen, krijgt hij een gul applaus.
Voorstel: zet de BOB om in een platform, maak er een ontmoetingsplaats van. En dan niet alleen om info op te halen maar ook om te kunnen zeggen: als dat en dat gebeurt wat zijn dan de gevolgen. Het moet verder gaan dan een initiatiefcafé. Nou, da’s toch wel link, want als de een parkeerplaatsen wil en de ander niet dan heb je alweer een splijting te pakken. De een wil dat het gras lekker groeit, de ander wil dat het gemaaid wordt. Eerst maar eens een kopje koffie en na de pauze brainstormen.
Na de pauze wordt al snel geconstateerd dat er activiteit genoeg is in de wijk, punt is dat je dit moet ondersteunen in hun proces, en afmoet van het idee dat alles en iedereen op 1 lijn moet. “Niet regeren maar faciliteren.” Maar weet je, we hadden dit altijd al. De BOB had jarenlang een heerdenoverleg, maar van de 42 zijn er nog maar 5 over waar een comité is. Nieuwe bewoners worden verwelkomd met tasjes vol informatie dus daar ligt het niet aan. Twijfel. Je pakt iets op en er is weer negatieve kracht die alles tegenhoudt. Nee hoor, ze zitten rond de tafel dus dan willen ze best wel samenwerken. Neem nou de club van de groene long. Die komt obstakels tegen en zoekt dan andere mogelijkheden. Dat lukt best wel.
Waar vind je nog die mensen die daar al die tijd, zoals statuten veranderen, in willen stoppen? Moet er een andere naam komen? Wordt het eerst een interimbestuur, of stellen we een commissie in? Kunnen/willen de resterende drie bestuurders de boel inmiddels draaiende houden? Maar is het zittende bestuur niet deel van het probleem, is het niet beter, met alle respect voor het werk dat ze gedaan hebben, als het bestuur plaats maakt voor vers bloed? Moet het wat gemengder ipv altijd alleen maar blanke mannen 50+? Ben je ook externe deskundigheid nodig? Er wordt gestemd, de stand is 9 tegen 4 (de rest onthoudt zich), dus we zijn eruit.
Tot slot krijgt John enige lovende woorden voor al het vrijwilligerswerk dat hij onbaatzuchtig aan de wijkraad heeft gegeven, en als de de vergadering aan het bier gaat, zitten de vijf nieuwe commissieleden nog even na te vergaderen met de drie bestuursleden.

Het was wel jammer dat na de pauze opeens iemand boos wegliep en riep: “Zo discussieer ik niet”. En dat was nou net die man die eerder had gesteld dat we me de bekvechterij op moeten houden.

Update 15/11; 15:12 uur. Er komen de nodige pissige reacties via de mail binnen op dit artikel. Want hoezo "de wegloper wegzetten als een bekvechter terwijl hij juist met de beste bedoelingen kwam?"

Lezer reageerde:

Het is een absoluut zwaktebod het artikel van Pauwelussen te plaatsen. Het geeft niet het beeld van de ALV want de BOB gaat niet verder als platform. Hier is een commissie voor opgericht om dat te bekijken onder leiding van Wim Klein. En "Iemand loopt weg" is een absolute BOB zin. Bovendien verwisselt hij de de Sociale Long met de Groene Long. Hij zat (wtf) zelf mee te stemmen om Klein een achtste leven te bezorgen. Dat je dit plaatst is niet bevorderend voor de "vrede" in Beijum maar koren op de molen van Klein.

Vanavond elk uur op OOG-TV, het bestuurlijke onvermogen in Beijum.....

9 opmerkingen:

Jan Fré Boven zei

De laatste zin vind ik een onzin zin. De man, Arjen de Rooij, heeft geprobeerd om een fatsoenlijke discussie aan te gaan. Op de één of andere manier lukte dat niet. Kijk maar naar het filmpje van lijn6. Als er niet normaal valt te praten, dan kun je daar op een gegeven moment genoeg van hebben. Ik weet het alleen van het genoemde filmpje.

Een bewonersorganisatie zou een spreekbuis moeten zijn voor de grote meerderheid van de wijkbewoners.

Anoniem zei

Waardoor gaan de ogen van nog maar zó weinigen zóó'n klein stukje open ?

Kees Huizenga zei

Ik ben het geheel eens met de heer Jan Fré Boven.

Het gaat om deze zinnen, die louter (politieke) impressies zijn:

'Het was wel jammer dat na de pauze opeens iemand boos wegliep en riep: “Zo discussieer ik niet.” En dat was nou net die man die eerder had gesteld dat we me de bekvechterij op moeten houden.'

Een verslag is iets anders dan een commentaar of een persoonlijke indruk. Een verslag is geen column!

Ik herhaal dat het gedrag van Arjan de Rooij heel goed te begrijpen is. Indien op een wijkvergadering de sfeer totaal verziekt en verdorven/bedorven is, dan is het wijs om te gaan vertrekken. Arjan de Rooij gaf een toegestoken hand, maar kreeg een gebalde vuist terug. Jammer dat Wim Klein door de voorzitter niet werd vermaand. Ik lees hier niets over.


Het is ook zeer opmerkelijk dat Willem Pauwelussen direct naast de drie bestuursleden aantekeningen zat te maken. Dat geeft een bijzondere indruk. Misschien was het toevallig. In ieder geval was het niet slim.


Deze zinnen zijn eveneens zeer opmerkelijk:

"Tot slot krijgt John enige lovende woorden voor al het vrijwilligerswerk dat hij onbaatzuchtig aan de wijkraad heeft gegeven, en als de vergadering aan het bier gaat, zitten de vijf nieuwe commissieleden nog even na te vergaderen met de drie bestuursleden."

Alsof acht personen met elkaar zaten te praten (5 + 3 = 8)!

Willem Pauwelussen schrijft over "drie bestuursleden". Dat is fout, maar als notulist neem ik hem dit niet kwalijk. Waarom? Omdat de BOB-AV van 24 september 2015 niet rechtsgeldig was. Het bestuur heeft dit in de ledenbrief van 14 oktober 2015 ruiterlijk toegegeven. Alle besluiten van de BOB-AV van 24 september 2015 zijn van rechtswege nietig van aard. Ze bestaan niet en hebben nooit bestaan. De herverkiezing van Tiemen Wagenaar stond niet op de agenda van de AV van 9 november 2015. Kijk maar! Waarvan akte. Ik lees niets over zijn herbenoeming. Ook niet op de website van de BOB.


Conclusie 1: op 9 november 2015 is Tiemen Wagenaar niet herkozen.

Conclusie 2: "het bestuur" van de BOB bestaat op dit moment uit slechts "twee leden".

Dit mag niet volgens art. 10 lid 1 van de BOB-statuten. Het minimumaantal moet drie bestuursleden zijn.

Conclusie 3: er is op dit moment geen bevoegd bestuur van de BOB. Lopende zaken kunnen worden afgewikkeld. Niet meer, maar ook niet minder.

Dit kan gevolgen hebben voor de rechtmatige vertegenwoordiging van de BOB in de Lentis Klankbordgroep. Naomi Rumaloine zit namens de BOB in deze Klankbordgroep. Wellicht kan zij op persoonlijke titel lid blijven van deze groep. Formeel kan zij niet meer namens de BOB optreden. Dat is in feitelijke/materiële zin niet erg, omdat de BOB immers geen draagvlak en draagkracht in de wijk heeft. Met grote dank aan de afscheidswoorden van John Veldman.

Die overlevingscommissie bestaat op grond van bovenstaande redenering uit o.a. de twee overgebleven zgn. "bestuursleden" van de BOB. De twee andere leden zijn Theo Koolman van de Sociale Long en oud-BOB-voorzitter Wim Klein. Deze vier personen zaten met elkaar na te praten. Indien Tiemen Wagenaar hierbij aanwezig was, dan sprak hij als inwoner van Beijum. Niet als commissielid.


Ik spreek de hoop uit dat de BOB en de SDC Oost de ernst van de huidige crisissituatie van de BOB inzien en doorgronden. Dit geldt uiteraard eveneens voor de stadsdeelwethouder, de wethouder van Welzijn en de ambtenaren van het Maatschappelijk Domein.

GEDOGEN EN WEGKIJKEN IS ALTIJD FOUT!

Anoniem zei

Dit stuk slaat gewoon helemaal helemaal nergens op. Een aanfluiting.

Willem Pauwelussen zei

Het is minstens opmerkelijk dat iemand die helemaal niet op die avond is geweest, er zulke verhalen over schrijft alsof hij er alles van weet.

Iets anders is dat ik de slotzin het zeker wel een neutrale waarneming vind. Ik neem waar dat De Rooij een zeer constructieve bijdrage levert, en bezweert dat het op moet houden met ruzie maken. Ik neem vervolgens waar dat De Rooij opeens kwaad wegloopt. Dat je er genoeg van hebt en wegloopt is één ding, dat je dat doet terwijl je je woede ventileert is voor mij een tweede ding, dat het uitgerekend degene is die voordien bezwoer dat we over onze woede zouden moeten heenstappen is een derde. Het lijkt me een nuchtere constatering en dat is precies wat je van een journalistiek verslag mag verwachten. Geen interpretatie, geen oordeel, geen mening, alleen observeren. De taalkundigen mogen zich verder het hoofd breken over het begrip BOB-zin.

In de zaal werden de begrippen sociale long en groene long door elkaar gebruikt en ik heb opgeschreven wat ik hoorde.

Of je wel of niet moet zeggen dat de BOB verder gaat als platform hangt ervan af hoe je tegen de BOB aankijkt. Ik zie de BOB primair als een clubje mensen en niet zozeer als een vereniging die dus overleden is als ze uitmondt in een platform. Zo heb ik de WOU ook altijd ervaren toen ik daar secretaris van was. Ik snap niet wat daar mis aan is.

Bij de vorige bijeenkomst die ik bezocht ben ik lid geworden. Dus omdat ik lid ben stem ik mee. Gewoon omdat ik het eens ben met het voorstel dat er ligt - er waren trouwens ook niet echt alternatieven.

Mij lijkt publicatie van slechts één zienswijze koren op de molen van de ruziemakers in onze wijk, zoals ik in de inleiding al zei. Waar de constatering wegkomt dat de commissie onder leiding van Klein zou staan is me een volstrekt raadsel, ik kan me niet herinneren dat er in die commissie bestuursfuncties zijn uitgedeeld.

Eigenlijk snap ik niet zo goed waarom de reactie, die nu vet onder mijn artikel staat, niet gewoon bij de reacties is geplaatst. al was het alleen maar omdat ik de termen 'achtste leven van Klein bezorgen' 'zat zelf mee te stemmen' en 'onder leiding van Klein' nogal aan de suggestieve kant vind en dus niet vind passen onder een journalistiek artikel. Met alle respect, maar toen ik contact opnam met de BOB omdat ze er een suggestieve inleiding bij hadden geschreven werd die subiet verwijderd.

Anoniem zei

Wat een ziekelijke vertoning van opgeblazen ego'tjes en gecultiveerd negativisme. Het enige dat vandaag de dag in het openbare leven nog aan de orde is, is een grote bek; maakt niet uit wat daar uit gekwakt wordt. Bijna iedereen lult uit z'n nek over zichzelf.

Kees Huizenga zei

Stadjers TV over de crisis bij de BOB

http://stadjerstv.nl/index.php?option=com_movies&task=view&id=2584&Itemid=293

Film over de tumultueuze BOB-AV. Arjan de Rooij had redenen om deze AV te verlaten, met dank aan Wim Klein (ambtenaar, binnenkort met pensioen).

Citaat:

“Categorie: Stadsbewoners
Trefwoorden: BOB,Beijum,lijn6

Datum opname: donderdag 12 november 2015
Wijk: Beijum

Omschrijving: Voor de extra ledenvergadering van maandag 9 november 2015 waren de gemoederen hoog gespannen. Het bestuur van de BOB had aangegeven er geen zin meer in te hebben vanwege gebrek aan belangstelling van de leden en de negatieve berichtgeving in de wijk. Eerder heeft lijn6 er een artikel aan gewijd met de naam “Het BOB bestuur en de “Anderen” " waarin ook de uitnodiging voor deze vergadering te lezen was (klik HIER). Tijden veranderen en bewonersorganisaties hebben het moeilijk. Het is moeilijk kaderleden te vinden en de leden laten het afweten. Voor zichzelf sprekend gaf voorzitter Veldman ook aan dat kritiek die volgens hem nergens over gaat hem heeft overgehaald sowieso op te stappen als bestuurslid. De andere drie bestuursleden weifelden tijdens de vergadering en kwamen ongemotiveerd over. In de loop van de vergadering nam het enthousiasme toe maar was niet overtuigend. Enkele aanwezige leden voelden zich ook totaal op het verkeerde been gezet door de uitnodiging voor deze extra ledenvergadering. Zij hadden de indruk dat het bestuur de handdoek in de ring had gegooid en dat er overlegd kon worden over een nieuwe frisse opzet voor de bewonersvereniging. Arjan de Rooij verwoordde het heel goed zoals ook de burgerjournalisten het in de wijk beschreven hebben. Het bestuur van de BOB is zelf onderdeel van de verdeeldheid in de wijk. Met alle respect voor de bestuursleden is het instituut niet meer van deze tijd. Er zou een nieuwe vorm van bewonersvereniging moeten komen met een nieuw fris (interim) bestuur. De Rooij, die voor de vergadering al aangegeven had om voortijdig te moeten vertrekken, verliet samen met de voorzitter van het Renschel-heerdcomité geërgerd het overleg. Dit nadat oud voorzitter van de BOB, Wim Klein, probeerde het publiek voor te houden dat er helemaal niets in de wijk verkeerd zit en het eigenlijk zo moet blijven zoals het nu is. Hierbij werden ook enkele opmerkingen onder de gordel tot de Rooij gericht. De Rooij verklaarde zijn opstappen voor de aanwezige leden: “Ik vind deze manier van discussiëren de vergadering onwaardig. Ik heb het echt geprobeerd het netjes te houden. Het spijt me Wim maar ik vind dit ver onder de maat!” Na een uiteenzetting van mogelijkheden werd besloten een commissie in te stellen die een nieuwe weg moet vinden voor de toch wel teleurstellende BOB. De leden moesten ter plekke gekozen worden en de overgebleven bestuursleden nemen er automatisch zitting in. Bij de vraag wie nog meer deel wou uitmaken van deze commissie was het Wim Klein die als eerste zijn vinger opstak. Nu weten we zeker dat het bij het oude blijft. Met de herintroductie van Wim Klein kunnen we er van overtuigd zijn dat Beijum een vechtwijk blijft.
Hans Koopman Film: Arend Beukema”


http://stadjerstv.nl/index.php?option=com_movies&task=view&id=2585&Itemid=293

Interview van Johan Fehrmann met Arjan de Rooij.

Citaat:
“Categorie: Stadsbewoners
Trefwoorden: De Rooij, Beijum, Bob

Datum opname: donderdag 12 november 2015
Wijk: Beijum

Omschrijving: De extra ledenvergadering van de bewonersvereniging Beijum (BOB) op 9 november 2015 verliep niet zonder slag of stoot. Het bestuur had via een brandbrief de indruk gegeven de handdoek in de ring te willen gooien maar niets was minder waar. Het werd een avond waar positieve Beijumers met nieuwe initiatieven botsten met de oude garde van het instituut bewonersvereniging. Uit deze avond had een mooi fris begin kunnen ontstaan waardoor Beijum de naam "vechtwijk" had kunnen verliezen. Dit is niet gebeurd en volgens Arjan de Rooij een gemiste kans.”

Kees Huizenga zei

Hierbij de link van het DvhN over de verziekte BOB:

http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/oud-zeer-in-beijum-moet-weg-13297283.html

De kop geeft de kern van de crisis bij de BOB goed weer. Deze luidt:

‘Oud zeer in Beijum moet weg'

Het bijzondere van het vertrek van John Veldman is dat hij met zijn besluit het advies van de Commissie van Drie op uitstekende wijze opvolgt. Het rapport d.d. 23 april 2014 adviseerde dat JV een andere functie binnen de BOB zou kunnen gaan zoeken. Dat advies heeft hij helaas niet tijdig opgevolgd. JV weigerde kort geleden om met een afvaardiging van de Commissie van Drie te praten. Waarschijnlijk had hij zijn besluit al genomen.

De BOB heeft geen “Waarheidscommissie” nodig. Het rapport van Jochem Atema, Luuk Jonker en Evert Sulman over “Vrede in Beijum” is nog steeds actueel. De Commissie van Drie schreef eveneens over “oud zeer”. Prachtig dat JV nu de belangrijkste conclusie van de Commissie van Drie overneemt. Dat “oud zeer” moet weg. Te beginnen bij de BOB. Ik verwijs verder naar de video, waarin de man naast Menno Fritsma wijze woorden spreekt. Maak een nieuwe start met nieuwe mensen. Exact in de lijn van Arjan de Rooij.

Indien Wim Klein weer terugkomt in een nieuw BOB-bestuur, zal het “oud zeer” weer opgerakeld en bestendigd worden. Dat is bij voorbaat solliciteren naar moeilijkheden. Toch?


De BOB heeft, ik herhaal dit, behoefte aan nieuwe gezichten en nieuw beleidskader. Ook bij de werkgroepen van de BOB. Idem dito bij de werkgroep Groene Long. Geen “gestaalde kaders”, die op hun plekken blijven zitten. De kunst van het besturen is om te kunnen delegeren. Werken aan vertrouwen. Netwerken in de wijk. Geloven in de deskundigheid van de wijkbewoners. Draagvlak genereren in de heerden door heerdcomités te activeren.

Mijn grote vrees is dat de Overlevingscommissie zal adviseren om de BOB om te zetten in een stichting, waarbij het bestuur zichzelf kan aanvullen, zonder dat hier een ALV aan te pas komt (dit noemt men coöptatie). De BOB als stichting kan tevens een platformachtige gestalte aannemen. Met recht op subsidie van de gemeente.


Hierbij nog een link van Dichtbij Groningen, waarbij ook de pikant belegen BOB-vergadering wordt gefilmd.

Zie dit bericht van 12 november 2015 (vòòr zwarte vrijdag 13 november 2015):

http://www.dichtbij.nl/groningen/regio/artikel/4196108/filmpje-bloed-aan-de-paal-in-beijum-vergadering-escaleert.aspx

De kop luidt:

“Filmpje! Bloed aan de paal in Beijum - vergadering escaleert”

Kees Huizenga zei

Het is zeer opvallend dat Willem Pauwelussen niets heeft "waargenomen" van het gedrag van Wim Klein. Waarom zwijgt WP over WK?

WP is jarenlang secretaris geweest van de Wijkraad Oosterhoogebrug Ulgersmaborg (WOU). In die hoedanigheid heeft hij in het verleden veel samengewerkt met Wim Klein van de SDC Noorddijk.