vrijdag 19 december 2008

PARTICIPATIEMETER VOOR PETER VERSCHUREN

De wethouder van Sociale Zaken heeft vrijdagochtend in vrouwencentrum Jasmijn een participatiemeter in ontvangst genomen. Saida Belahrache uit Beijum overhandigde de door Magda Bootsma geschreven exemplaar tijdens een feestelijke bijeenkomst. Veel vrouwen uit Beijum waren hierbij aanwezig. Dit weekend komt een video-impressie van de bijeenkomst op Beijumnieuws. Wat is een participatiemeter?Voor belangstellenden hieronder wat achtergrondinformatie uit twee verschillende bronnen:De IPM (Individuele Participatiemeter) is in eerste instantie bedoeld voor de individuele vrouw zelf. Hiermee kan zij inzicht verwerven in haar eigen positie en weet op welke velden acties nodig kunnen zijn om beter te kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving. Daarnaast kan de IPM gebruikt worden door professionals die een opdracht hebben om deze vrouwen te ondersteunen bij hun integratieproces zoals: trajectbegeleiders inburgering, cursussenbegeleiders, consulenten,oudkomers, welzijnswerkers, klantmanagers sociale dienst, enz. Uiteraard gebruiken zij dit instrument altijd in overleg en in samenspel met de betrokkenen persoon.De IPM kan door de betrokken vrouw zelf ingevuld worden of middels een (vertrouwelijk)interview door een professional. Daarnaast kan het ingevuld worden door een vrouw uit etnische minderheidsgroep en een autochtone vrouw. Gezamenlijk kunnen ze de scores bespreken. Daarmee krijgen de vrouwen gesprek over participatie en integratie. De IPM is een hulpmiddel en heeft geen formele status. http://www.toolkitparticipatie.nl/content/3._bepalen/individuele_par-_ticipatiemeter.aspx

De gemeente Groningen krijgt 150.000 euro van minister Plasterk voor de emancipatie van allochtone vrouwen. Met het geld wil het college van B&W nieuw emancipatiebeleid ontwikkelen voor de stad Groningen. Dit beleid zich vooral op vrouwen en meisjes uit etnische minderheden.
Duizend één kracht
Het gaat om de financiële middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld met het project ‘Duizend één kracht’. B&W willen het geld investeren in taal, deelname aan de maatschappij en arbeidsmarkt, en de instroom van migrantenvrouwen bij vrijwilligersorganisaties.
Daarvoor willen ze een ‘participatiemeter’ ontwikkelen, die de competenties mensen in kaart brengt. Verder is er in de plannen aandacht voor twee kwetsbare groepen: oudere en vrouwen met een lichamelijke beperking. Op 5 juni hebben de gemeente en minister Plasterk van emancipatiebeleid hiervoor een overeenkomst getekend. De 150.000 euro is voor een periode van drie jaar.
Bron: Gemeente Groningen, 3 juni 2008Nota: Koploperovereenkomst emancipatie allochtone vrouwen.
http://www.multicultureelgroningen.nl/nl/nieuws/anderhalve-ton-voor-emancipatie-allochtone-vrouwen
Op de foto Magda Bootsma en Peter Verschuren met enige allochtone vrouwen waarvoor de participatiemeter ontwikkeld wordt.

Geen opmerkingen: