woensdag 21 september 2016

WIJKKRANT DE BEIJUMER, EDITIE SEPTEMBER IS UIT


Als het goed is ontvangt elke huishouden in Beijum waar geen Nee-Nee sticker op de brievenbus zit geplakt een dezer dagen de nieuwste De Beijumer. Het is de tweede editie van het net begonnen seizoen 2016/2017.

Wat staat er zoal in? Een interview met twee dames van Sociale Long, een column van Arjan de Rooij, een bijdrage van Trijntje de Haan, een artikel over Bruisend Beijum, en veel meer.

Wat vreemd is, is dat de nieuwste wijkkrant, in tegenstelling tot de eerdere edities vastgeniet zit in de Regiokrant. De vorige maanden konden lezers de wijkkrant er zo uittrekken, nu moeten eerst een paar nietjes losgetrokken worden om de keuze om alleen De Beijumer te willen lezen te kunnen bewerkstelligen.

Het zou mooi zijn als deze makkelijke vrije keuze, de lezer kiest wat hij wil lezen zonder betutteld te worden en hij pakt de krant die hij wil lezen, gaat terugkeren. Vergelijk het met de weekend-katernen van de zaterdagkrant, die zitten ook niet vastgeniet.

Maar goed, de start van de jongste wijkkrant van Beijum is nog maar net begonnen en de ontwikkelingen qua de te volgen koers zijn nog bezig.

De spoken die de voorganger van de nieuwste wijkkrant het afgelopen decennium hebben beheerst (betutteling, machtsmisbruik, ruzie en tweespalt) moeten buiten de deur worden gehouden. Een honderd procent vrije redactie, scheiding der machten (uitgever versus redactie) en een stevige redactiestatuut moeten de basis gaan vormen voor een gezonde en conflictvrije wijkkrant voor heel Beijum. De opstart/ontwikkelingen hebben even tijd nodig. De tijd zal leren of in het bijna alles overheersende digitale tijdperk een stevige en blijvende papieren wijkkrant tot de nieuwsbrengers in Beijum blijft behoren.

(Er is een nieuw bezorgsysteem ingezet, als het goed is wordt de krant beter bezorgd. Morgen nog geen krant? Trek dan aan de bel!)

4 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Dat vastnieten van De Beijumer aan de Regiokrant Groningen kan beschouwd worden als het feitelijk inlijven van De Beijumer, hoeveel de laatste krant een eigen redactie heeft.

De vraag is wie voor dit vastnieten of annexeren verantwoordelijk is. Uitgeverij Leander te Beijum of Drukkerij NoordPers BV uit Uithuizen?

De Beijumer heeft altijd losgezeten van de Regiokrant Groningen. Waarom dan opeens dit vastnieten? Vanwege commerciële redenen? Of was het een technische fout?

Een redactiestatuut van De Beijumer kan ervoor zorgdragen dat deze publicitaire blunders niet meer voorkomen. Om goede afspraken en instructies, waarbij de uitgever willens en wetens niet op de stoel van de redactie gaat zitten. Ik verwijs in dit verband naar de gang van zaken bij de overleden Beijumkrant of de BOBWAARHEID, alwaar het bestuur van de BOB op de stoel van de redactie ging zitten en deze wijkkrant hovaardig naastte.

Het gaat om correcte beeldvorming en professionele journalistiek, mede gegeven de reputatie van Leander Media.

Kees Huizenga zei

Wat betreft de reputatie van Leander Media: ik doelde op het prachtige Beijumboek. Een wijkjuweel.

De Regiokrant Groningen geeft best wel goede wijkinformatie. Ook van andere wijken en dorpen. Deze krant is niet controversieel. Willy Koolstra is een uitstekende vakvrouw/journalist.

Kees Huizenga zei

Ik heb gisteren De Beijumer ontvangen. Daarvoor twee keren niet.


Over de Sociale Long Beijum

Zeer pikant zijn deze zinnen op pagina B3, tweede kolom (het gaat over "politieke macht" of anders gezegd politieke "invloed"):

“We noemen het liever invloed. Het klopt dat we niet kunnen zeggen dat we a-politiek zijn, maar het is wel zo dat we onze invloed van onderop willen laten gelden. In overleg met de gemeente Groningen kunnen we gaan bekijken of er geld is voor een plan vanuit de wijk.” Einde citaat.

“In overleg met de gemeente Groningen” betekent in de praktijk in overleg met het sociaal wijkteam Wij Beijum.

Bewonersinitiatieven vanuit de wijk, die geld kosten, worden gemeld bij Wij Beijum. Wij Beijum betrekt de SLB bij de besluitvorming over de financiering van een wijkinitiatief. De SLB heeft zogezegd adviesrecht.* Op grond van welk formeel besluit is dit adviesrecht bekrachtigd/gelegitimeerd?

De BOB heeft geen adviesrecht over subsidieverlening inzake wijkinitiatieven. Dit is zeer opmerkelijk. Hier raken de werkvelden/wijkvelden van de SLB en de BOB elkaar. Terwijl de SLB geen rechtspersoon is met statuten; laat staan democratisch gelegitimeerd. De SLB is van haar "Visiedocument" van begin april 2016 afgestapt om een stichting te willen worden (zie de voorpagina B1, kolom 3).

* Het gebiedsteam van Wij Beijum besluit over de subsidiëring van wijkinitiatieven; niet de SDC Oost.

P.S. 1: indien de SLB geen stichting wil worden, kan deze losse basisorganisatie als zodanig geen subsidie van de gemeente Groningen ontvangen, gegeven de Alg. Subsidieverordening. Alleen rechtspersonen als stichtingen en verenigingen komen in aanmerking voor subsidie.

P.S. 2: wat gaat de Sociale Long Beijum nu doen met een centrale speelplek bij de Boerderijum en het Trefpunt nu is gebleken dat dit plan volledig in strijd is met het Bestemmingsplan Beijum 2013? Wordt dit plan nu losgelaten? Gaat de SLB op zoek naar een andere plek?

P.S. 3: bestaat het reguliere Kleihornberaad nog? Bij dit Kleihornberaad, onder leiding van de SDC Oost, waren ook vertegenwoordigers van de BOB betrokken, waaronder Theo Smit (met meerdere petten op) en Rein van der Velde.

Kees Huizenga zei

De BOB heeft wel “adviesrecht” betreffende ruimtelijke plannen, etc. van de gemeente, die niet de wijk overstijgen.

Indien punt 2, onder, ruim wordt geïnterpreteerd, kunnen hier ook wijkinitiatieven en wijkprojecten onder vallen.

Zie het Convenant van het gemeentebestuur met de erkende bewonersorganisaties uit 2008:

http://www.zonlichtenruimte.nl/convenantwijkengemeente.pdf

De punten 2 t/m 5.

Zie met name punt 2:

“2. Het recht op advies aangaande alle wijkgebonden aandachtsgebieden

Wijkorganisaties hebben het recht op het verlenen van advies in alle wijkgebonden beleidsonderwerpen. Het gaat in beginsel om alle dienstactiviteiten van de gemeente in de wijk op de gebieden van onderhoud, beheer, dienstverlening en andere onderwerpen die door het gemeentebestuur gedelegeerd zijn. Maar het gaat ook om beleidszaken, planontwikkeling en andersoortige onderwerpen die specifiek over de wijk gaan. En tenslotte betreft het ook de inzet van de in de wijk ingezette menskracht en middelen.
Niet tot dit convenant behoren alle beleidszaken die de wijk overstijgen en concrete projectplannen op wijkniveau waarbij ook andere overheden, publieke lichamen, instellingen, bedrijven en dergelijke bij betrokken zijn. In die situaties gelden adviezen van de wijkorganisatie zonder toepassing van dit convenant, en geldt de algemene inspraakverordening.” Einde citaat.

Toch heeft de SLB, zonder dat deze losse club een privaatrechtelijke rechtspersoon is, een voorkeursrecht aangaande uit te delen subsidies via de boeg van Wij Beijum en niet de BOB.
De vraag is of dit een gezonde situatie is. Mede omdat de SLB niet democratisch is gelegitimeerd. Ik ben, zoals bekend, geen grote bewonderaar van de BOB, maar een officieuze club van mensen rondom de SLB moet niet opeens bepaalde bevoegdheden krijgen zonder deugdelijke juridische grondslag. In zekere zin voel ik mij “een advocaat van de duivel” (overdrachtelijk bezien).

Ik kom daarom op voor de rechten van de BOB, hoewel het bestuur van de BOB in maart 2016 niet statutair correct is verkozen (op twee punten). Met betrekking tot het niet stemmen over het overrulen van het niet aanwezige quorum en de te late bekendmaking van de kandidaat-bestuursleden. Met als gevolg: nietige besluitvorming. In formele zin bestaat het huidige bestuur van de BOB niet. Dat weet de gemeente Groningen heel goed (mede door mijn digitale post), maar gedogen (rekken & strekken) is staand beleid.